Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. marts 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

46. Frigivelse af anlægsbevilling - Herning Cykler fase 3

Sagsnr.: 05.01.00-P20-16-13 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Frigivelse af anlægsbevilling - Herning Cykler fase 3

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 9.950.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 3.980.000 kr. til gennemførelse af projekter i henhold til cykelpuljeansøgningen - Herning Cykler fase 3.

 

Forvaltingen anbefaler, at anlægsbevillingen frigives.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har via Klimaplanen en målsætning om at flytte mindst 5 % daglige bilture til cykler og/eller kollektiv trafik og der arbejdes hen imod dette mål ved hjælp af en lang række tiltag under det samlede projektnavn "Herning Cykler".

I tre omgange har Herning Kommune fået tilsagn om støtte til cykelrelaterede projekter fra Trafikministeriets Cykelpulje i hhv. fase 1, 2 og 3. Puljen støtter med 40 % af udgifterne.

 

Cykelpuljeansøgningen i fase 3 omfatter en række projekter, der skal understøtte de igangværende tiltag og give bedre forhold for cyklister. Ansøgninger omfatter en samlet udgift på 10 mio. kr. i 2014 og 2015, hvoraf puljemidler udgør 4 mio. kr.


Ansøgningen blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. april 2013, pkt. 84, og Vejdirektoratet meddelte den 2. juli 2013 tilsagn om støtte til projektet. Efterfølgende har forvaltningen fremsendt acceptskrivelse den 29. oktober 2013.  

Ansøgningen til fase 3 indeholder følgende elementer:

Anlæg

 • Supercykelrute fra Tjørring via Fuglsang Sø til Herning C

 • Cykelfaciliteter ved 4 pendlerpladser rundt om Herning

 • Ny sti mellem Lundhuse og pendlerplads samt forbindelse til Herning C

 • 2-1 vej på Velhustedvej

 • Cykelsti mellem Skibbild og det nye Regionshospital i Gødstrup (DNV)
   

Information og Event

 • Bager-kampagne bredt ud i lokalsamfundene/boligforeninger (kampagne for
  korte cykelture)

 • Initiativer for 50+ gruppen

 • Kampagne for indvandrerkvinder

 • Lokalkampagne i forbindelse med ”Vi cykler til arbejde” og ”Alle Børn Cykler”

 • Generel synlighed/kampagner af projektet

 

Udvikling og Innovation

 • Aulum som cykel-laboratorium, hvor vi sammen med byen udvikler og gennemfører cykeltiltag

 • Koncept for "Bike-Park-Ride" ved pendlerpladser rundt om

 

Evaluering

 • Opdatering af Cykelregnskab

 

Projekterne er planlagt til gennemførelse i 2014 og 2015.

Fordelingen af udgifterne for Herning Cykler fase 3 ser således ud i puljeansøgningen:

Mio. kr.
2014
2015
I alt
Projektudgift
3,775
6,225
10,0
Statsbidrag
1,510
2,490
4,0
Egenfinansiering
2,265
3,735
6,0

 

Der er på investeringsoversigten 2014 - 2017 afsat følgende rådighedsbeløb til projektet:

 

Mio. kr.
2014
2015
I alt
Udgift:
 
 
 
Herning Cykler fase 3
3,750
4,583
8,333
Pulje til projekter
0,122
0,324
0,446
Sikre skoleveje
 
0,524
0,524
Korrektion
 
0,647
0,647
Udgift i alt
3,872
6,078
9,950
 
 
 
 
Indtægt:
 
 
 
Herning Cykler fase 3
1,500
1,833
3,333
Korrektion
 
0,647
0,647
Indtægt i alt
1,500
2,480
3,980

 

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 9.950.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 3.980.000 kr. til gennemførelse af projekter i henhold til cykelpuljeansøgningen - Herning Cykler fase 3. 

 

Anlægsudgiften finansieres af rådighedsbeløb afsat til projektet, afsatte rådighedsbeløb til pulje til projekter(papirpenge), afsat rådighedsbeløb til sikre skoleveje samt yderligere indtægter til projektet.

 

De afledte driftsudgifter på 110.000 kr. kan finansieres på to måder

- enten afholdes udgifterne indenfor den nuværende driftsramme,

- alternativt skal udgifterne indgå i arbejdet med budget 2015.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 9.950.000 kr. samt rådighedsbeløb på 122.000 kr. i 2014 og 1.495.000 kr. i 2015 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222066 Herning Cykler - fase 3,

 

at anlægsudgiften finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222066 med 3.750.000 kr. i 2014 og 4.583.000 kr. i 2015,

 

at anlægsudgiften herudover finansieres af Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222095 Pulje til projekter(papirpenge) med 122.000 kr. i 2014 samt 324.000 kr. i 2015. Der meddeles negativ anlægsudgiftsbevilling på 122.000 kr. samme sted,

 

at anlægsudgiften desuden finansieres af Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099 Sikre Skoleveje, Trafiksikkerhed med 524.000 kr. i 2015,

 

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling på 3.980.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222066 Herning Cykler - fase 3 samt yderligere rådighedsbeløb til indtægter på 647.000 kr. i 2015. Indtægten på 647.000 kr. medfinansierer anlægsudgiften,

 

at anlægsindtægt på 3.333.000 kr. afholdes af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222066 Herning Cykler - fase 3 med 1.500.000 kr. i 2014 samt 1.833.000 kr. i 2015,

 

at den afledte driftsudgift på 110.000 kr. søges indarbejdet i budget 2015.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.