Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

159. Partnerskabsaftale mellem Herning Kommune og Herning Taxa

Sagsnr.: 22.11.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Partnerskabsaftale mellem Herning Kommune og Herning Taxa

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Peter Jørgensen

Sagsresume

Der er udarbejdet en partnerskabsaftale mellem Herning Taxa og Herning Kommune.

 

Partnerskabsaftalen har til formål at give parterne mulighed for løbende indblik i serviceniveauet på taxaområdet, som grundlag for politiske beslutninger omkring bl.a. udstedelse af tilladelser.

 

Forvaltningen anbefaler, at udkast til partnerskabsaftale godkendes og iværksættes.

Sagsfremstilling

Med inspiration fra andre kommuner har der på de seneste kvartalsmøder været drøftet indhold i en partnerskabsaftale mellem Herning Taxa og Herning Kommune. Partnerskabsaftalen omfatter endnu ikke landtaxavognmanden fra Aulum.

 

I partnerskabsaftalen er der fastsat målepunkter med primært to formål:

  1. at give løbende indsigt i taxavognmændenes (bestillingskontorets) udnyttelse af de eksisterende tilladelser og udviklingen af det økonomiske grundlag for at være taxavognmand,
  2. at give løbende indsigt i serviceniveauet på udvalgte punkter.

 

Hensigten er, at datagrundlag kan kvalificere beslutninger om udstedelse af flere eller færre tilladelser under samtidig hensyntagen til serviceniveauet overfor borgerne og erhvervslivet.

 

Første opfølgning på målepunkterne sker i samarbejde med Herning Taxa i oktober 2015. Målingerne skal foretages kvartalsvis, og det er aftalt, at der en gang årligt - første gang i 2016, evalueres på målepunkterne.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udkast til partnerskabsaftale godkendes og iværksættes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Partnerskabsaftale mellem Herning kommune og Herning Taxa