Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. marts 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

56. Orientering: Parkindsats 2013 og prioritering for 2014

Sagsnr.: 04.01.00-G00-6-07 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Orientering: Parkindsats 2013 og prioritering for 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Forvaltningen orienterer om indsatsen for at realisere målene i Herning Kommunes parkpolitik i 2013.


I 2010 vedtog Byrådet Herning Kommunes parkpolitik og en handlingsplan for 2010-2012. Forvaltningen udarbejder en årlig status over den indsats, der er udført i det forløbne år for at realisere målene, samt en prioritering af indsatsen for det kommende år. Opgørelsen kan ses i vedlagte bilag.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Ud fra de 10 målsætninger i parkpolitikken er de væsentligste opgaver i 2013 nævnt:

 

1. Udvikling af grønne områder

 • Realisering af skovplantning ved Fuglsang Sø

 • Driftplan for Jens Jensens anlæg, Haderup

 • Ny park / torv i Vildbjerg

Opgaver i 2014:

 • Udviklingsplaner for min. 6 parker

 • Lysgård Sø, realisering af helhedsplan med beplantning, madpakkehus og platform

 • Staudehave i Vestre Anlæg

 

2. Bevaring af grønne områder

 • Midtbyprojekter fx Silkeborgvej og Bryggergade

Opgaver i 2014:

 • Dræning af kolonihaveforeningen Sønderager

 

3. Træer i byerne

 • Træer ved omlægning af Bryggergade

 • Nye træplantninger v. Vesterholmvej nord for Fuglsang Sø

Opgaver i 2014:

 • Udarbejde standarder for etablering af træer i befæstelse, vejprofiler med træer til brug i lokalplaner, beskyttelse af træer ved gravearbejder, gravetilladelser, bevaring af gamle bevaringsværdige træer i lokalplaner

 

4. Kort afstand til grønne områder

 • Begrønning af Lind Torv

Opgaver i 2014

 • Fokus på forskønnelse og begrønning af restarealer i forbindelse med vejlukninger

 

5. Stier i de grønne områder

 • Brorenovering i Vildbjerg Søpark

 • Ny sti i Sdr. Anlæg

Opgaver i 2014:

 •  Etablering og afmærkning af stier/løberuter ved Fuglsang Sø

 

6. Grønne indfaldsveje

 • Renovering af rundkørsel i Herning Gullestrupvej/Vesterholmvej

 • Renovering af rundkørsel i Arnborg (borgersamarbejde) ved Skjernvej/Skovbjergvej

Opgaver i 2014:

 • Udviklingsplan til forskønnelse af rundkørsler og indfaldsveje i Herning by

 

7. En stærk grøn profil

 • Ny folder for Birk-området, på dansk, engelsk og tysk

Opgaver i 2014:

 • Ny indgangsportal v. Sdr. Anlæg

 • Timeline i samarbejde med Kultur og Fritid

 

8. Sikre en mangfoldighed af oplevelser

 • Opstilling af fitnessredskaber ved Klokkekilden, Gjellerup

 • Strukturplan for kommunens legepladser, forelagt Teknik- og Miljøduvalget i februar 2014

 • Fornyelse af tarzanbanen i Sdr. Anlæg, Herning

 • Udvilking af legepladsen i Sdr. Felding

Opgaver i 2014:

 • Fornyelse af småbørnslegepladsen i Sdr. Anlæg, Herning

 • Øge mangfoldigheden af dyr og planter i udvalgte byparker

 • Flytning af multibane til Sdr. Anlæg

 

9. Klimaet og de bynære grønne områder

 • Plantning af bynær skov v. Fuglsang Sø

Opgaver i 2014:

 • Helhedsplan for Kibæk i forbindelse med ny kloakplan

 • Klimatilpasning v. Pugdalvej, Vildbjerg

 • Klimatilpasning i Lillelund Engpark, Herning

 

10. Borgersamarbejde

 • Udført 12 borgersamarbejdsprojekter for en samlet projektsum af 512.514 kr., hvoraf kommunen har bidraget med ca. 227.089 kr.

Opgaver i 2014:

 • Succesen med borgersamarbejdspuljen fortsætter i 2014. Der er indkommet 7 projektansøgninger til en samlet projektsum af 528.500 kr.

 

[image]

Renovering af tarzanbanen i Sdr. Anlæg.

 

[image]

Nye siddepladser i Mindeparken.

 

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

 • Parkindsats 2013