Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

158. Søndergade 11, Herning - dispensation til etablering af altaner

Sagsnr.: 02.34.02-P19-393-15 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Søndergade 11, Herning - dispensation til etablering af altaner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ejeren af Søndergade 11, Herning, ansøger i forbindelse med en ombygning af ejendommen om etablering af i alt 6 nye altaner på 1. og 2. sal mod Søndergade.

 

Forvaltningen anbefaler, at der tillades etablering af altaner mod Søndergade på 2 sal med henvisning til at de er trukket tilbage fra facadeflugten i Søndergade.

 

Forvaltningen anbefaler, ud fra en helhedsvurdering, at der gives afslag på opholdsaltaner mod Søndergade på 1. sal, - og at der i stedet kan gives tilladelse til etablering af franske altaner.

Det forudsættes samlet set, at eksisterende baldakin nedtages for at imødekomme den facademæssige ændring arkitektonisk.  

Sagsfremstilling

Projektet omfatter ombygning af ejendommen Søndergade 11. Eksisterende ejendom har boliger på 1. og 2. sal. Stueetagen anvendes til erhvervsformål.

På 2. sal ændres eksisterende lejlighed med fælles bad og køkken til en ny tidssvarende lejlighed. Eksisterende kvist mod bagsiden fjernes, og der laves en mindre tilbygning ud over lejlighed på 1. sal. Fra tilbygningen gives der adgang til en ny tagterrasse, der går ud over erhvervslokalerne i stuetagen.

 

De nuværende 3 kviste på 2. sal mod Søndergade renoveres, og der ønskes udført mindre opholdsaltaner herfra. Samtidig ønskes opført 3 opholdsaltaner på 1. sal i flugt med vinduer og altanerne på 2. sal.

Ejeren oplyser, at eksisterende baldakin ved erhvervslejemålet fjernes.

 

Ejendommen er omfattet af lokalplan 0.15.1 for en del af karreen Smedegade, Sølvgade, Søndergade og Østergade.

Lokalplanen har bestemmelser, der regulerer bygningernes ydre fremtræden og arkitektur jf. §§ 8.1, 8.2 og 8.3.

Af lokalplanen fremgår ikke specifikke bestemmelser, der regulerer opsætning af altaner.

Bygningsreglementet har tidligere medtaget bestemmelser, hvor der alene kan tillades bygningsfremspring på max. 0,3 m over 2,8 m over terræn, primært for at sikre fri passage.

På naboejendommen syd for Søndergade 1, er der tidligere opsat en større galvaniseret opholdsaltan, men i 2. sals højde, hvor den ikke er til gene for omgivelserne.

 

Altanerne fra 1. sal er placeret umiddelbart over det nuværende vandrette niveau for tidligere baldakin og er placeret med en fri passage på 3.2 m i gågadeforløbet. Altanerne rager 1,6 m ud i gågadeforløbet mod baldakinens nuværende 1,9 m.

 

Herning Byråd har i forbindelse med "Skilte- og facadevejledningen" for Herning Kommune anbefalet, at eksisterende baldakiner i gågadeforløbet og tilsvarende, så vidt muligt tages ned i forbindelse med ejendommenes ombygning og renoveringer. Primært fordi baldakiner ofte er hængt op i en meget lav højde og ofte er uheldige for bygningens samlede arkitektoniske udtryk.

På tilsvarende vis vil de ønskede altaner fra 1. sals lejlighederne få samme uheldige effekt i forhold til frihøjden.

 

Helhedsvurdering:

Forvaltningen vurderer, at de 3 nye altaner på 2. sal kan tillades med henvisning til, at de reelt er tilbagetrukket og placeret bag bygningens lodrette facadeflugt. Dvs. altanerne går ud over facadeflugten og er herudover ikke til gene for fri passage.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives afslag på de 3 opholdsaltaner fra 1. sal, med henvisning til, at de kan være til gene for en fri passage, og at de i stedet for ændres til franske altaner, hvor gelænderet er placeret i facadeflugten og hvor dørene til lejligheden åbner indad. Opholdszonen indgår dermed i boligens opholdsareal. Hermed fastholdes den arkitektoniske facademæssige sammenhæng og gågadeforløbet og bybilledet friholdes for lavthængende altaner.

 

Til orientering har Byplanudvalget senest i forbindelse med en ny lokalplan 11.C2.3 for centerformål i Jyllandsgade, behandlet på Byplanudvalgets møde den 22. april 2014, pkt. 69, forholdt sig til altaners placering, størrelse og dominans i Herning by.  

Beslutningen gik bl.a. på, at altaner max. må hænge 1,8 m ud over facadelinjen. Projektet i Jyllandsgade har alene altaner mod gaden i 3. og 4. sals højde, og disse er tilbagetrukket bag facadelinjen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget tillader de 3 nye altaner på 2. sal, med henvisning til, at de reelt er tilbagetrukket og placeret bag bygningens lodrette facadeflugt og ikke går ud over facadeflugten og ikke er til gene for fri passage,
at der gives afslag på de 3 opholdsaltaner fra 1. sal med henvisning til, at de er til gene for fri passage og forstyrrende for bybilledet, men at de i stedet for kan ændres til franske altaner, hvor gelænderet er placeret i facadeflugten, og hvor dørene til lejligheden åbner indad, således at opholdszonen indgår i  boligens opholdsareal.

Bilag:

1. Ansøgningsmateriale

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget giver tilladelse de 3 nye altaner på 2. sal, med henvisning til, at de reelt er tilbagetrukket og placeret bag bygningens lodrette facadeflugt og ikke går ud over facadeflugten og ikke er til gene for fri passage,

Der gives endvidere tilladelse til opførelse af de ønskede 3 opholdsaltaner på 1. sal, forudsat at eksisterende baldakin nedtages.

Bilag

  • snit
  • plantegning 2 sal
  • facade øst
  • facade vest