Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

141. Høringssvar vedr. Midttrafiks oplæg til budget 2016

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1304-07 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Høringssvar vedr. Midttrafiks oplæg til budget 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Steen Brokær, Martin Skøtt

Sagsresume

Midttrafik har 30. juni sendt forslag til budget 2016 i politisk høring hos bestillerne.

 

Bemærkninger til forslaget skal fremsendes til Midttrafik senest 21. august 2015. Midttrafik udarbejder herefter det endelige budgetforslag for 2016 til endelig godkendelse i Midttrafiks bestyrelse 11. september 2015.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til høringssvar til Midttrafik godkendes, og at den økonomiske udfordring drøftes i de kommende budgetforhandlinger for 2016.

Sagsfremstilling

På baggrund af de politiske høringssvar bestillerne indsender, behandles et endeligt budget for 2016 i Midttrafiks bestyrelse 11. september 2015.

Midttrafik har i maj udsendt budgetoplæg til administrativ høring.

På baggrund af tilbagemeldinger bl.a. fra Herning Kommune, er der foretaget justeringer i materialet, som er indarbejdet i dette budgetoplæg.

 

Forudsætninger for budget 2016 

 

Udgifter:

Dette budgetforslag omhandler udgifter til busdrift, rejsekortet og administrationsomkostninger til trafikselskabet, hvorimod budgetforslag vedrørende handicapkørsel behandles under Social- og Sundhedsudvalget.

 

Alle busruter, der har været i udbud fra og med januar 2010, reguleres efter omkostningsindeks, som er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2%, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1%.

I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskab 2014 med indregning af indeksreguleringer og aktivitetsændringer. Desuden er der indregnet en årlig besparelse på 1,2 mio. kr. på bybusdriften. Denne besparelse forventes at slå fuldt igennem i 2016, da der forventes indlagt et ekstraordinært køreplanskift i december 2015.

 

De lokale ruter, som er betegnet rabatruterne, har været i licitation med ny kontrakt fra august 2015. Lokalkørslen er fra køreplanskift 2015 øget med 2,7 mio. kr. som konsekvens af denne licitation. Ruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne for 2014, da de kommende køreplaner først nu er ved at være endelige. Der kan derfor komme små forskydninger i forhold til busudgiften for rabatruterne.

Budgettet indeholder endvidere udgifter til bonus (til Arriva for passagerfremgang, brændstofbesparelse samt Euronorm for udskiftede busser) og udgifter til realtid, internet og videoovervågning i bybusserne.

I budgettet er der udgift til medfinansiering af regional rute 13's ture via Feldborg.

 

Udgifterne til Rejsekortet er steget med knap 0,5 mio. kr. primært på grund af en ny finansieringsmodel.

 

Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2016 er som udgangspunkt baseret på regnskab 2014 med indregning af kendte ændringer.

På grund af indførelse af Rejsekortet er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikker, og der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. Rejsekortet kan også medføre ændrede fordelingsnøgler end hidtil kendt, og dermed resultere i positive eller negative konsekvenser.

 

Der er i budgetforslaget færre indtægter som følge af en nedgang i kompensation fra Trafikstyrelsen for unges brug af Ungdomskortet til fritidsrejser samt rabat til Off-Peak klippekortet, som udfases og rabatten overgår til Rejsekortet.

 

Der er ikke indregnet gratis kørsel på rabatruterne, hvorfor nedgangen i indtægterne til skoleårskort ikke er med i budgetforslaget. Midttrafiks bestyrelse skal godkende taksterne - herunder også gratis kørsel på rabatruterne. Herefter nedskrives indtægterne i forbindelse med budgettets 2. behandling 11. september.  

Økonomi

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger ser økonomien for kollektiv trafik ud som følger:

 

Budget 2015 

 

Midttrafik

Budget 2016

kr.

Herning Kommune

Ramme 2016

kr.

Udgifter

 

 

Busdrift

47.473.000

 44.945.000

Rejsekortet

1.531.400

 1.093.000

Trafikselskabet (adm. omkostninger)

3.137.000

 3.137.000

Teletaxa

7.550

 0

Regionalt tilskud

-5.100

 0

I alt

52.143.850

 49.175.000

 

 

 

Indtægter

 

 

Indtægt (billetindtægter)

17.576.000

 13.734.000

Skoleårskort udgår

-3.700.000

 

Korrigeret indtægt

13.876.000

 13.734.000

 

 

 

Total netto

38.267.850

 35.441.000

Estimeret PL fremskrivning

 

 602.497

Netto budget i 2016 - PL*

 38.267.850

 36.043.497

 

* I ovenstående er forudsat PL regulering på området svarende til forventning fra KL på 1,7 %.

 

I Herning Kommunes budgetramme for 2016 er der yderligere afsat 101.000 kr., som Herning Kommune er forpligtet til at bruge til fremkommelighed for busdriften - samme beløb som udbetales i passagerbonus til Arriva.

 

I oversigten indgår et regionalt tilskud på 5.100 kr. til dækning af studerendes hjemkørsel i Karstoft området, hvilket sker med en udvidelse på en lokal rute. Udvidelsen er finansieret af Regionen.

 

I indtægterne på 17,576 mio. kr. indgår 3,7 mio. kr. til skoleårskort. Denne indtægt bortfalder, da der er indført gratis kørsel på alle rabatruter fra august 2015.

 

I ovenstående er indregnet en udgift til rejsekortet. På baggrund af Business Case på rejsekortet, er der i Herning Kommunes budget indarbejdet en betalingsplan, hvoraf fremgår en betaling i 1.093.000 kr. i 2016. Denne udgift er i ovenstående opgjort til 1.531.000 kr., hvilket svarer til en højere udgift på 438.000 kr.

 

Konklusion:

På baggrund af den viden forvaltningen har på nuværende tidspunkt, er der økonomiske udfordringer i forhold til Midttrafiks Budget 2016.

Herning Kommunes ramme er reduceret i forhold til 2015, og nettoudgifterne til kollektiv trafik er steget.

 

Udfordringen skal drøftes i de kommende budgetforhandlinger for 2016 og frem.

 

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående vurdering udarbejdet vedlagte forslag til høringssvar. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til høringssvar godkendes og fremsendes til Midttrafik,
at udfordringen drøftes i de kommende budgetforhandlinger for 2016 og frem.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Forslag Høringssvar til Midttrafiks forslag til budget 2016