Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. januar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

5. Orientering om parkering og fremkommelighed på boligveje

Sagsnr.: 05.09.00-P21-1-14 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Orientering om parkering og fremkommelighed på boligveje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Folketinget vedtog 1. marts 2014 en ændring af færdselsloven, så det ikke længere er tilladt at standse og parkere på fortovene i landets kommuner. Ændringen har medført nogle udfordringer omkring fremkommeligheden på de mindre boligveje.

 

Forvaltningen anbefaler, at den anførte administrationspraksis tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det landdækkende forbud mod parkering på fortovene har betydet, at der på visse smalle boligveje kan opstå fremkommelighedsproblemer, såfremt bilerne parkeres, så større køretøjer ikke kan passere.

 

Forvaltningen har siden lovændringens ikrafttrædelse behandlet 10 - 15 sager omkring fremkommelighedsproblemer. Sagerne er behandlet ud fra følgende praksis i nævnte rækkefølge: 

 

  1. Forvaltningen opfordrer i første omgang gadens beboere til at være opmærksomme på at parkere, så alle køretøjer kan komme igennem.
  2. Henstiller gadens beboere til at drøfte og komme med forslag til parkeringsregulering i gaden med udgangspunkt i, at der ikke må parkeres på fortovet. Såfremt reguleringen nødvendiggør parkering på fortovet vil dette ske ved afmærkning af p-båse på kørebane/fortov.
  3. Forslag til parkeringsregulering sendes eventuelt i høring
  4. Forslaget sendes til godkendelse hos Politiet
  5. Parkeringsreguleringen gennemføres

  

En parkeringsregulering gennemføres ud fra en konkret og samlet vurdering af parkeringsbehovet i området. 

Der må som udgangspunkt ikke gennemføres parkeringsreguleringer, der begrænser muligheden for at parkere i Herning bymidte, idet der her er et særligt stort pres på de eksisterende parkeringspladser og efterspørgsel på nye muligheder for parkering.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.