Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

144. Tjørring Hovedgade - dispensation til vejbyggelinje

Sagsnr.: 05.01.35-P25-1-15 Sagsbehandler: Keld Bruun Hansen  

Tjørring Hovedgade - dispensation til vejbyggelinje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: TJ

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om dispensation fra vejbyggelinje langs Tjørring Hovedgade vedr. Tjørring Hovedgade 42, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at vejbyggelinjens afstandskrav fastholdes.

Sagsfremstilling

Det drejer sig om ejendommen Tjørring Hovedgade 42, Herning. Ejendommen ligger på hjørnet af Tjørring Hovedgade og Østerbyvej.

 

Der er på den pågældende strækning pålagt vejbyggelinje på 13 meter fra vejmidte, for dermed at sikre en eventuel fremtidig udvidelse af vejen.

 

Der er indsendt et projekt, som overholder vejbyggelinjens afstandskrav (lokalplanforslag nr. 41.Bl1.4 Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring).

 

Der søges sideløbende om dispensation for vejbyggelinjen, idet bygningen ønskes trukket 4 meter længere ud mod vejen.

 

Begrundelsen der fremføres er, at ansøger mener, at der aldrig vil blive behov for at udnytte det af vejbyggelinjen reserverede areal til vejudvidelse.

Ansøger vil benytte de ønskede 4 meter til mere plads til parkering bag huset.

 

I 2018/19 skal Tjørring Hovedgade graves op som følge af en gennemgribende kloakrenovering. I den forbindelse skal der udarbejdes et nyt vejprojekt. Vi kender ikke dette vejprojekts udformning på nuværende tidspunkt.


Tjørring Hovedgade er udpeget som en af de veje, hvor kommunen vil forskønne og lave en tydeligere markering af ankomsten til Herning.
En dispensation fra vejbyggelinjen vil være begrænsende for udformningen af det kommende vejprojekt.

 

Der er i øjeblikket et ensartet forløb på østsiden af Tjørring Hovedgade fra Gilmosevej / Tjørring Hovedgade nr. 32 til og med nr. 50 hvor arealet foran vejbyggelinjen er friholdt for bygninger. Nord herfor er der bygninger, der ligger indenfor vejbyggelinjen, fordi de er fra før linjen blev fastlagt. Der er tale om uændret lovligt brug af disse bygninger. Hvis disse bygninger nedrives, må de ikke genopføres på deres nuværende placering, men skal placeres bag vejbyggelinjen.

 

For at bevare muligheden for at anvende det reserverede vejbyggelinjebelagte areal i forbindelse med det kommende vejprojekt anbefaler forvaltningen at fastholde afstandskravet via vejbyggelinjen / at give afslag på ansøgning om dispensation.

 

En eventuel dispensation vil danne præcedens for fremtidige ansøgninger. Er der givet dispensation er vejbyggelinjen reelt rykket nærmere vejmidten, og det reserverede areal er ikke længere reserveret. Vil der på et senere tidspunk blive behov for at anvende arealet må der eksproprieres. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der ikke dispenseres fra vejbyggelinjen.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Byggeprojekt, der overholder afstandskrav
  • Ansøgning om dispensation, 4 meter
  • Indsigelse
  • Kort med vejbyggelinje