Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

154. Dispensation til fårehold på areal med solvarmeanlæg ved Haderup Kraftvarmeværk

Sagsnr.: 09.00.00-K08-29-15 Sagsbehandler: Thomas Sneftrup  

Dispensation til fårehold på areal med solvarmeanlæg ved Haderup Kraftvarmeværk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: miklk

Sagsresume

Haderup Kraftvarmeværk, Ørnevej 13, Haderup, som netop har fået opført et solvarmeanlæg dækkende ca. 13.000 m2, søger om dispensation til fårehold til afgræsning af solfangerarealet. Arealet ligger i den nordvestlige udkant af Haderup.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til fårehold i perioden medio april til ultimo oktober.

Sagsfremstilling

Haderup Kraftvarmeværk søger om dispensation til fårehold til afgræsning af solfangerarealet. Arealet er byzone.

 

Der søges om dispensation fra Herning Kommunes forskrift for dyrehold i boligområder i Herning Kommune § 3, hvoraf det fremgår, at fårehold ikke er tilladt i byzone.

 

I følge Herning Kommunes forskrift § 5 stk. 1 kan kommunalbestyrelsen dispensere for forbuddet.

 

Begrundelsen for ansøgningen er, at det relativt store græsareal mellem solpanelerne skal renholdes/plejes. Det vil være kostbart, støjende og CO2 udledende at foretage maskinel renholdelse, ligesom det ikke er muligt at arbejde med maskiner under dele af varmepanelerne.

 

Der ansøges om tilladelse til at anvende får i perioden medio april til ultimo oktober.

 

Der er ikke tale om opførelse af nogen form for bygninger.

 

På adskillige tilsvarende arealer med solpaneler anvendes får til pleje af anlæggene med positiv effekt på alle parametre.

 

Der er ikke beboelse umiddelbart op mod solvarmeanlægget, og det er omkranset af beplantning.

 

Det skal endvidere bemærkes, at den væsentligste del af det omhandlede areal, før opkøbet, var landbrugsjord, hvor landmanden frit kunne lade sine kreaturer græsse.

 

Sagen har været i nabohøring fra den 3 til 24 juni 2015, hvor der er indkommet 1 bemærkning fra en nabo, der glæder sig til dyreholdet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives tilladelse til et fårehold i perioden medio april til ultimo oktober til afgræsning af arealet med solvarmeanlægget
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Ansøgning om fårehold
  • Fårehold i Haderup