Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

140. Udmøntning af besparelse på bybusdriften 2016

Sagsnr.: 13.05.00-G00-2-15 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Udmøntning af besparelse på bybusdriften 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Herning Kommunes Byråd vedtog en besparelse på bybusdriften på netto 1,1 mio. kr. fra budget 2016, efter anvisning i mulighedskataloget.

For at den fulde besparelse kan opnås i 2016, skal der indlægges et ekstraordinært køreplanskift i december 2015.

Midttrafik har udarbejdet forslag til kommende køreplan, hvor besparelsen er opnået.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag til køreplan 2016 gældende fra 13. december 2015.

Sagsfremstilling

I mulighedskataloget er der opstillet forskellige forslag til reduktion af bybuskørslen, som samlet skal give en nettobesparelse på 1,1 mio. kr.

 

Ved et køreplanskift i december 2015 kan besparelsen slå igennem med fuld effekt i 2016, og køreplanerne kan samtidig koordineres bedre med de nye togtider til køreplanskiftet 13. december 2015.

 

Midttrafik har påtaget sig opgaven, at gennemføre et køreplanskift på meget kort tid, og har opstillet en tidsplan, der giver plads til at lægge forslaget ud i offentlig høring, dog uden at høringssvarene kan behandles på et udvalgsmøde i Herning Kommune. Orienteringen om høringen til udvalget vil derfor ske via mail til de enkelte medlemmer.

 

Herning Kommune kom med forslag til reduktion, og Midttrafik har beregnet økonomi på disse, og er - på baggrund af passagertælling - kommet med alternative forslag.

 

Der blev etableret en køreplangruppe bestående af medarbejdere fra Herning Kommune, Midttrafik og Arriva, hvor der, udover ledelsen, også deltager chaufførrepræsentanter.

Køreplangruppen har gennemgået forslagene for at se, hvordan det er muligt at opnå den ønskede besparelse, og hvor det vil gå ud over færrest kunder.

 

Målet er, at der skal spares en kontraktbus, og at reduktionen i øvrigt skal findes på de linjer, der har færrest kunder pr. køreplantime. Men herudover skal ønsket om en bybusforbindelse mellem Tjørring og Fuglsang Sø Centret også indgå i planlægningen.

 

Køreplangruppens forslag har været drøftet på et chaufførmøde hos Arriva, og de øvrige chauffører kan tilslutte sig forslagene.

Forslagene giver flere områder dårligere eller ingen transporttilbud om aftenen og i weekenderne. Derfor indgår tilbud om bybusteletaxa hertil i økonomiberegningen.

 

Ændringsforslagene i hovedtræk:

 

Linje 1A og linje 1B Gullestrup

Ingen væsentlige ændringer ud over koordinering med de nye togtider

 

Linje 2 Gjellerup og 5A Hammerum

Linje 2 og 5A kører med deres nuværende linjeføring fremover kun i dagtimerne på hverdage uden for ferieperioder.

Der oprettes en ny linje 2B, som betjener Birk Centerpark, Hammerum og Gjellerup.

Både Hammerum og Birk Centerpark betjenes på vejen retur mod Herning. Linje 2 B kører tidlig morgen, aften og weekend, samt hverdage i ferieperioden. Der er på linje 2B en afgang i timen.

Hammerum og Gjellerup bliver forbundet, og med den nye køreplan for linje 2B er det også muligt, at etablere forbindelser mellem tog (til/fra Aarhus) og bus på Hammerum Station.

Ulempen er, at kunder fra Gjellerup får forøget deres køretid til/fra Herning med nogle minutter, da de skal med omkring Birk Centerpark og Hammerum. Fra Herning til Gjellerup er der en køretidsforøgelse på 10 minutter, og fra Gjellerup til Herning er der en køretidsforøgelse på 8 minutter.

 

Linje 3 Snejbjerg

Ingen væsentlige ændringer ud over koordinering med de nye togtider.

 

Linje 4 Lind

Omlægges og deles i to: Linje 4A Lind via Messecentret og 4B Lind via Tietgensgade og Industriparken.

Linje 4A vil køre via Messecentret begge veje, men til gengæld ikke via Tietgensgade og Industriparken.

Linje 4B vil køre som i dag via Tietgensgade og Industriparken, men kun i dagtimerne på hverdage.

Betjening af Tietgensgade aften og weekend kan ske med teletaxa. Tietgensgade får ingen busbetjening i ferieperioder, medmindre der også her tilbydes teletaxa. Det er dog muligt at benytte linje 4A fra stoppestedet ved Chr. Ydes Vej.

Ændringen medfører ny busforbindelse mellem Lind og Messecentret, men kunderne mellem Herning og Lind kan opleve omvejskørsel, når bussen skal via Messecentret. Tidsmæssig er begge linjer dog på 37 minutter.

 

Linje 5A Hammerum

Kører med nuværende linjeføring fremover kun i dagtimerne på hverdage uden for ferieperioder.

 

 

 

Linje 5B Birk Centerpark

Denne bybuslinje nedlægges. Der indsættes kørsel på linje 5A, som dækker transportbehovet mellem Herning og Birk Centerpark. Som følge af ændrede togtider og nye ringetider på VIA og AU vil det ikke være muligt at skabe forbindelse mellem bus og tog på Birk Centerpark Station.

Ved nedlæggelse af linje 5B kan der spares en kontraktbus. Økonomisk udgør besparelsen af en kontraktbus næsten halvdelen af besparelseskravet.

 

Linje 6A og linje 6B Industri Vest og Messecentret

Linje 6A nedlægges og linje 6B omdøbes til Linje 6, som kører en gang i timen på hverdage i dagtimerne. Linje 4A supplerer linje 6 med at betjene Messecentret en gang i timen hverdage, aften og weekend. Jasminvej og Godthåbsvej foreslås betjent af teletaxa aften og weekend.

 

Linje 7 Holtbjerg og Herningcentret

Ingen væsentlige ændringer. Dog er der indsat nye afgange om eftermiddagen, som kompenserer for de nedlagte afgange på linje 5B, som nedlægges.

 

Linje 8A Tjørring

Ingen væsentlige ændringer ud over koordinering med de nye togtider.

 

Linje 8B Tjørring

Linje 8B omlægges, så området ved Fuglsang Sø og Fuglsang Sø Centret bliver betjent. Denne betjening sker dog på bekostning af H P Hansens Vej omkring kasernen.

Linje 8B skal også sørge for befordring af skoleelever mellem Gullestrup og skolerne i Tjørring. Når linjeføringen er fastlagt, skal stoppestedet for omstigning mellem linje 1A/1B og 8B fastlægges.

Eleverne skal møde i skole kl. 8.00 og har fri igen kl. 14.00 og 15.00.

Kunder til/fra kasernen kan henvises til stoppestedet på Holstebrovej, som betjenes af linje 8A og rute 12 Holstebro.

 

Linje 9A og linje 9B Holmparken og Lillelundvej

Linje 9A betjener området med en gang i timen i dagtimerne på hverdage hele året.

Linje 9B supplerer betjeningen af Tingvej, Lillelundvej og Nørholmvej morgen og eftermiddag.

Området betjenes også i dagtimer på hverdage af servicebus linje S9.

Aften og weekend foreslås området betjent af teletaxa. Desuden kører de regionale ruter 13 Skive og 53 Viborg på Viborgvej/Sjællandsgade og kan supplere betjeningen af området.

 

 

Servicebuslinjerne S7, S8 og S9

Der er ikke foreslået betjeningsmæssige ændringer. Tiderne er justeret for at opnå en ”jævn” frekvens sammen med de øvrige bybuslinjer, som betjener de samme områder som servicebusserne.

 

Generelt

For alle bybuslinjer gælder, at tiderne, hvor det er muligt, er koordineret med de nye togtider gældende fra den 13. december 2015.

Der er lagt vægt på, at det fra Gullestrup, Gjellerup, Hammerum, Lind, Snejbjerg og Tjørring skal være muligt at komme med bybus ind til byen og opnå forbindelse med tog ud af Herning ca. kl. 6.00 og 7.00. Det skal ligeledes være muligt, at komme fra Herning Centrum og ud i omegnsbyerne med en bybus umiddelbart efter de første tog er ankommet til Herning ca. kl. 6.00.

Der er også planlagt bybuskørsel ind til togafgange mod Holstebro kl. 6.18 og Vejle kl. 6.24.

Der vurderes ikke at være kundegrundlag til at køre ind til togafgange før kl. 6.00.

 

Teletaxa som bybus.

Det er muligt at tilbyde Flextrafik (teletaxa) i de tidspunkter/områder, hvor benyttelsen af bybussen er lav. Denne mulighed gør, at der kan ske en besparelse på de ordinære bybuslinjer samtidig med, at der stadig er et kollektiv trafiktilbud i området/tidspunktet.

Fordelen er, at med teletaxa har kunden stadig adgang til kollektiv trafik. Man kører fra adresse til adresse, og derved er turen ældre- og handicapvenlig.

Ulempen er, at der er turbestilling, der kan ikke bruges almindelige kort/billetter, og derved kan der ikke skiftes mellem de forskellige transportformer.

 

Områder

Teletaxa kan erstatte bybusser om aftenen i tidsrummet ca. hverdage kl. 18-22, lørdage kl. 9- 22 og søn- og helligdage kl. 10-22. To områder er udvalgt, da der her er den laveste benyttelse af bybussen.

 

Område 1

Erstatter linje 9A: Holmparken, Viborgvej, Bornholmsvej og Sjællandsgade med knudepunkt ved Herning Rutebilstation.

 

Område 2

Erstatter linje 4 og 6A: Dæmningen, Ribisvej, Jasminvej, Godthåbsvej, Tietgensgade, H N Andersens Vej og Grøndalsvej med knudepunkt ved Herning Rutebilstation.

Der kan køres til/fra alle adresser i det enkelte område samt til knudepunktet Herning Rutebilstation.

Der tilbydes ikke teletaxa kørsel den 24/12 og den 31/12.

 

På mødet vil de nye linjer blive gennemgået. 

Økonomi

Midttrafik har udregnet økonomi på den foreslåede køreplan: 

Besparelse af kontraktbus   

584.000 kr.

Besparelse af køreplantimer

1.094.016 kr.

Udgift til Teletaxa linje 6 og 9

- 200.000 kr.

Mistede indtægter

- 336.500 kr.

Nettobesparelse

1.141.516 kr.

 

Køreplantimerne er reduceret med  ca. 2.700 timer, som ligger under den maximale besparelse indenfor et kontraktår.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget godkender forslag til køreplan 2016 gældende fra 13. december 2015.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Tidsplan for høring og køreplanskift 13
 • linjekort 1A
 • Rutekort 1B
 • Rutekort 2A
 • Rutekort 2B
 • Rutekort 3
 • Rutekort 4A
 • Rutekort 4B
 • Rutekort 5
 • Rutekort 6
 • Rutekort 7
 • Rutekort 8A
 • Rutekort 8B
 • Rutekort 9A
 • Rutekort 9B