Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. januar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

17. Godkendelse af kriterier for tildeling af tilladelser til taxikørsel

Sagsnr.: 22.11.02-A26-1-15 Sagsbehandler: Peter Jørgensen  

Godkendelse af kriterier for tildeling af tilladelser til taxikørsel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget har bedt forvaltningen om, at redegøre for de nuværende kriterier for tildeling af tilladelser til taxikørsel med henblik på en drøftelse af fremtidige kriterier ud fra de muligheder, der er inden for lovens rammer.

 

Forvaltningen anbefaler, at de foreslåede kriterier for tildeling af tilladelser til taxikørsel godkendes.

Sagsfremstilling

Hvad siger loven? 

I taxiloven er der krav om følgende grundlæggende kvalifikationer for, at en ansøger kan komme i betragtning til en tilladelse til taxikørsel. Vedkommende skal:

· have bopæl her i landet

· være myndig og ikke under værgemål eller samværgemål

· hverken have anmeldt betalingsstandsning eller være under konkurs

· ikke have betydelig forfalden gæld til det offentlige

· have økonomisk grundlag for at drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt

· ikke være dømt for strafbare forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af

  virksomheden

· i faglig henseende være kvalificeret til at udøve virksomheden og skal kunne gøre det antageligt, at virksomheden vil kunne udøves på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

 

Det fremgår endvidere af taxibekendtgørelsen, at tilladelse til taxikørsel udstedes til den bedst kvalificerede ansøger. Ved udøvelsen af sit skøn skal kommunalbestyrelsen bl.a. lægge vægt på den erfaring, den enkelte ansøger har erhvervet gennem tidligere virksomhed som chauffør eller vognmand inden for erhvervsmæssig personbefordring.

 

Når de grundlæggende kvalifikationer er opfyldt skal forvaltningen derfor foretage en skønsmæssig vurdering af ansøgernes kvalifikationer. I en afgørelse fra Folketingets Ombudsmand er det ligeledes indskærpet, at en forvaltningsmyndighed ikke uden særlige holdepunkter i lovgivningen må sætte et lovbestemt skøn "under regel". Altså må forvaltningen ikke lave faste regler for, hvad der skal til for at opnå en tilladelse til taxikørsel. Når en tilladelse er slået op er forvaltningsmyndigheden derfor forpligtet til at benytte relevante og saglige kriterier for en konkret vurdering af hver enkelt ansøgers kvalifikationer forud for, at der træffes en afgørelse om tildeling af tilladelsen.

 

I nugældende taxibekendtgørelse lægges der op til, at forvaltningen skal vægte andre relevante og saglige kriterier end blot erfaring som chauffør eller vognmand inden for erhvervsmæssig personbefordring. Lovgiver har med andre ord en forventning om, at der fastsættes øvrige kriterier. Forvaltningen skal derfor fastlægge kriterier, der kan være relevante i bedømmelsen af en kommende vognmands kvalifikationer. Myndigheden får dermed grundlag for udøvelsen af skønnet og ansøgerne får mulighed for at kvalificere sig.

 

Kriterierne skal endvidere leve op til gældende forvaltningsmæssige krav, hvilket vil sige, at kriterierne skal være lovlige og saglige herunder forenelige med almindelige lighedsgrundsætninger. I fastsættelsen af kriterierne må der således hverken forekomme direkte eller indirekte forskelsbehandling ved ensartede tilfælde på grund af race, hudfarver, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

 

Samtidig skal selve skønsudøvelsen være afbalanceret i forhold til den opgave, der skal løses, og at dette skal afspejle sig i de kriterier, der fastlægges og vægtningen mellem dem.

 

Nugældende kriterier

De kriterier, der siden kommunesammenlægningen har været anvendt ved vurdering af ansøgere til ledige taxitilladelser, har taget udgangspunkt i en sortering af ansøgerne på baggrund af erfaring (beregnet ud fra indtjening). Det vil med andre ord sige, at erfaring har været det kriterie, som forvaltningen indledningsvis har anvendt for at prioritere ansøgerne.

 

Samtidig har det været praksis, at hvis der blandt ansøgerne har været chauffører, der opfylder de grundlæggende kvalifikationer for opnåelse af tilladelse, så er disse blevet prioriteret før ansøgere, der i forvejen har en eller flere tilladelser til taxikørsel. Dette uanset deres længere erfaring. Baggrunden for denne prioritering har været at sikre, at tilladelserne ikke blev fordelt på for få vognmænd. Dette kan være problematisk, hvis en vognmand med flere tilladelser begæres konkurs eller på anden vis ophører med at drive sin forretning, idet det kan være kritisk for serviceringen af offentligheden. Et andet argument for denne prioritering har været, at hvis en vognmand har mere end en tilladelse vurderes der at være en mulig risiko for at tilladelserne ikke udnyttes fuldt ud. Imidlertid er der også argumenter i modsatte retning, at hvis en vognmand har mere end én tilladelse er han nødsaget til at udnytte tilladelserne i langt større grad, - for at tjene penge. Endvidere har fordelingen været tænkt, som understøttende for en fornuftig balance af magten i den økonomiske forening Herning Taxas Bestillingskontor, at tilladelserne og dermed indflydelsen er fordelt på flere hænder.

 

Udfordringer for nugældende kriterier

Ved de seneste ansøgningsrunder har der været observeret følgende potentielle udfordringer ved/for vores nugældende vurderingskriterier:

- Erfaring vægter tungest. Der vil kunne forekomme ansøgningsrunder, hvor ansøgere, på trods af længst erfaring, ud fra en samlet vurdering, - vil være mindre egnet end nogen med kortere erfaring. Samtidig er der gennem årene kommet færre og færre ansøgere, hvilket betyder, at der er et smallere ansøgerfelt. Derfor kan en stor vægtning af erfaring med erhvervsmæssig persontransport betyde, at det primært er eksisterende vognmænd, som kan komme i betragtning. Ligeledes er der en tendens til, at et stigende antal chauffører bosiddende udenfor kommunen eller vognmænd i eller udenfor kommunen med eksisterende taxi- eller offentlig servicetrafik tilladelser, søger ledige tilladelser i Herning Kommune.

 

Forvaltningens bud på fremtidige kriterier

Da bekendtgørelsen ikke specifikt nævner hvilke andre kriterier der skal indgå i skønnet, er det op til kommunen at fastsætte disse. Andre kommuner har i forbindelse med fastsættelse af kriterierne lagt stor vægt på, at kriterierne er brancherelevante. Kriterierne skal derfor tage udgangspunkt i, hvad det er for funktioner en vognmand skal løse, herunder hvilke kvalifikationer der understøtter løsningen af disse funktioner.

 

Forvaltningen anser, nedenstående kriterier for at være relevante og saglige:

- Anciennitet - 5 år eller mere betragtes som fuld anciennitet

- Chauffører - prioriteres før ansøgere med eksisterende taxi- eller offentlig

  servicetrafiktilladelser

- Geografisk kendskab - dokumenteret erfaring med kørsel i kommunen

  og/eller bosiddende

- Servicemindedhed - ingen klager ved nuværende bestillingskontor

- Brancherelevante uddannelser/kurser

- Foreningsarbejde i taxibranchen

Fordele og ulemper ved de foreslåede kriterier kan ses i vedlagte bilag 1.

 

Forvaltningen anbefaler, at kriterierne ligeledes vægtes i et pointsystem.

Forslag til pointsystem ift. udvælgelse af ansøgere

Max.

point

Anciennitet på 5 år eller mere (anciennitet på 5 år = 5 point, 4 år = 4 point osv.)

5

Geografisk lokalitet (bosiddende og arbejde = 2 point, arbejde = 1 point, ikke-bosiddende eller arbejde = 0 point)

2

Servicemindedhed (ingen klager = 2 point, få klager = 1 point, mange klager = 0 point)

2

Brancherelevante uddannelser/kurser (der kan max gives 5 point for dokumenteret uddannelse/kursus – 1 point pr. uddannelse/kursus)

5

Foreningsarbejde i taxibranchen (max 1 point for vognmands-, chaufførforening eller fagforeningsarbejde)

1

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget godkender ovenstående kriterier og pointsystem for udvælgelse af de bedst kvalificerede ansøgere til taxitilladelser i Herning Kommune.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1 - Fordele og ulemper