Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

152. Endelig vedtagelse af Herning Kommunes Vandhandleplan 2013-15

Sagsnr.: 06.02.10-K04-1-13 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Endelig vedtagelse af Herning Kommunes Vandhandleplan 2013-15

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Herning Kommune har udarbejdet vandhandleplan 2013-2015, som har været i 8 ugers offentlig høring. Der er i høringsperioden indkommet 2 bemærkninger.

 

Endelig vedtagelse af Herning Kommunes Vandhandleplan 2013-15, efter afsluttet høring. Sagen er senest behandlet af Teknik- og Miljøudvalget på møde den 9. marts 2015, punkt 63.

 

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommunes Vandhandleplan 2013-15 vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Vandhandleplanen beskriver, hvorledes forskellige indsatser tænkes gennemført i den gældende vandplanperiode.

Kommunens vandhandleplan 2013-2015 har i henhold til Miljømålsloven været i 8 ugers offentlig høring til og med den 24. juni 2015.

 

Der er i forbindelse med høringsperioden indkommet to høringssvar. Et fra Naturstyrelsen og et fra Herning Museum. De indkomne bemærkninger fremgår af bilagene.

 

Høringssvaret fra Naturstyrelsen indeholder et par mindre tekniske rettelser til vandhandleplanen, som er indarbejdet i vedlagte og tilrettede udgave af Herning Kommunes Vandplan. Desuden har Naturstyrelsen svaret på kommunens forespørgsel vedrørende Gødstrup Sø og indsatsen med fosfornedfældning ved brug af aluminium. Naturstyrelsen påpeger, at det alene er Herning Kommune, der har ansvaret for at gennemføre den pågældende restaureringsindsats, men at kommunen ikke vil være ansvarlig, hvis indsatsen - mod forventning på baggrund af resultaterne i forundersøgelsen - ikke giver målopfyldelse.

 

Høringssvaret fra Herning Museum omhandler indsatsen i Favsmose Bæk ved Kibæk Mølledam. Museum Midtjylland/Herning Museum henstiller til, at kommunen respekterer Kibæk Mølle som et bevaringsværdigt kulturmiljø, samt at møllens fremtidige drift kan foregå uden ændringer af den nuværende vandmængde.

Forvaltningen gør endvidere opmærksom på Kibæk Møllelaugs tidligere henvendelse til kommunen, hvilken udvalget blev orienteret omkring på mødet den 8. juni 2015 under punkt 125.

 

Forvaltningen kan oplyse, at der i forbindelse med udarbejdelse af et reguleringsprojekt for vandløbet og i samarbejde med lokale interessenter, herunder repræsentanter fra Kibæk Mølle, er taget hensyn til de kulturhistoriske bevaringsværdige aktiver ved Kibæk Mølle, herunder også en fremtidig drift af møllen, dog med en justering af tilførte vandmængder. Høringsvaret vil indgå i det videre arbejde med realisering af projektet ved Favsmose Bæk og Kibæk Mølledam. 

 

Som det ligeledes fremgår af Naturstyrelsen høringssvar, så er det lovmæssigt ikke muligt at ændre udpegningen af vandplanernes indsatser i kommunes vandhandleplan, uagtet den videre proces for de enkelte indsatser beskrevet i kommunens vandhandleplan.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at det overfor Byrådet anbefales, at Herning Kommunes Vandhandleplan 2013-15 vedtages endeligt med de indarbejdede korrektioner.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med bemærkning om, at Naturstyrelsen opfordres til at vurdere, om projektet i Kibæk er hensigtsmæssigt i forhold til manglende omkostningseffektivitet og store kulturhistoriske interesser.

Bilag

  • Kibæk Mølle 2015
  • Naturstyrelsens høringssvar til Herning Kommunes forslag til vandhandleplan
  • Vandhandleplan 2015
  • Indsigelse mod Herning Kommunes vandplan specielt mod at gennemføre forprojektet om fjernelse af sp.