Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

151. Orientering om deltagelse i fælles EU-ansøgning

Sagsnr.: 06.00.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Orientering om deltagelse i fælles EU-ansøgning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Sisse Redeker, Lene Kimø, Erik Skibsted

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om Herning Kommunes deltagelse i en EU-ansøgning (det program, der hedder Interreg VB Østersø programmet) med henblik på at få belyst de problemer, et stigende grundvandsspejl kan give Sunds by. Ansøgningen har Region Midt som tovholder.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

EU har et såkaldt program, der dækker regioner i 11 lande med forbindelse til Østersøen. Målene for Østersø programmet er at fremme innovation, øge regionens interne og eksterne tilgængelighed, varetage Østersøens fælles ressourcer og skabe attraktive og konkurrencedygtige byer og regioner. Dette skal opnås gennem projekter, der på tværs af regionen bl.a. skal lette udbredelsen og overførslen af teknologi, og styrke evnen til at generere og udnytte ny viden. Projekter skal være med til at forbedre adgangen til regionen og bidrage til væksten ved at styrke transportsektoren og brugen af ICT. Gennem fælles tiltag at sikre, at byerne virker som motorer for den økonomiske vækst i hele regionen.

 

Region Midt har ledt efter en række kommuner, der kunne være partnere i en EU-ansøgning. Herning Vand A/S har gjort regionen opmærksom på, at man kunne forudse problemer med stigende grundvandsspejl i Sunds i forbindelse med den igangværende kloakseparering. Dette emne passede rigtig fint ind i den ansøgning, som regionen havde i tankerne. Ansøgningen har, udover Herning Kommune, Horsens, Varde og Odense Kommuner som partnere. Den samlede ansøgning har deltagelse af fire andre EU-medlemslande.

 

Formålet med projektet er bedre at kunne forstå de udfordringer, der er forbundet med en styring af grundvandsspejlet. Sunds er som bekendt placeret i et fladt sandet landbrugsareal. Grundvandsspejlet i byen og det omkringliggende landbrugsareal er meget tæt på overfladen og reagerer meget hurtigt på stigende nedbør. Kombinationen af renoveringen af kloakrør og ekstra nedbør i et fremtidigt klima forventes at give problemer med grundvandet.

Håndtering af et stigende grundvandsspejl vil blive undersøgt med nye metoder og ved at indføre viden fra andre partnerlande med ekspertise inden for dette område. Hvis det er muligt, vil der blive foreslået mulige pilotprojekter, som kan testes og introduceres til de relevante interessenter.

 

Herning Vand A/S kan ikke deltage direkte som partner i projektet, men arbejdet vil blive udført i tæt samarbejde med Herning Vand A/S via Herning Kommunes deltagelse.

 

Forvaltningen har i første omgang givet Region Midt en interesse-tilkendegivelse og har besluttet at afvente svar på ansøgningen, før vi for alvor går ind i arbejdet med at fastlægge både ambitionsniveau og ressourceforbrug. 

Økonomi

Et positivt svar på ansøgningen vil give forvaltningen og forsyningen mulighed for at bruge op til 750.000 kr. over de næste 3½ år. Disse penge vil kunne finansiere halvdelen af kommunens udgifter til arbejdstid og rådgiverydelser. Gevinsten ved projektet kan være, at vi kan komme på forkant med at håndtere et stigende grundvandsspejl, ikke bare i Sunds, men også i resten af kommunen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.