Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

153. Igangsætning af regulerings- og forbedringsprojekt for strækning i Præstbjerg Bæk

Sagsnr.: 06.02.03-P20-7-13 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Igangsætning af regulerings- og forbedringsprojekt for strækning i Præstbjerg Bæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Forvaltningen ønsker at skabe faunapassage i Præstbjerg Bæk og forbedre de fysiske forhold i vandløbet, for bl.a. at realisere målene i kommunens naturpolitik.  

 

Sagen er tidligere behandlet af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 8. juni 2015, punkt 125. Sagen blev udsat, da udvalget ønsker at se projektbeskrivelsen, som endnu ikke forelå. 

 

Forvaltningen anbefaler, at reguleringsprojektet for Præstbjerg Bæk godkendes og sendes i høring hos relevante parter.

Sagsfremstilling

Præstbjerg Bæk er et tilløb til Fuglkjær Å. Vandløbet løber igennem Præstbjerg Naturcenter, og projektområdet ligger i området umiddelbart inden udløbet i Fuglkjær Å, nedstrøms kommunens arealer ved Præstbjerg Naturcenter.

 

Projektet har til formål at skabe fri passage i vandløbet gennem fjernelse af et rørstyrt, samt at genslynge strækningen og dermed forbedre de fysiske forhold og generelt forbedre naturkvaliteten i området. Projektbeskrivelse vedlagt i bilag.

 

Status er, at Præstbjerg Bæk nedstrøms Præstbjerg Naturcenter er kanaliseret over en strækning på ca. 1 kilometer ned til bækkens udløb i Fuglkjær Å.

 

Projektet indebærer, at vandløbet skal genslynges over en delstrækning på cirka 500 meter. På den nederste del af vandløbet omlægges endvidere et rørstyrt, som nu hindrer fri passage opstrøms i vandløbet.

I projektområdet etableres der endvidere et mindre paddehul i henhold til naturpolitikkens målsætninger. Ansvarsarten stor vandsalamander findes i området.

 

Med projektets udførelse forventer forvaltningen at kunne forbedre de naturmæssige forhold, samt sikre, at vandløbet opnår målopfyldelse i henhold til Vandplanernes miljømålsætning. Endvidere vil projektet give mulighed for, at besøgende ved Præstbjerg Naturcenter vil kunne se gydende havørreder i vandløbet i vintermånederne. De berørte lodsejere er meget positiv over for projektet.

Økonomi

Forvaltningen anslår, at den samlede udgift for realisering af projektet udgør 75.000 kr.

 

Projektet i Præstbjerg Bæk finansieres indenfor den ordinære driftsrammen Service Område 04, vandløbskonto til realisering af vandløbsprojekter

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at reguleringsprojektet Præstbjerg Bæk godkendes, og sendes i høring hos relevante parter,

 

at forvaltningen kan arbejde videre med realisering af projektet, så vidt der ikke indkommer væsentlige bemærkninger i høringsfasen.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Projektbeskrivelse vandløbsrestaurering af i Præstbjerg Bæk