Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

164. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Teknik og Miljø

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Teknik og Miljø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2015.

 

Sammenfattende viser opfølgningen, at Teknik og Miljø området samlet set forventer et mindreforbrug på driftsbudgettet ekskl. det takstfinansierede område på 132.000 kr. På det takstfinansierede område forventes et mindreforbrug på 13,2 mio. kr.

 

Mindreforbruget skyldes primært et forventet mindreforbrug i 2015 på serviceområde 05 Miljøforanstaltninger, skadedyrsbekæmpelse til etablering af rottespærrer samt en forventet mindreindtægt på serviceområde 09 Trafik, Arbejder for fremmed regning. På serviceområde 07 Renovation (takstfinansieret område) skyldes nettoafvigelsen primært merindtægt på papir og andre genanvendelige materialer indsamlet ved husstanden og på kommunens genbrugspladser samt et mindreforbrug generet ved bedre behandlingspriser samt en midlertidig tilbagebetaling af overhead fra fælleskommunalt forbrændingsanlæg.

 

På anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 39 mio. kr. Heraf forventes 34 mio. kr. overført til 2016.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: Drift, anlæg og budgetomplaceringer.

 

Drift.

Det forventede driftsregnskab for 2015 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et mindreforbrug på 13,3 mio. kr.

 

De væsentligste afvigelser skyldes følgende:

 

Serviceområde 01 Byggemodning.

Der er en udfordring på byggemodningsområdet på grund af øgede udgifter til ejendomsskatter på landbrugsområder, som er lokalplanlagte til boligformål. Forvaltningen har indsendt klage til Skat over ejendomsvurderingen, og under forudsætning af at Skat behandler klagen i 2015 og giver Herning Kommune medhold, vil budgettet balancere for 2015.

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

Bemærkningsskema vedlagt.

 

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger.

Under funktion 005591 Skadedyrsbekæmpelse forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Beløbet forventes overført til 2016 til det fortsatte arbejde med etablering af rottespærrer.

 

Serviceområde 07 Renovation.

På serviceområdet forventes en afvigelse på netto 13,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes i det væsentligste: En merindtægt på ca. 3 mio. kr. på papir og andre genanvendelige materialer indsamlet ved husstanden og på kommunens genbrugspladser. Derudover er der tilmeldt, hvad der svarer til ca. 800 flere husstande end forventet. På udgiftssiden har der været et mindreforbrug på ca.10 mio. kr. generet ved bedre behandlingspriser. Dette skyldes blandt andet bedre opnåede priser på affald til genanvendelse, men også en midlertidig tilbagebetaling af overhead fra fælleskommunalt forbrændingsanlæg. Mindreforbruget er også et udtryk for manglende investeringer og afskrivninger, som følge af at affaldsplanen ikke er vedtaget endnu. Endvidere forventes en større udgift til PCB holdige byggematerialer.

Efter vedtagelse af affaldshåndteringsplanen i Byrådet, den 15. september 2015, vil der blive lavet en gennemgang af økonomien med henblik på at fremsætte en ny sag for tilpasning af affaldsgebyret.

 

Serviceområde 09 Trafik.

Under funktion 022003, Arbejder for fremmed regning, forventes en mindreindtægt i 2015 på 682.000 kr. Området omfatter udgifter og indtægter til asfaltretableringer i forbindelse med ledningsopgravninger i asfaltbelagte vejarealer. De budgetterede indtægter i 2015 forventes ikke at kunne realiseres. Der er en forventning om, at kontoen over en årrække vil balancere. Herudover forventes et merforbrug til vejafvandingsbidrag på grund af øget aktivitet fra Herning Vand i forbindelse med kloakrenoveringer. Under busdriften er det endnu usikkert, hvordan resultatet ender grundet forventet merudgift i forbindelse med udbud af den lokale skolebuskørsel samt rejsekortet. Herudover forventes en mindre udgift til brændstof jf. Midttrafiks forslag til revideret budget 2015 af februar 2015. Nettoudgifterne er nedjusteret i forhold til det oprindelige budget grundet beregning med nyt indekstal på grund af faldende oliepriser hen over efteråret og vinteren 2014/15.

 

Anlæg.

Det forventede anlægsregnskab for 2015 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et mindreforbrug på 39 mio. kr.

 

Serviceområde 01 Byggemodning.

 

 

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter på 31,646 mio. kr. i 2015. Der forventes overført en mindreindtægt på 14 mio. kr. fra 2015 til 2016. Den overførte mindreindtægt forventes således nedbragt med 2 mio. kr. i forhold til 2014, hvor der blev overført 16 mio. kr.

 

Forventet regnskab 2015 for byggemodningsudgifter (Økonomi- og Erhvervsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget) udgør i alt 45,190 mio. kr. Byrådet har den 6. marts 2012, den 16. april 2013 samt den 26. august 2014 besluttet, at byggemodningsprojekter for 14 mio. kr. afventer igangsættelse, og rådighedsbeløb til udgifter hertil er derfor ikke frigivet. Der forventes således i alt overført mindreudgifter på 14 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Da mindreindtægten i 2015 forventes reduceret med 2 mio. kr. i forhold til 2014, kan udskudte færdiggørelsesarbejder for tilsvarende beløb udføres.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 7. september 2015 og i Byrådet den 15. september 2015.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Budgetopfølgning, 2. kvt. 2015 - ANLÆG
  • Budgetopfølgning, 2. kvt. 2015 - DRIFT
  • Driftsbemærkninger, budgetopfølgning pr. 30.06.2015 - SO 03