Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

149. Åbning af rørlagt strækning Bjerregård Grøft

Sagsnr.: 06.02.03-P20-4-15 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Åbning af rørlagt strækning Bjerregård Grøft

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Forbedring af de afvandingsmæssige og miljømæssige forhold i det offentlige vandløb Bjerregård Grøft ved at åbne og forlægge en rørlagt strækning af vandløbet. Bjerregård Grøft ved Timring er et tilløb til Boelsvad Bæk (Skjern Å systemet).

 

Forvaltningen anbefaler, at reguleringsprojektet for Bjerregård Grøft godkendes og sendes i offentlig høring hos relevante parter.

Sagsfremstilling

Formålet med projektet er at forbedre de afvandingsmæssige forhold, idet der i en årrække har været problemer med tilstopning af rørlægningen med oversvømmede arealer til følge. Med projektet forbedres de fysiske forhold i vandløbet også væsentligt til gavn for flora og fauna.

 

Bjerregård Grøft er et tilløb til Boelsvad Bæk, der løber i Vorgod Å (Skjern Å systemet). Vandløbet er ikke målsat i Vandplan I for Ringkøbing Fjord.

 

Bjerregård Grøft er et offentligt vandløb på strækningen fra Trehøjevej til udløb i Boelsvad Bæk nær Timring Sportscenter. Vandløbet er på de sidste ca. 188 m rørlagt. Rørlægningen løber på en delstrækning under boldbanen ved Timring Sportscenter.

 

Projektet omfatter åbning og forlægning af den rørlagte strækning af vandløbet, således at det nye vandløb anlægges på marken på vestsiden af læhegnet ved boldbanen ved Timring Sportscenter. Den nye åbne vandløbsstrækning anlægges med dimensioner, det vil sige bundbredde og skråningsanlæg, som det eksisterende vandløb umiddelbart opstrøms og faldet udlignes over den nye strækning (se vedhæftede skitseprojekt med bilag).

 

De afvandingsmæssige forhold i området forventes at blive forbedret væsentligt med projektet.

 

Den eksisterende rørlægning, der forløber ind under boldbanen ved Timring Sportscenter, afproppes ved indløbet i forbindelse med anlægsarbejdet. Boldbanerne ved Timring Sportscenter drænes p.t. til rørledningen længere nedstrøms. Derfor er der indgået aftale om at driften af dræn og rørledning fremover varetages i forbindelse med drift af boldbanerne.

 

Herning Kommune står for den fremtidige vedligeholdelse af den nye vandløbsstrækning af Bjerregård Grøft. 

 

Projektet skal godkendes efter Vandløbsloven, og der skal foretages en VVM-screening af projektet. Forvaltningen ønsker i den forbindelse at sende projektet i 4 ugers offentlig høring hos relevante parter, inden der meddeles endelig tilladelse efter Vandløbsloven med 4 ugers klagefrist.

 

 

  

Økonomi

Forvaltningen anslår, at den samlede udgift til realisering af projektet udgør 95.000 kr. Projektet finansieres indenfor den ordinære driftsramme under Serviceområde 04 Grønne Områder, Vandløbsvæsen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at reguleringsprojektet for Bjerregård Grøft godkendes og sendes i høring hos relevante parter, 

 

at forvaltningen kan arbejde videre med realiseringen af reguleringsprojektet, såfremt der ikke indkommer bemærkninger i høringsfasen.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1, Oversigtskort, nyt forløb, Bjerregård Grøft
  • Bilag 2, Oversigtskort LER, vandledninger, Vildbjerg Vandværk
  • Skitseprojekt, åbning af rørlagt strækning af Bjerregård Grøft