Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

139. Forsøg med anvendelse af pesticid på særligt udvalgte vejarealer

Sagsnr.: 05.00.00-P05-1-15 Sagsbehandler: Morten Lange  

Forsøg med anvendelse af pesticid på særligt udvalgte vejarealer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Dalsgaard, Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Gennemførelse af forsøg med anvendelse af pesticid på særligt udvalgte vejarealer, som led i et overordnet innovationsprojekt omkring mere effektiv drift af vejheller, måling af miljøeffekter samt videns- og erfaringsopsamling.

Forsøget opdeles i 3 mindre forsøg.

 

Udgangspunktet er en intelligent anvendelse af sprøjtemidlerne. Anvendelsen skal sikre, at miljøet skånes og belastes mindst muligt, at sprøjtemidlerne kan anvendes, hvor det giver bedst ressourceudnyttelse og har stor værdi i forhold til oplevelser/udtryk, og endelig at arbejdsmiljøforhold tilgodeses.  

 

De positive miljøeffekter er som udgangspunkt en minimering af udledt CO2 i form af mindre gas-afbrænding til bekæmpelse af ukrudt og muligvis mindre kørsel. Omvendt vil en pesticidanvendelse have en potentiel, men dog ved professionel anvendelse, meget minimal risiko i forhold til forurening af jord og grundvand ud fra de valgte sprøjtemidler. Sprøjtemidlerne er overvejende baseret på mættede fedtsyrer, pelargonsyre (nonansyre), som udtørrer de grønne plantedele, og som af Miljøstyrelsen vurderes ikke at være til risiko for grundvandet.

 

Forvaltningen anbefaler, at forsøget igangsættes. Der orienteres efterfølgende om forsøgets resultater.

Sagsfremstilling

I 2007 indgik Miljøministeren, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening en aftale om at afvikle brugen af plantebeskyttelsesmidler på offentlige arealer. Det er fortsat tilladt at bekæmpe kæmpe-bjørneklo med pesticid. Aftalen giver endvidere mulighed for at pesticider kan anvendes til forsknings-, udviklings- og afprøvningsopgaver. Aftalen er frivillig og det er op til byrådet at afgøre, om man ønsker at bruge pesticider til visse formål og dermed i et begrænset omfang undlade at overholde aftalen.

 

Herning Kommune besluttede i 1995 at udfase pesticider i den kommunale drift, men har senere valgt at bruge pesticider til bekæmpelse af bl.a. den invasive art glansbladet hæg (Herning Byråd 2. september 2012).

 

At anvende pesticider i forsøgsprojektet er i overensstemmelse med Herning Kommunes medlemsskab af Green Cities. Her er det op til de enkelte medlemskommuner at vurdere miljøeffekten af bekæmpelsesmetoderne og vælge den metode der har mindst påvirkning på miljøet. 

 

Til forsøget er der udvalgt 3 forsøgsområder. I forsøg 1 og 2 måles miljøeffekterne i form af gas og dermed CO2 udledning mod pesticidforbrug. Yderligere måles de medgåede ressourcer og effekt.

I forsøg 3 måles de medgåede ressourcer i forhold til virkningerne på arbejdsmiljø bl.a. bevægelse på skrånende terræn samt ensidigt gentagne bevægelser.

 

Forsøg 1:

Vejheller på Gullestrupvej og H P Hansens Vej i alt 1.190 m2, hvoraf 669 m2 gasbrændes.

Der punktsprøjtes på de grønne plantedele.

                   

Forsøg 2: Grussti forløb ved Tjørring Vest i alt 2.310 m2, hvoraf 755 m2 gasbrændes.

Kanter langs stien vil blive sprøjtet.

 

Forsøg 3: Nyetableret beplantning på sydside af volden på Vesterholmvejs forlængelse, hvoraf 1.559 m2 sprøjtes og 1.042 m2 behandles manuelt. Der sprøjtes på ukrudt med afskærmning mod eksisterende bevoksning.

 

Forsøget påvirker højst 3.635 m2 med pesticider.  Alle forsøg vil blive udført, hvor der ikke er risiko for overfladeafstrømning til vandmiljøet.

 

Forventningen er, at der vil være en positiv miljøeffekt, en stor arbejdsmiljømæssig gevinst samt en langt mere effektiv ressourceudnyttelse. Såfremt Teknik- og Miljøudvalget godkender indstillingen vil forsøget starte umiddelbart herefter.   

Økonomi

Omkostninger afholdes inden for det eksisterende driftsbudget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forsøget igangsættes. Der orienteres efterfølgende om forsøgets resultater.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.