Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

162. Orientering om omdannelse af Bredgade mellem Poulsens Plads og Torvet

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-13 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Orientering om omdannelse af Bredgade mellem Poulsens Plads og Torvet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

x

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Renoveringen af gågaden er en del af bymidteprojektet og har til hensigt at skabe en spændende bymidte med mangfoldigt byliv og spændende byrum. Gågaden og flere andre sidegader til gågaden er renoveret og forskønnet siden 2009, efter principper fra vinderprojektet i konkurrencen "Herning den levende by" i 2007. Nu er turen kommet til Bredgade mellem Poulsens Plads og Torvet, der i høj grad bliver en videreførelse af de nyrenoverede gågadeetaper, dog suppleret af flere nedslag/opholdssteder.

 

I foråret udførte forvaltningen et rådgiverudbud for det nye anlæg, med henblik på at udfordre og gentænke projektet i et perspektiv hvor metoder, løsninger og materialer søges optimeret i et totaløkonomisk og kvalitativt perspektiv. Det var samtidigt et ønske om at supplere strækningen med flere delprojekter fra Herning C. 12 kvalificerede teams søgte om prækvalificering og 3 blev valgt til at udarbejde et tilbud inkl. et dispositionsforslag. I bedømmelsen blev der kigget på skitser, pris, organisering og kvalitetsledelse og valget faldt på Rambøll som er blevet totalrådgivere på opgaven.

 

I sagsfremstillingen beskrives projektet med fokus på de projektnedslag, der skal tilføre nyt liv til Bredgade udover nye kloakker, ledninger og belægning.

 

Teknik- og  Miljøforvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

 

Sagen behandles 10. august i Byplanudvalget med følgende indstilling fra direktøren fra By, Erhverv og Kultur, at  Byplanudvalget drøfter og godkender projektet med fokus på nedslagenes placering og indhold, og at ca. 15,5 mio. kr. fra stednr. 222086 i årene 2015-2017 samt ca. 3,5 mio. kr. fra Herning C 2015 anvendes til projektet. 

Sagsfremstilling

Bredgade fra Poulsens Plads til Torvet er 470 m lang inkl. ca. 40 m af Bryggergade. Denne del af Bredgade er den primære handelsgade i Herning og bugner af butikker, mindre caféer og ikke mindst masser af mennesker. Gaden præges i dag af skilte og udstillingsvarer, der i perioder gør det svært at færdes og finde frem. Parallelt med anlægsprojektet, bliver der kigget nærmere på, hvordan man kan indskrænke udstillingsvarer og skilte (j.f. Brug Byen), for at få plads til flere opholdssteder, mere grønt, vand, ly og læ, bevægelsesmøbler (leg og aktivitet) og kunst.

 

Det nye anlæg består af ny belægning, ny belysning, træer, inventar og nedslag. I og med at denne etape af Bredgade er den primære handelsgade, er det vigtigt, at der er plads til alle mennesker og udstillingsvarer. De foreslåede centrale steder for placering af nedslag er valgt ud fra analyser omkring folkemængder, logistik, dagslys, knudepunkter, indbyrdes afstand, samt hvor det forventes at være plads til ekstra ophold.

 

Forvaltningen peger på følgende centrale steder:

- v/ Føtex' indgang fra gågaden

- v/ Skolegade og Bredgade

- v/ Bryggergade og Bredgade

 

I tillæg til disse steder er det ønskeligt at arbejde med nye principper for beplantning, fornyelse af generelt byrumsinventar og forsøge at få flere grundejere med på idéen om at forskønne private gyder og facader, ligesom i tidligere etaper.

 

Hovedemnerne i projektet er beskrevet nedenunder:

 

Belægningen

Belægningen består af større og mindre stykker granit, der imiterer isflager i bevægelse. Det er ønskeligt at bruge flere større granitmoduler fremfor de små flækker, da det vil være med til at reducere mængden af fuger og på den måde forbedre komforten. Afvanding af overfladen vil ske på samme måde som de tidligere etaper, ved linieafvanding i midten. Taktil belægning eller markering udføres på baggrund af dialog med arbejdsgruppen for tilgængelighed, hvor der er repræsentanter fra Ældrerådet, Handicaprådet og det lokale blindesamfund.

Der arbejdes med koteringen for at opnå en jævn og plan overflade, og enkelte stejle ramper kan udjævnes.

 

Belysningen

Belysningsprincippet for gågaden er wirehængte armaturer med et neutralt og tidløst armaturdesign og lavt energiforbrug. Dette princip videreføres i det nye anlæg, hvor det tilføres en ekstra effektbelysning i forbindelse med nedslagene, både integreret i opholdsmøbler og oplyste træer.

 

Inventar

Det generelle inventar er allerede underlagt designmanualer for bymidten og vil blive opdateret til denne standard.

 

Det grønne (Herning C)

Det er ønskeligt at nytænke beplantningen, både træernes placering men også den oplevelsesbeplantning (grønt i øjenhøjde) man ønsker at skabe. Det er vurderet at ingen af de eksisterende træer er bevaringsværdige og erfaringer viser, at det ikke kan betale sig med træpleje i depot. Træerne fældes derfor inden opstart.

Placering og antallet af træer er reduceret i forhold til eksisterende træer på strækningen og nyere etaper. Begrundelsen er, at denne etape er den primære handelsgade og der skal være plads til udstillingsvarer og de nye opholdssteder. Det nye anlæg vil byde på nye trætyper, der vil stå både enkeltvis og i grupper, med mere fyldige kroner, dog tilpasset handelsgaden. Alle træer får træhulsriste og det er samtidigt et ønske at arbejde med økonomien således at det også kan komme træhulsriste i Østergade.

Oplevelsesbeplantningen vil være integreret i opholdsmøblerne.

 

Vand (Herning C)

Nedslaget med vand er foreslået placeret i området hvor Bryggergade møder Bredgade. Stedet er vigtig for gågaden, men også for byen, da Bryggergade er den eneste gade, der ikke er lukket ud mod Dr. Boulevard. Den nordlige del af Bryggergade er velegnet til ophold pga. beliggenhed i solen og i læ for vinden.

Udformningen af vandinstallationen skal invitere til ophold og leg. Installationen er tænkt som vanddyser med integreret lys.

 

Kunst (Herning C)

Eksisterende kunst på strækningen fjernes og opbevares i depot. Parallelt med projektet er det ønskeligt, at den gældende plan for kunst i bymidten opdateres og nytænkes, men er således ikke en del af anlægsprojektet.

 

Bevægelsesmøbler (Herning C)

Et par steder på strækningen er det foreslået at integrere det man kalder for bevægelsesmøbler. Med udtrykket menes et møbel man kan sidde på, men også bevæge sig på for børn og unge. Der integreres oplevelsesbeplantning, belysning og læskærme. Materialet er robust og af hårdttræ.

 

Ly og læ (Herning C)

Ly og læ i anlægsprojektet består af 1) læskærme/høj beplantning i møblerne, 2) arbejde med pladsdannelse på solrige og vindstille steder (Bryggergade), samt samarbejde omkring Cityforeningens ønske om et fleksibelt og nemt parasol/pergolasystem.

 

Parallelprojekter

Gode idéer til forskønnelse af eks. facader, gyder, udstillingsarealer, pølsebod, infoskilte mv. kaldes parallelprojekter, da økonomien ikke er en del af den kommunale bevilling. Parallelprojekterne skal udvikles i fællesskab med grundejerne og andre interessenter.

 

Tidsplan

Det er tidligere udmeldt forventet tidsplan og etapeforløb. Endelig afklaring forventes i august.

For at skabe et overblik ser de næste 1,5 år foreløbigt således ud:

 

Juni-august

Skitseprojekt

10. august

Politisk behandling i Byplanudvalget - orientering i Teknik- og Miljøudvalget

13. august

Borgermøde dialog

August-november

Projektering

November

Udbud

Januar 2016

Opstart kloak- og ledningsprojekt

Marts/april 2016

Opstart belægnings- og inventarprojekt

December 2016

Afslutning

 

Det er en forudsætning for overholdelse af tidsplanen, at der kan tages de nødvendige politiske beslutninger jf. tidsplanen.

 

Etaperne er:

A) Poulsens Plads - Skolegade

B) Skolegade - Bryggergade

C) Bryggergade - Torvet

D) Bryggergade

 

Etaperne er styret af mulige ind -og udkørsler til bortskaffelse af gammelt og tilførsel af nyt.

Selv om anlægsperioden varer i hele 2016, vil en butik, beboer eller besøgende gennemsnitligt kun være generet af arbejdet i ca. 14 uger hvor det pågår i området lige udenfor.

Alle aktører er indstillet på at fylde mindst muligt i gadebilledet og til enhver tid forsøge at opretholde fremkommelighed i gaden. Når der graves i midten beholdes belægningen i siderne, til midten er færdig og dækket til. Først herefter tages der hul på siderne, således at man kan færdes i midten. 

Økonomi

Estimeret anlægssum inkl. nedslag/Herning C er 19 mio. kr.

 

Anlægsprojektet finansieres af stednr. 223059 Bredgade i 2015, samt afsatte midler i investeringsoversigten på stednr. 222086 Bymidteplan i 2016 og 2017.

Nedslagene/Herning C udgør ca. 3,5 mio. kr. fra stednr. 223058 i 2015.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering. 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.