Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. marts 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

64. Orientering: Statistik for Herning Kommunes grundsalg

Sagsnr.: 13.06.02-G01-4-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Orientering: Statistik for Herning Kommunes grundsalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Skov-Aggerholm

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Udover grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder. Teknik og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget er senest blevet orienteret om grundsalgsstatistik på møderne i august 2013.

Sagsfremstilling

Salgsstatistik for boliggrunde:

Herning Kommune har pr. 31. december 2013 solgt i alt 28 boliggrunde i 2013. Der er budgetteret med et salg på 34 boliggrunde for hele 2013. Ud af de 28 solgte byggegrunde er der bl.a. solgt 7 grunde i Fejerskovparken i Lind, 6 grunde i Ørskovbakken i Snejbjerg samt 5 grunde ved Løvbakkevej i Tjørring, men ingen i de to nye udstykninger på henholdsvis Præsteskoven, Sdr. Felding eller Åbrinken, Sørvad.

 

Salget i første, anden, tredje og fjerde kvartal 2013, fordeler sig som følger i Tabel A i bilag 1.

 

Det kan på det foreliggende grundlag konstateres, at der i andet og fjerde kvartal 2013 er solgt flest grunde. Det forventes, at salget i andet kvartal skyldes, at kommunen i 2013 udbød nye grunde i Snejbjerg. Salget i 4. kvartal på Løvbakkevej kan skyldes færdiggørelsen af første etape af Holing Sø.

 

I 2014 udbyder kommunen nye boliggrunde i Lind (3. etape, Fejerskovparken) samt 7 grunde ved Løvbakkevej, ned til Holing Sø.

 

Der er pr. 31. december 2013 solgt 69.596 m2 erhvervsjord. Salget af erhvervsjord fordeler sig som det fremgår af Tabel C i bilag 1. I Tabel D i bilag 1 fremgår Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde i perioden 2006-2013. Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde var særdeles godt i 2010, hvor der blev solgt i alt 209.726 m2 erhvervsjord. Det budgetterede mål i 2012 med et salg på 61.000 m2 blev realiseret med et salg på 81.785 m2.

 

For 2013 var der budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 61.000 i 2013. Dette mål er realiseret med et salg på 69.596 m2.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Bilag 1 statistik ØKE - 1. kvartal 2014