Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. marts 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

44. Navngivning af motorveje i Midtjylland

Sagsnr.: 05.00.00-K04-1-14 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Navngivning af motorveje i Midtjylland

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Vejdirektoratet har i brev dateret 24. januar 2014 anmodet Herning Kommune om en officiel tilbagemelding på et nyt forslag om navngivning af motorvejene Vejle - Holstebro og Aarhus - Herning.

 

Forvaltningen har i den anledning udarbejdet forslag til høringssvar med en anbefaling af, at strækningen Aarhus - Herning fastholder nuværende navngivning som Herningmotorvejen, og at de to motorveje syd og vest om Herning navngives Messemotorvejen.

 

Høringssvaret skal fremsendes til Vejdirektoratet inden 1. april 2014.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til høringssvar godkendes.

Sagsfremstilling

Transportministeren har i foråret 2013 anmodet Vejdirektoratet om - i dialog med relevante kommuner - at udarbejde et nyt forslag til navngivning af henholdsvis rute 18 fra Vejle til i dag Herning (i dag Midtjyske Motorvej), senere også til Holstebro samt navngivningen af rute 15 fra Aarhus til Herning (i dag Herningmotorvejen).

 

Navngivningen af rute 15 har været drøftet med teknikere fra de 5 relevante kommuner på et møde den 4. april 2013 hos Vejdirektoratet og efterfølgende har Vejdirektoratet fremsendt forskellige forslag til navngivning af motorvejene til kommentering hos kommunerne.

 

Herning Kommune fremsendte følgende kommentarer til forslagene:

 

  • Rute 15 mellem Aarhus og Herning ønskes fortsat navngivet som Herningmotorvejen. Vejnavnet har været benyttet i mange år og er derfor velkendt og desuden understøtter navngivningen slutdistinationen Herning.

 

  • Ingen bemærkninger til rute 18 fra Vejle til Holstebro.

 

  • Den kommende motorvej vest om Herning ønskes navngivet Messemotorvejen, således at hele motorvej/motortrafikvejsstrækningen sydvest om Herning har samme navn.

 

På baggrund af tilbagemeldingerne fra kommunerne og Vejdirektoratets egne overvejelser foreslås det nu, at motorvejen på rute 15 mellem Aarhus og Herning navngives Silkeborgmotorvejen, mens motorvejen på rute 18 mellem Vejle, Herning og Holstebro navngives Vestjyske Motorvej. Vejdirektoratet foreslår endvidere, at de to motorveje syd og vest om Herning kaldes Messemotorvejen.

 

Forvaltningen har med baggrund i ovenstående udarbejdet vedlagte forslag til høringssvar med en anbefaling af, at strækningen Aarhus - Herning fastholder nuværende navngivning som Herningmotorvejen, og at de to motorveje syd og vest om Herning navngives Messemotorvejen.

Det er aftalt med Holstebro Kommune, at der udarbejdes fælles høringssvar fra Holstebro og Herning Kommuner. Herning Kommune bakker op om, at motorvejen mellem Vejle og Holstebro tilsvarende skal navngives efter slutdestinationen, Holstebromotorvejen.

 

Herning Kommune påpeger i høringssvaret, at der i denne sag ikke kan være tale om navngivning af motorvejen mellem Århus og Herning, idet vejen allerede er navngivet Herningmotorvejen tilbage i 2002 på foranledning af Vejdirektoratet.

 

Herning Kommune godkendte Vejdirektoratets forslag om navngivning politisk på møde den 23. september 2002.

 

Bilag: Høringssvar eftersendes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til høringssvar godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Udkast til fælles høringssvar vedr navngivning af motorveje