Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. oktober 2017
Mødested: Søby Brunkulsmuseum

Dagsordenpunkter

193. Etablering af friluftsfaciliteter i Søby Brunkulsleje

Sagsnr.: 04.00.00-P20-4-15 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Etablering af friluftsfaciliteter i Søby Brunkulsleje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karen-Louise Smidth, Mathias Utoft Jørgensen, Pia Colstrup

Sagsresume

I forbindelse med realisering af fredningen i Søby-området med naturpleje, etablering af diverse publikumsfaciliteter m.m., er der brug for valg af serviceniveau for friluftsfaciliteter særligt ved Vejerboden (benævnes Elmers Hus på oversigtskortet) i Søby.

 

Sagen blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 25. september 2017, pkt. 173. Udvalget udsatte sagen med henblik på besigtigelse og fornyet behandling på udvalgets møde den 9. oktober 2017.

 

Der fremlægges 4 modeller, som graduerer tilbud for ophold og formidling ved Vejerboden.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter og tager stilling til hvilken model, der skal være ved Vejerboden.   

Sagsfremstilling

I forbindelse med igangværende arbejde med realisering af fredningen i Søby-området med naturpleje, etablering af diverse publikumsfaciliteter m.m., er der brug for fastlæggelse af serviceniveauet omkring friluftsfaciliteter særligt ved Vejerboden. Vedlagt er et bilag, hvor de enkelte faciliteter og serviceniveauer gennemgås.

 

Der samarbejdes med lodsejere, Naturstyrelsen og Brunkulsmuseet om realisering af de samlede ønsker ud fra den allerede vedtagne plan for Søby Brunkulsleje. Planen med tilhørende økonomi jfr. anlægsbevillingen, blev godkendt af Byrådet på mødet den 21. juni 2016, pkt. nr. 190.

  

Planerne har været fremlagt for den nedsatte styregruppe. De lokale har overfor styregruppen udtrykt betænkelighed ved størrelsen af madpakkehuset. Derfor har forvaltningen lavet alternative forslag til et stort madpakkehus, som vil kunne rumme siddepladser til gæster, der kommer i en stor bus/eller to skoleklasser på tur. Desuden har der været udtrykt bekymring om, hvorvidt der er tilstrækkelig økonomi til den fremadrettede drift af anlægget. Indholdet i brevet er vendt med styregruppen og på et lodsejermøde, og forbehold og usikkerheder er afklaret og indarbejdet i modellerne. Der har været afholdt endnu et informations- og dialogmøde med lodsejerne i Søby den 29. august 2017, hvor skitser og løsningsforslag er fremlagt og drøftet.

 

Forvaltningen har, sammen med ekstern arkitekt, udarbejdet skitseforslag med tilhørende overslag over disse anlæg. Det er vurderet, at det bygningsfagligt kan forsvares at istandsætte Vejerboden (en eksisterende bygning, som blandt andet havde funktion som brovægt under brunkulsgravningen) i stedet for eventuelt at fjerne bygningen og opføre en helt ny bygning. Samtidig kan nogle af de fælles funktioner etableres i det historisk autentiske hus, som også bidrager til at give de besøgende en særlig oplevelse.

 

Vejerboden har desuden haft en central betydning for brydning af brunkul i Søby, hvorfor brovægten ved huset, som stadig findes, er en del af den kulturhistoriske fortælling. Der er lavet udkast til indretning og brug af Vejerboden med særudstilling om Vejerboden, naturformidling og et samlet overblik over området. Herudover etableres der to toiletter - et handicapegnet og et almindeligt. Der er opbakning fra Søby Brunkulsmuseum til, at en renovering af Vejerboden vil kunne samarbejde og understøtte museets drift, og som vil give et besøgssted i vinterhalvåret, når museet har lukket. Søby Brunkulsmuseum havde i 2016 15.447 besøgende, så området er et meget benyttet udflugtsmål.

 

Overslagspris for renovering af Vejerboden er 600.000 kr.

 

Dertil er der udarbejdet forslag til to typer madpakkehus (stor og lille model), som borgere og turistbusser frit kan benytte ved et besøg eller et arrangement i Søby Brunkulsleje. En let konstruktion med tagpap og lameller som sider, samt faste borde og bænke, grill- og bordfunktion.

 

Forvaltningen og VisitHerning får ofte spørgsmål om, hvor der i kommunen findes lidt større steder med ly og læ samt toiletter, så der uanset vejret kan der laves en tur eller et arrangement, derfor er dette indtænkt som en mulighed.

 

Madpakkehuset foreslås placeret ved siden af Vejerboden, hvor der tidligere har ligget en smedje. Madpakkehuset er udformet med inspiration fra gamle billeder af smedjen.

 

Ovenstående er sammendraget i 4 modeller, som graduerer, hvad området skal kunne tilbyde.

 

Model 1 - Renovering af Vejerboden og etablering af et madpakkehus (stor model)

Dette niveau bevarer en autentisk bygning til formidling samt udgangspunkt for en tur i området, og skaber ly og læ til større grupper op til 80 personer.

Anslået pris 1.150.000 kr.


Model 2 - Renovering af Vejerboden og etablering af et madpakkehus (lille model)

Dette niveau bevarer en autentisk bygning til formidling samt udgangspunkt for en tur i området, og skaber ly og læ til grupper op til 40-50 personer.

Anslået pris 1.025.000 kr.

 

 

 

Model 3 - Renovering af Vejerboden og opsætning af borde og bænkesæt uden overdækning  

Dette niveau bevarer en autentisk bygning til formidling samt udgangspunkt for en tur i området, og skaber plads til 20-30 personer, men uden ly og læ i form af overdækning og uden grill- og bordfunktion, som er indeholdt i serviceniveau 1-2. Hvis vejret er dårligt, vil der være plads til en lille gruppe inde i selve Vejerboden.

Anslået pris 715.000 kr.

 

Model 4 - Nedrivning af Vejerboden og etablering af et nyt toilethus med borde og bænke

Et besøgssted med overdækkede borde og bænke, et handicapvenligt toilet og et udendørs køkken med vask. Formidling af et samlet overblik over området og en mindre naturformidling på siderne af bygningen.

Anslået pris 550.000 kr. 

 

Udsigtstårn

Der er udarbejdet forslag til et Søby-tårn. Et udsigtstårn, som gør, at man kan se én af de to tilbageværende ørkener i Søby. Samtidig ligger det helt op til jernbanen, Herning-Vejle, og vil også kunne ses fra toget. Udformningen er, som det også fremgår af bilag, inspireret af de maskiner og rester af samme, som stadig kan ses i Søby. Derfor er der tale om en jernkonstruktion.

Anslået pris 650.000 kr.

 

Fugletårn

I samarbejde med Staten søges opført et fugletårn, så besøgende, der ikke kan komme helt tæt på Søby Sø, kan få udsigt til søen og dens fugleliv herfra. Tårnet laves i træ med inspiration fra tilsvarende tårne opført af Naturstyrelsen.

Anslået pris 100.000 kr.

 

Ovenstående aktiviteter vil samlet set løfte besøgsoplevelsen i Søby Brunkulsleje og skabe nogle unikke støttepunkter i det specielle landskab. Forvaltningen anbefaler derfor model 2, som vil skabe en autentisk og speciel oplevelse for en bred gruppe af besøgende.  

Økonomi

Den afsatte anlægssum afsat til projektet Service Område 04, Grønne områder, Søbyfredningen, sted. nr. 050095, udgør i alt 3,188 mio. kr. Byrådet har tidligere, i forbindelse med selve fredningen, bevilget et driftsbudget på 245.000 kr., som er en del af driftbudgettet på Service Område 04, Grønne områder, Skove og naturområder.

 

Nedenfor ses overslagspriser for de enkelte serviceniveauer samt for tårne og skiltedesign i jern.

 

 

Der er i projektet på nuværende tidspunkt brugt 900.000 kr. til blandt andet etablering af stier og rydning af arealer og udsigter. Forvaltningen anbefaler model 2, der sammen med skilte, fugletårn og udsigtstårn vil give en samlet anlægssum på 2.075.000 kr. Dette efterlader 213.000 kr. i projektet, som vil blive anvendt på at færdiggøre de sidste stier og udsigter.

Den nedsatte Styregruppe for Søby Brunkulsleje har fået forelagt og har drøftet den tilhørende driftsøkonomi, så der er skabt indsigt i, at der også er midler til den efterfølgende drift.

 

Udkast til driftsbudget fremlægges og gennemgås på udvalgsmødet.

 

Anlæggene, som er indeholdt i planen, omfattende udsigtspunkt, p-plads, sti m.m. på "affaldsbjerget" ved AFLD, som i øvrigt ikke er omfattet af fredningen, udføres af AFLD, som har afsat egne midler, og som dermed bidrager væsentligt til realisering af de samlede ønsker for området.

 

Forvaltningen har i første omgang peget på en løsning, som foreslået i model 1. Det vurderes, at mange efterspørger faciliteter i kommunen, hvor der både er ly og læ samt toiletter, også i forbindelse med busture, udflugter og større arrangementer. Model 2, 3 og 4 er udarbejdet efter drøftelse i den nedsatte styregruppe, som har ønsket alternative forslag til den store model 1.

 

Forvaltningen vurderer, at model 2 vil skabe en autentisk og speciel oplevelse. Modellen er mindre i udtryk og omfang, men vil stadig kunne dække behovet for langt de fleste besøgende.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter og tager stilling til hvilken model, der skal være ved Vejerboden.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen udsat.

 

Forvaltningen undersøger alternativer til de 4 fremlagte modeller. Fremlægges på udvalgsmødet den 6. november 2017.

Bilag

  • Fredningssag. Brev til Herning Kommune. Juni 2017.
  • Oversigtskort - helhedsplan for Søby Brunkulsleje
  • Søby Brunkulsleje_ oversigt bygningsaktiviteter
  • Referat styregruppemøde_10_08_17
  • Referat fra lodsejermøde d. 29_08_17