Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

155. Ejsingkjærvej 1, Vildbjerg - etablering af egen vandindvinding til landbrugsdrift

Sagsnr.: 13.02.01-P19-7-15 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Ejsingkjærvej 1, Vildbjerg - etablering af egen vandindvinding til landbrugsdrift

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Viderebehandling af pkt. 110 på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. maj 2015 om ansøgning til etablering af egen vandindvinding til erhvervsmæssig drift, på ejendom der hidtil er forsynet af alment vandværk. Forvaltningen har på baggrund af møde med Vandrådet i Herning Kommune lavet en nærmere gennemgang af konsekvenser for vandforsyningsstrukturen.

 

Forvaltningen anbefaler, at nuværende administrationspraksis på området fastholdes, og at der gives afslag på ansøgning om egenindvinding til erhvervsmæssig drift på ejendommen Ejsingkjærvej 1, Vildbjerg.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget ønskede på baggrund af dagsordenspunkt 110 på mødet den 11. maj 2015 en nærmere gennemgang af konsekvenser for vandforsyningsstrukturen i Herning Kommune, hvis der gives tilladelser til etablering af egen vandindvinding til erhvervsmæssig drift, på ejendomme der tidligere er forsynet af almen vandforsyning.

 

Sagen omhandler en ansøgning fra ejendommen Ejsingkjærvej 1, Vildbjerg. En tilladelse til etablering af egen vandforsyning, på en ejendom, der forsynes fra almen vandforsyning, er en ændring i forhold til tidligere administrationspraksis. Det er derfor en principiel beslutning for administration af hele vandforsyningsområdet, hvis denne praksis ændres. Forvaltningen vil hermed forsøge at redegøre for, hvordan en sådan ændring vil gribe ind i de almene vandforsyningsselskabers arbejde, både økonomisk og planlægningsmæssigt, samt hele strukturen for vandforsyning.

 

Eksisterende erhverv i landzone har ikke krav på at blive forsynet fra alment vandværk på samme måde som husholdninger. Vandforsyningerne har dog i høj grad forsynet erhvervsdelen, hvis ejer har ønsket dette.

 

Forvaltningen har afholdt møde med Vandrådet i Herning Kommune for at få vandforsyningernes generelle holdning til problemstillingen. Vandrådet udtrykte bekymring over konsekvenserne for vandforsyningsstruktur i landområderne, hvis praksis ændres.

 

Hovedproblemstillingerne er:

 

  • Udgift til vandforsyninger til omlægning af forsyningsledninger.
  • Tab af fortjeneste, som skal dækkes af resterende forbrugere.
  • Begrænsning i forsyning af ejendomme i landområdet.
  • Nedlæggelse af mindre vandforsyninger.

 

Vandrådet anerkender, at vandprisen kan være en stor udgift for storforbrugere hos nogle af forsyningerne. Vandrådet vil derfor arbejde for, at alle forsyningerne indfører graduerede vandpriser, som nogle forsyninger allerede har i dag. Så det af takstbladet fremgår, at vandprisen er lavere ved større forbrug.

 

Udgift til vandforsyninger til omlægning af forsyningsledninger, som skal dækkes af resterende forbrugere i forsyningen.

Frakobling af en stor forbruger i landområdet kan give mindre vandflow i ledningsnettet. For at opretholde en god vandkvalitet, kan det blive nødvendigt at udskifte stikledningen og i nogle tilfælde også forsyningsledningen.

Stikledningen går fra forsyningsledningen til ejendommen, typisk fra asfalteret vej til ejendommens måler. Forsyningsledninger går fra vandværket og frem til stikledningerne. Forsyningsledningerne er også dimensioneret ud fra forbruget på de enkelte ejendomme. Hvis forbruget nedsættes, kan det i nogle tilfælde blive nødvendigt også at udskifte forsyningsledninger for opretholde en tilfredsstillende vandkvalitet.

Fællesregulativet for almene vandforsyninger i Herning Kommune giver forsyningerne ret til at kræve udgiften til omlægning af stikledningen dækket af ejeren. Derimod vil omlægning af forsyningsledningen skulle dækkes af forsyningens resterende forbrugere. Vandrådet ønsker undersøgt, om det er muligt at lave regulativet om, så omlægning af forsyningsledninger også kan dækkes.

 

Tab af fortjeneste, som skal dækkes af resterende forbrugere.

De økonomiske omkostninger for tab af en storforbruger varierer meget for de forskellige forsyninger. Fælles er dog, at tabet skal dækkes af de resterende forbrugere. Det vil kunne mærkes mest hos de resterende storforbrugere og specielt de der er tilknyttet mindre vandforsyningsselskaber.

Der er 21 vandforsyningsselskaber i Herning Kommune, heraf 12 mindre vandforsyninger, som leverer under 75.000 m3/år. Der er 3 mellemstore forsyninger, som leverer mellem 150.000 - 200.000 m3/år og endelig 6 store forsyninger, der leverer over 200.000 m3/år.

 

Forvaltningen har lavet et eksempel på stigning i vandprisen, hvis et mindre vandværk og et mellemstort vandværk mister en storforbruger. Der er i beregningen ikke taget højde for eventuelle udgifter til omlægning af ledninger eller fald i udgifter i forhold til den mindre levering. Tabet af indtægten tænkes dækket ligeligt fordelt på det faste bidrag og vandprisen.

 

Beregningen, som fremgår af bilaget, viser at de mindre vandforsyninger er de mest sårbare, og disse har generelt i forvejen højere vandpris end de mellemstore forsyninger.

 

En stigning i vandprisen hos mindre forsyninger vil i det tænkte eksempel give en almindelig forbruger en stigning på knap 300 kr./år, mens stigning hos en storforbruger vil være næsten 6.500 kr./år. Stigningen vil derfor i højere grad kunne mærkes hos andre storforbrugere.

 

I eksemplet med en mellemstor forsyning er der beregnet for et vandværk med lav vandpris og mange storforbrugere. Stigningen er derfor mindre både for en almindelig forbruger og en storforbruger. Forsyningen vil derfor kun i mindre omfang blive økonomisk ramt af tabet af en enkelt storforbruger. Tab af flere storforbrugere, vil sandsynligvis have samme effekt som for mindre forsyninger. Det er vigtigt at understrege, at de økonomiske forhold i alle vandforsyningsselskaberne gør, at de vil være i stand til at håndtere et tab af en enkelt storforbruger med års mellemrum. Men kun de største forsyninger kan håndtere tab af flere storforbrugere i løbet af en kort årrække. Det kan ændre vandforsyningsstukturen i kommunen væsentligt, at give lov til erhvervsmæssig vandindvinding på ejendomme, der tidligere har haft almen vandforsyning.

 

Det er Vandrådets bekymring, at en ny administrationspraksis vil give øgede vandpriser for både almindelige forbrugere og storforbrugere. Dette kan have en selvforstærkende effekt, da flere storforbrugere i landområdet, derfor tvinges fra almen vandforsyning af økonomiske årsager. Erhverv i byområder er gennem lokalplanlægning bundet til almen vandforsyning, derfor vil byerhverv med stor vandforsyning også blive påvirket økonomisk.

 

Begrænsning i forsyning af ejendomme i landområdet.

Desuden udtrykte Vandrådet bekymring for fremtidige tilslutninger af erhverv i landområder. Da det er ikke et krav, at forsyningerne skal forsyne erhverv i landområderne, vil nogle vandforsyninger måske nægte fremtidige tilslutninger, da investeringen kan indebære en risiko for en udgift senere. Det er specielt de mindre vandforsyninger, som endnu ikke har udbygget ledningsnettet i landområderne, som kan tænkes at blive mindre villige til forsyninger på landet både af almindelige forbrugere og storforbrugere. Den langtrækkende konsekvens af en ændret administrationspraksis kan være, at forsyningen af nogle områder i landzone må opgives og grundlaget for forsyningsområder i Herning Kommunes Vandforsyningsplan ikke kan opretholdes.

 

Nedlæggelse af mindre vandforsyninger.

De økonomiske udfordringer kan for de mindre og mellemstore vandforsyninger blive så store, at selskaber vælger at blive nedlagt. Det vil så være de større forsyningers pligt at overtage denne forsyning med de afledte tilpasninger, omkostninger mm.

Herning Kommune har en interesse i at indvindingen sker decentralt, da de mindre forsyninger ofte har gode velbeskyttede boringer med god vandkvalitet netop fordi indvindingen er mindre. En spredning af indvindingen giver også den bedste udnyttelse af grundvandsresursen.

 

Det er forvaltningens vurdering, at en tilladelse vil være i mod Herning Kommunes Vandforsyningsplans formål med at opretholde decentral vandforsyning og almen vandforsyning i så store dele af Herning Kommune som muligt. Forvaltningen anbefaler, at hidtidig administrationspraksis følges og at der gives afslag til egen indvinding til erhvervsmæssig brug på Ejsingkjærvej 1, som allerede er forsynet fra alment vandværk.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller 8. juni 2015,

at der gives afslag på ansøgning om egenindvinding til erhvervsmæssig drift på ejendommen Ejsingkjærvej 1.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller 8. juni 2015,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Med baggrund i denne sag ønsker udvalget et serviceeftersyn af kommunens vandforsyningsplan, herunder forsyningsret og forsyningspligt.

Bilag

  • Eksempel på beregning ved tab af storforbruger