Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

139. Forsøg med anvendelse af pesticid på særligt udvalgte vejarealer

140. Udmøntning af besparelse på bybusdriften 2016

141. Høringssvar vedr. Midttrafiks oplæg til budget 2016

142. Rejsekortets økonomi

143. Anlægsregnskab for vejanlæg ved Absalonsvej, Herning

144. Tjørring Hovedgade - dispensation til vejbyggelinje

145. Omplacering af digital skilt

146. Parkeringsstatus i Føtex Parkeringshus

147. Frigivelse af anlægsbevillinger til byggemodning

148. Vandløbsrestaurering i Tranholm Bæk

149. Åbning af rørlagt strækning Bjerregård Grøft

150. Orientering om møde i Grønt Råd

151. Orientering om deltagelse i fælles EU-ansøgning

152. Endelig vedtagelse af Herning Kommunes Vandhandleplan 2013-15

153. Igangsætning af regulerings- og forbedringsprojekt for strækning i Præstbjerg Bæk

154. Dispensation til fårehold på areal med solvarmeanlæg ved Haderup Kraftvarmeværk

155. Ejsingkjærvej 1, Vildbjerg - etablering af egen vandindvinding til landbrugsdrift

156. Nørre Alle 10, Herning. Orientering om afgørelse fra Statsforvaltningen

157. Nørre Alle 29, Herning - dispensation til opførelse af ny bolig

158. Søndergade 11, Herning - dispensation til etablering af altaner

159. Partnerskabsaftale mellem Herning Kommune og Herning Taxa

160. Nye vedtægter for Herning Taxas bestillingskontor

161. Orientering om referat fra kvartalsmøde med Taxa

162. Orientering om omdannelse af Bredgade mellem Poulsens Plads og Torvet

163. Procesplan for Budget 2017

164. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Teknik og Miljø

165. Køb af jord

166. Orientering om politianmeldelse for opdyrkning af hedeareal

167. Orientering om politianmeldelse for ulovlig afbrænding af spildolie

168. Meddelelser