Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

142. Rejsekortets økonomi

Sagsnr.: 13.05.24-G01-1-14 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Rejsekortets økonomi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med Rigsrevisionens beretning om driften af rejsekortet, som udkom i april 2015, er der blevet vedtaget en ny finansieringsmodel, som skal sikre rejsekortet fremadrettet.

 

Forvaltningen anbefaler, at finansieringsmodellen for perioden 2015-2018 godkendes, og at finansieringen for perioden 2019-2028 indgår i budgetforhandlinger for budget 2016 og frem.

Sagsfremstilling

Rejsekort A/S finansieres i dag gennem driften ved transaktionsafgifter for rejser gennemført på rejsekortet samt ansvarlig lånekapital og kapitalindskud fra ejerne.

 

Budgetteringen af disse har hidtil været forbundet med stor usikkerhed som følge af den påvirkning de enkelte trafikselskabers beslutninger har for den samlede økonomi i Rejsekort A/S. Ligeledes har variationer i forventninger til antal rejser og indtægter medført generel usikkerhed om økonomien i Rejsekort A/S. Da de deltagende parter ikke kunne opnå enighed om et budget 2015 og fremover for rejsekortet har staten grebet ind.

 

Transportministeriet fremlagde i februar en model, hvor Midttrafiks samlede udgifter i årene 2015 - 2028 ville stige med 52 mio. kr.

 

Midttrafik har siden drøftet sagen med Transportministeriet og fik den 8. april 2015 præsenteret en model som reducerede Midttrafiks merudgifter til 23 mio. kr. i hele prognose perioden. Efterfølgende er Midttrafik blevet kontaktet af Transportministeriet, hvor de har meddelt at de havde lavet en regnefejl for den udsendte model. Regnefejlen betyder at den endelige model er endt op med en samlet merudgift på 37 mio. kr.

 

Den samlede merudgift på 37 mio. kr. er fordelt på to perioder

 

1 - 2015-2018 samlet merbetaling på 16 mio. kr.

2 - 2019-2028 samlet merbetaling på 20,7 mio. kr.

 

For Herning Kommune betyder det en merbetaling på 845.495 kr. for perioden 2015-2018 og 2.068.672 kr. for perioden 2019-2028. 

Økonomi

For Herning Kommune finansieres størstedelen af den første periode 2015-2018 på 845.495 kr. med et mindreforbrug for regnskab 2014 på 725.020 kr. Dermed er der et restbeløb på 120.475 kr., som overføres og indarbejdes i regnskab 2015.

 

Forvaltningen anbefaler, at finansieringen af perioden 2019-2028 på 2.068.672 kr. indgår i budgetforhandlinger for budget 2016 og frem.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at finansieringsmodellen for perioden 2015-2018 godkendes,

 

at udfordringen for perioden 2019-2028 på 2.068.672 kr. indgår i budgetforhandlinger for budget 2016 og frem.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med bemærkning om, at udvalget ikke finder den økonomiske udvikling for Rejsekort A/S tilfredsstillende.