Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. marts 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

45. Herning Cykler fase 4 - Puljeansøgning

Sagsnr.: 05.01.00-G01-4-14 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Herning Cykler fase 4 - Puljeansøgning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Transportministeriet har med Cykelpuljen åbnet for ansøgninger til den, indtil videre, sidste tilskudsrunde. Ansøgningen skal være ministeriet i hænde senest den 21. marts 2014.

I den anledning har forvaltningen udarbejdet forslag til hvilke projekter, der kan indeholdes i en cykelpuljeansøgning, samt kommunens medfinansiering.

 

Forvaltningen anbefaler, at der fremsendes en puljeansøgning på de foreslåede projekter med en samlet egenfinansiering på 7,2 mio. kr. fordelt over 2 år (2015 og 2016). Alternativt at cykelprojektets egenfinansiering tilpasses afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten på i alt 4,696 mio. kr. i 2015-2016.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har via Klimaplanen en målsætning om at flytte mindst 5% daglige bilture til cykler og/eller kollektiv trafik, og der arbejdes hen imod dette mål ved hjælp af en lang række tiltag under det samlede projektnavn "Herning Cykler".

 

I tre omgange har Herning Kommune fået tilsagn om støtte til cykelrelaterede projekter fra Transportministeriets Cykelpulje i hhv. fase 1, 2 og 3. Puljen støtter med 40% af udgifterne.

 

Cykelpuljeansøgningen til Herning Cykler fase 4 anbefales at indeholde følgende elementer:

 

Projekt
 
 
 
Udgift
mio. kr.
 
Puljeandel (40%)
mio. kr.
 
Egenfinansie-ring (60%) mio. kr.
 
Afledt drift kr.
Anlæg:
 
 
 
 
 
 
 
 
Supercykelsti Herning - DNV Gødstrup
 
7,300
 
2,920
 
4,380
 
55.000
Cykelfaciliteter i midtbyen
 
0,800
 
0,320
 
0,480
 
12.000
Cykelsti langs Pugdalvej, Vildbjerg
 
 
2,000
 
0,800
 
1,200
 
20.000
Adfærdstiltag:
 
 
 
 
 
 
 
 
Generelle kampagner og information
 
0,400
 
0,160
 
0,240
 
 
2 ambassadørskoler, inkl. anlæg
 
0,500
 
0,200  
 
0,300
 
 
Boligforeninger på cykel
 
0,275
 
0,110
 
0,165
 
 
Samlet ruteregistrering inkl. cykelkort
 
 
0,300
 
0,120
 
0,180
 
 
Evaluering:
 
 
 
 
 
 
 
 
Statusundersøgelse, tællinger, spørgeundersøgelser og projektevaluering
 
 
0,425
 
0,170
 
0,255
 
 
I alt
 
12,000
 
4,800
 
7,200
 
87.000

 

Projekterne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

 

Det skal bemærkes, at Transportministeriet lægger stor vægt på, at puljeansøgninger ikke kun indeholder anlæg af nye cykelstier, men også at der gennemføres projekter, hvor inddragelse af borgere/brugere er afgørende, og hvor det at ændre adfærd til mere cykling er i fokus.

Økonomi

Der er ikke afsat særskilt rådighedsbeløb til projektet på investeringsoversigten 2014 - 2017.
 
Cykelpuljeansøgningen foreslås derfor finansieret og indarbejdet i investeringsoversigten for 2015 - 2018 med følgende beløb: 

 

Mio. kr.
2015
2016
Projektudgift
4,700
7,300
Statsbidrag
1,880
2,920
Egenfinansiering
2,820
4,380 
 
Finansiering:
 
 
Sunds omfartsvej
2,192
 
Sikre skoleveje
 
0,524
Pulje til projekter
 
0,324
Thrigesvej
 
1,028
Momhøjevej
0,628
 
Sundhedsområdet
 
0,165
Skoleområdet
 
0,300
Nyt rådighedsbeløb
 
2,139  
I alt
2,820
4,380

 

Bemærkninger til finansieringen: 
Der er et mindreforbrug på Sunds omfartsvej på 2,192 mio. kr. De anførte rådighedsbeløb på sikre skoleveje, pulje til projekter(papirpenge), Thrigesvej og Momhøjvej er indarbejdet i gældende investeringsoversigt 2014 - 2017.
 
Med baggrund i ovenstående finansieringsmodel indstilles det, at der fremsendes cykelpuljeansøgning med det anførte indhold til en samlet udgift på 12 mio. kr., hvoraf 40% dækkes af puljen.

 

Cykelprojektet kan alternativt søges tilpasset de i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på i alt 4,696 mio. kr. i egenfinansiering i 2015-2016. Projektet får i givet fald en samlet anlægssum på 7,827 mio. kr., hvoraf tilskud udgør i alt 3,131 mio. kr. Trafikministeriet vil i så fald skulle vurdere, om de vil opretholde tilskuddet fra puljen til Herning Kommune.

 

Herning Kommune forpligter sig ikke til gennemførelse af projektet ved fremsendelse af ansøgning.

 
Et eventuelt tilsagn forventes at skulle godkendes af kommunen i november 2014.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der fremsendes cykelpuljeansøgning med det anførte indhold til en samlet udgift på 12 mio. kr., hvoraf 40% dækkes af puljen,

 

at kommunens manglende egenfinansiering på 2,504 mio. kr. søges indarbejdet i investeringsoversigten for 2015 - 2018.

 

alternativt

 

at cykelprojektet tilpasses de i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på i alt 4,696 mio. kr. i 2015-2016, hvorefter projektets samlede anlægssum udgør 7,827 mio. kr.. Der tages i givet fald stilling til, hvilke delelementer af cykelprojektet der prioriteres.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Der fremsendes cykelpuljeansøgning med det anførte indhold til en samlet udgift på 12 mio. kr., hvoraf 40% dækkes af puljen.

 

Udvalget anbefaler overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, at kommunens manglende egenfinansiering på 2,504 mio. kr. søges indarbejdet i investeringsoversigten for 2015 - 2018.

Bilag

  • Herning Cykler fase 4_mulige indsatser_2015-16