Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. marts 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

53. Frigivelse af anlægsbevilling - fredning af Gødstrup Sø

Sagsnr.: 01.05.10-P19-5-07 Sagsbehandler: Torbjørn Tarp  

Frigivelse af anlægsbevilling - fredning af Gødstrup Sø

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 528.000 kr. i 2014 til fredningserstatninger og godtgørelser i forbindelse med fredningen af Gødstrup Sø på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050098. 

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsudgiftsbevillingen frigives.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2013 afsat et samlet rådighedsbeløb på kr. 528.000 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050098 til fredningserstatninger i forbindelse med Gødstrup Sø fedningen. Beløbet forventes overført til 2014 i den samlede overførselssag vedrørende overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014.
 
Natur- og Miljøklagenævnet har truffet endelig afgørelse i sagen om fredningen af Gødstrup Sø med omgivelser. Fredningen udløser erstatninger til de berørte lodsejere.

 

Sagen er, på grund af erstatningernes samlede størrelse og efter klage fra flere af de berørte lodsejere, forelagt Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse om at fredningserstatningerne afholdes med 50% af staten og 50% af Herning Kommune jf. naturbeskyttelseslovens §49, stk. 4.


Natur- og Miljøklagenævnet har fastsat erstatninger for i alt 805.800 kr. Heraf afholder Herning Kommune således 402.900 kr.

 

Hertil kommer, at Natur- og Miljøklagenævnet har tilkendt godtgørelse for sagkyndig bistand til flere lodsejere. Den samlede godtgørelse udgør 31.593,80 kr. Godtgørelsen afholdes med 50% af staten og 50% af Herning Kommune. Herning Kommune afholder således 15.796,90 kr.

 

De samlede udgifter, som afholdes af Herning Kommune i forbindelse med erstatningerne ved fredningen af Gødstrup Sø og omgivelser udgør således 418.696,90 kr.

 

Der anmodes om frigivelse af hele rådighedsbeløbet på 528.000 kr., da der i tillæg til ovennævnte beløb påløber renter på fredningserstatninger og godtgørelser.

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om erstatningsudmålingen kan påklages inden 4 uger til Taksationskommissionen af de ejere, der har indbragt Fredningsnævnets afgørelse for Natur- og Miljøklagenævnet. Den samlede fredningserstatning, som Herning Kommune skal afholde, kan således ændre sig.

Økonomi

Anlægsudgiftsbevillingen afholdes af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2013, der forventes overført til 2014.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling i 2014 på i alt 528.000 kr. til Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050098 - Gødstrup Sø-fredningen,

 

at udgifterne finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 528.000 kr. i 2013 - der overføres til 2014 i forbindelse med den samlede overførselssag - på serviceområde 04 Grønne Områder, stednr. 050098 - Gødstrup Sø-fredningen.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.