Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. marts 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

57. Godkendelse af varmeprojekt for ledningsrenovering af Ågårdsvej, Vildbjerg

Sagsnr.: 13.03.00-P16-1-14 Sagsbehandler: Sisse Redeker  

Godkendelse af varmeprojekt for ledningsrenovering af Ågårdsvej, Vildbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø og Tove Andersen

Sagsresume

Vildbjerg Varmeværk ansøger om tilladelse efter Projektbekendtgørelsen (bek. om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg) til at udskifte/renovere eksisterende fjernvarmerør inkl. stikledninger i Ågårdsvej i Vildbjerg.

 

Projektet viser en samfundsøkonomisk, energi- og miljømæssig, brugerøkonomisk og selskabsøkonomisk fordel.

 

Forvaltningen anbefaler, at projektet godkendes, da renoveringsprojektet vurderes at være det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, og at der gives bemyndigelse til, at forvaltningen godkender renoveringsprojekter med god samfundsøkonomi.

Sagsfremstilling

Vildbjerg Varmeværk ansøger om tilladelse til at udskifte eksisterende fjernvarmerør inkl. stikledninger med nye fjernvarmerør i Ågårdsvej i Vildbjerg. Varmeværket ønsker med renoveringen at undgå ledningsbrud pga. for gamle rør, samt at ledningstabet i områdets fjernvarmenet reduceres. Dette vil sikre en bedre og billigere drift til gavn for værkets forbrugere. Der vil ikke ske ændringer på varmeværkets tekniske anlæg.  

 

I henhold til projektbekendtgørelsen skal varmeværket indhente godkendelse hos kommunalbestyrelsen, før større ledningsrenoveringer kan foretages.

 

Det er første gang forvaltningen modtager et varmeprojektforslag omhandlende ledningsrenovering af fjernvarmerør. Det forventes, at forvaltningen fremover vil modtage flere af denne slags projekter, dels fordi nogle strækninger af fjernvarmerør i Herning Kommune er ved at nå en alder, hvor det ikke længere kan betale sig at reparere på rørene, og dels er der strækninger med store rør, hvor varmetabet er stort, og steder, hvor der pga. lavenergibyggeri eller andet ikke er så stort et varmeforbrug som tidligere.
 
Forvaltningen har i dag bemyndigelse til "I henhold til varmeforsyningsloven at godkende de samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekter". Bemyndigelsen er tidligere givet til projekter omhandlende udvidelse af varmeforsyningsområde samt anlægs- og brændselsændringer på varmeværker. Forvaltningen ønsker derfor, at bemyndigelsen fremover også omfatter godkendelse af projekter for ledningsrenoveringer.
 

I ansøgningen belyses konsekvenserne ved varmeforsyning af området med hhv. det eksisterende kraftvarmeværk og fjernvarmenet med ledningsrenovering af Ågårdsvej (projektet) og det eksisterende kraftvarmeværk og fjernvarmenet (referencen).

 
Projektet viser en samfundsøkonomisk, energi- og miljømæssig, brugerøkonomisk og selskabsøkonomisk fordel. Ifølge projektforslaget er der samlet set over 20 år en samfundsøkonomisk besparelse på 1,8 mio. kr. ved projektet i forhold til referencen. 
En følsomhedsberegning med en halvering af reinvesteringer til ledningsbrud og vandtab i referencen giver et samfundsøkonomisk overskud på 0,3 mio. kr. over 20 år.

 

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til efter en konkret vurdering at godkende det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt og forvaltningen har bemyndigelse til "I henhold til Varmeforsyningsloven at godkende de samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekter". Bemyndigelsen er givet til projekter omhandlende udvidelse af varmeforsyningsområder samt anlægs - og brændselsændringer på varmeværker. Forvaltningen ønsker, at bemyndigelsen fremover også omfatter ledningsrenoveringer.

 

Økonomi

Vildbjerg Varmeværk finansierer, ejer, forestår driften og vedligeholder de tekniske anlæg og det tilhørende fjernvarmenet. Det er fra varmeværket oplyst, at man agter at søge kommunegaranteret lån til finansiering af projektet.

 

En godkendelse af projektet forpligter ikke kommunen til at stille en kommunegaranti. Dette kræver en særskilt ansøgning og en særskilt politisk behandling.

 

Anlægsomkostningerne er budgetteret til 2,3 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at projektforslaget om renovering af fjernvarmenettet i Ågårdsvej i Vildbjerg godkendes,

 

at bemyndigelsen til forvaltningen om at godkendte de samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekter også omfatter godkendelse af ansøgninger om renovering af varmeledningsnettet.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udsat.

Bilag

  • Bilag TMU marts 2014 Vilbjerg Varmeværk