Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

160. Nye vedtægter for Herning Taxas bestillingskontor

Sagsnr.: 22.11.00-P19-1-13 Sagsbehandler: Peter Jørgensen  

Nye vedtægter for Herning Taxas bestillingskontor

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae og Peter Vallentin

Sagsresume

Herning Taxa har fremsendt nye foreningsvedtægter for Herning Taxas bestillingskontor til Herning Kommunes godkendelse.

 

Vedtægterne er godkendt på generalforsamling i Herning Taxa den 18. april 2015 og træder i kraft under forudsætning af udvalgets godkendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at de nye vedtægter godkendes.

Sagsfremstilling

Generalforsamlingen vedtog følgende ændringer:

 

§ 8 stk. 9: Hvis en vogn er ude af drift i mindst 7 dage på grund af medlemmets sygdom eller trafikskade på vognen, og der fremlægges fornøden dokumentation herfor, er vognen fritaget for driftsbidrag fra og med 8. dagen og indtil den atter er i drift, dog max. 3 måneder. 

 

§ 9 stk. 1: Depositum ved tilslutning til bestillingskontoret er ændret fra 22.225 kr. til 10.225 kr.

 

§ 13. Stk. 1. Der tilføjes: Der bruges en ekstern ordstyrer på generalforsamlingerne.

 

§ 14. Stk. 7. Der tilføjes: Der laves en båndoptagelse af generalforsamlingen af hensyn til referat, og slettes efterfølgende.

 

Hvor ændringerne i § 9 stk. 1 er af teknisk karakter, har forvaltningen følgende kommentar til ændringen i § 8 stk. 9:

 
Bestemmelsen er i overensstemmelse med indholdet i standardvedtægten for et bestillingskontor, hvor der skal indeholdes regler om betaling af tilladelsesindehaverens andel af kontorets driftsudgifter mm. Da intentionen med tilføjelsen er at friholde tilladelsesindehavere, der utilsigtet, grundet tilladelsesindehavers sygdom eller trafikskade på vognen, ikke kan udnytte sin tilladelse. Tilladelsesindehaveren har dermed ikke indtjeningsmuligheder eller benytter sig af bestillingskontorets ydelser i den pågældende periode, hvorfor tilføjelsen må siges at være en fordel for tilladelsesindehaver.

 

Og til § 13. Stk. 1. Tilføjelse vurderes ikke til at være i strid med standardvedtægten for et bestillingskontor, og vurderes at bidrage til sikring af "god ro og orden" på generalforsamlingerne.

 

Og til § 14. Stk. 7. Tilføjelse vurderes ikke til at være i strid med standardvedtægten for et bestillingskontor, da tilføjelsen alene er til brug for udførelse af referat, og optagelsen efterfølgende slettes.

 

Yderligere har Herning Taxas bestillingskontor opdateret uniformregulativet (jf. § 20), så det er tidssvarende, og mere specifikt tilkendegiver, hvilken påklædning, der kræves. Herning Taxas bestillingskontor har indkøbt nyt tøj til alle biler (2 sæt pr. bil). 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Herning Taxas bestillingskontors reviderede vedtægter godkendes.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Uniformsregulativ april 2015
  • Vedtægter for Hernings Taxas bestillingskontor