Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. marts 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

60. Orientering: Status på markvandingstilladelser efter ændrede retningslinjer

Sagsnr.: 13.02.01-G01-1-13 Sagsbehandler: Lucia Aagaard  

Orientering: Status på markvandingstilladelser efter ændrede retningslinjer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. september 2013 ændrede retningslinjer for fornyelse af markvandingstilladelser, således at der er udført BEST (BEslutningsSTøtteværktøj) beregninger, vurdering af boringernes placering i forhold til vandområder, udnyttelsen af tilladelserne i en 5-årig periode og sammenligning med retningslinjerne i Regionplanen. 

 

Der er givet 4 tilladelser for 15 år til ejendomme, som ligger i vandløbsoplande uden problemer.

Der er givet 12 tilladelser til ejendomme i vandløbsoplande, hvor vandindvinding påvirker vandløbene.

Heraf 3 tilladelser for 15 år, 3 tilladelser for 10 år, 3 tilladelser for 8 år og 3 tilladelser for 6 år. 

[image]

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.