Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

148. Vandløbsrestaurering i Tranholm Bæk

Sagsnr.: 06.02.03-G01-1-13 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Vandløbsrestaurering i Tranholm Bæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

                                  

 

Øvrige sagsbehandlere: Winnie Post, Erik Skibsted

Sagsresume

Herning Vand A/S og Herning Kommune har udarbejdet et samlet helhedsprojekt til håndtering af overfladevand i Vildbjerg.

 

Projektet indeholder etablering af en række regnvandsbassiner, og forvaltningen ønsker at tænke helheden ind i projektet, og samtidig forbedre de miljømæssige forhold i det offentlige vandløb Tranholm Bæk. Projektet omfatter dermed, ud over regnvandsbassiner, genslyngning af en delstrækning af vandløbet, udjævning af styrt samt udlægning af gydegrus/skjulsten på udvalgte lokaliteter. Tranholm Bæk er et tilløb til Rødding Å i Skjern Å systemet.

 

Derudover etableres en åben grøft, gennem et grønt område ved Rugvænget i Vildbjerg By, med udløb til Tranholm Bæk for at aflede grøftevand fra oplandet. Grøftevandet ledes i dag til regnvandssystemet.

 

Forvaltningen anbefaler, at restaureringsprojektet for Tranholm Bæk og projektet med etablering af grøft ved Rugvænget godkendes og sendes i høring hos relevante parter.

Sagsfremstilling

Tranholm Bæk er et offentligt vandløb, der løber gennem Vildbjerg By. Vandløbet er præget af ringe fysisk variation og sandvandring. Vandløbet er desuden væsentligt påvirket af uforsinkede regnvandsudledninger fra Vildbjerg By.

 

Tranholm Bæk er målsat "God økologisk tilstand" i Vandplan for hovedopland 1.8 Ringkøbing Fjord. Målsætningen er ikke opfyldt.

 

Formålet med projektet er at tænke håndteringen af overfladevand ind som et helhedsprojekt og dermed samtidig forbedre de fysiske forhold i vandløbet til gavn for fauna og flora, og bidrage til opfyldelse af vandhandleplanerne.

 

Projektet omfatter en genslyngning af vandløbet på strækningen fra Sindingvej til Pugdalvej, udlægning af gydegrus og skjulsten på udvalgte lokaliteter, samt udjævning af mindre styrt nær udløbet i Rødding Å (se vedlagte projektbeskrivelse).

 

Projektet medfører også forbedrede vandføringsforhold i bækken. Samtidig sikres, at der i de private haver, hvor der i dag sker tidvise oversvømmelser, vil ske færre og mindre oversvømmelser end i dag. Det forventes således, at afvandingsforholdene forbedres.

 

Ved Rugvænget i Vildbjerg By ønskes etableret en ny åben grøft gennem det grønne offentlige område ved station 1.700. Grøften skal lede grøftevand fra oplandet direkte i Tranholm Bæk.

 

Formålet med projektet er at lede grøftevandet, der p.t. ledes til regnvandsledningen i området, til Tranholm Bæk, idet det ikke er hensigtsmæssigt at håndtere dette grøftevand i Herning Vands kommende regnvandsbassin i området.

 

 

Vandløbsrestaureringsprojektet skal godkendes efter Vandløbsloven m.fl., og der skal foretages en VVM-screening af projektet. Forvaltningen ønsker i den forbindelse at sende projektet i 8 ugers offentlig høring hos relevante parter, inden der, med 4 ugers klagefrist, meddeles endelig tilladelse efter Vandløbsloven m.m.

 

Anlægsarbejdet forventes udført ultimo 2015, men projektets udførelse skal koordineres med Herning Vand A/S.

 

Økonomi

Forvaltningen vurderer, at den samlede anlægsudgift til realisering af projektet udgør 370.000 kr. De samlede udgifter afholdes af de afsatte driftsmidler indenfor Serviceområde 04, Grønne Områder, 315.000 kr. fra Vandløb og 55.000 kr. fra Byens grønne områder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at restaureringsprojektet for Tranholm Bæk og grøften ved Rugvænget godkendes og sendes i høring hos relevante parter,

 

at forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med realiseringen af projektet, hvis der ikke indkommer bemærkninger i høringsfasen.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Restaureringsprojektet for Tranholm Bæk og grøften ved Rugvænget godkendes og sendes i høring hos relevante parter.

 

Sagen forelægges for Teknik- og Miljøudvalget til endelig godkendelse efter høringsfasen.

Bilag

  • Projektbeskrivelse, vandløbsrestaurering ved Tranholm Bæk m.m