Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

147. Frigivelse af anlægsbevillinger til byggemodning

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-15 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevillinger til byggemodning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup                                             

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 2,6 mio. kr. i 2015 til byggemodningsprojekter i henholdsvis Fejerskovparken i Lind samt ved Pugdalvej i Vildbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der anmodes om frigivelse af 2,6 mio. kr. til byggemodning af to områder i henholdsvis Fejerskovparken i Lind samt på Pugdalvej i Vildbjerg. Der er begge steder modtaget henvendelser fra interesserede købere. Udgiften finansieres af afsat rammerådighedsbeløb til udgifter på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2015, hvor der pt. resterer 7,398 mio. kr.

 

Fejerskovparken, Lind, boligområde, etape 4

Etape 4 boligvej 4 med 12 boliggrunde byggemodnes, så de er klar til byggeri den 1. oktober 2015 efter aftale med interesseret køber. Der skal udføres museumsundersøgelser og forberedende anlæg i perioden august-september 2015. Færdiggørelser (asfalt, kantsten og beplantninger) udføres afhængig af vejrliget i efteråret 2015 eller vinter 2016, da veje og fællesarealer skal være færdiggjort til åbning af boligudstilling i påsken 2016.

Forventet udgift i 2015: 2,3 mio. kr. (heraf udgør udgift til færdiggørelser ca. 0,25 mio. kr.).

 

Pugdalvej, Vildbjerg, erhvervsområde, etape 1

Arbejdet omfatter byggemodning af 1. etape af nyt erhvervsområde øst for Pugdalvej. Der etableres adgangsvej fra Pugdalvej til 1. etape, som udgør ca. 6,3 ha erhvervsjord. Forventet udgift i 2015: 0,3 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb i 2015 på i alt 2,6 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning til følgende stednumre:

            stednr. 002019 Fejerskovparken, Lind 2,3 mio. kr.

            stednr. 003033 Pugdalvej, Vildbjerg 0,3 mio. kr.

at de afsatte rådighedsbeløb på i alt 2,6 mio. kr. finansieres af rammerådighedsbeløb i 2015 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Fejerskovparken oversigtskort etape 4 boligvej 4
  • Pugdalvej udstykningsplan 1. etape vejadgang