Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

143. Anlægsregnskab for vejanlæg ved Absalonsvej, Herning

Sagsnr.: 05.01.10-P19-3-11 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Anlægsregnskab for vejanlæg ved Absalonsvej, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Martin Skøtt

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab på etablering af ny adgangsvej til Silkeborgvej 110 mellem Silkeborgvej og Valdemarsvej i forbindelse med salg af kommunalt areal til virksomheden.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 21. juni 2011, pkt. 195 blev frigivet en anlægsudgiftsbevilling på 0,75 mio. kr. til etablering af en ny adgangsvej til Ford i forbindelse med salg af areal til virksomheden. Vejen skaber mulighed for ind- og udkørsel fra grunden jf. lokalplanen og fungerer samtidig som en forbindelsesvej mellem Silkeborgvej og Valdemarsvej.

Derudover godkendte Byrådet på møde den 28. april 2015, en bevillingsmæssig ændring, således at der under anlæg på Serviceområde 02 Arealerhvervelser overføres 0,786 mio. kr. til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2015 til projektet. Dermed er den samlede bevilling 1,536 mio. kr.

Økonomi

Sted nr.

222010

Anlæg

Vejanlæg ved Absalonsvej

U/I

U

Bevilling kr.

1.536.000

Udgift kr.

1.536.432

Forskel kr.

- 432

 

Antallet af ind- og udkørsler er ændret fra 1 til 2 efter ønske fra grundkøber.
 
Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendes sammen med det samlede regnskab for 2015.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.