Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. oktober 2017
Mødested: Søby Brunkulsmuseum

Dagsordenpunkter

196. Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til udskiftning af fjernvarmeledning i udlejningsboliger

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til udskiftning af fjernvarmeledning i udlejningsboliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,584 mio. kr. i 2017 afsat til diverse anlægsarbejder, til udskiftning af fjernevarmeledninger i Nørregade-karreen.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives. 

Sagsfremstilling

I 2017 er der afsat 0,584 mio. kr. i investeringsoversigten til diverse anlægsarbejder på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme.

 

Rådighedsbeløbet søges hermed frigivet til udskiftning af den del af fjernvarmeledningen i Nørregade-karreen, Herning, der ikke allerede er udskiftet i forbindelse med tidligere renoveringsarbejder i henholdsvis 2010 og 2011.

 

De fjernvarmeledninger, der udskiftes, er gamle og utidssvarende betonrør. Renoveringsarbejdet udføres af Eniig, som efterfølgende overtager ansvaret for fjernvarmeledningerne.

 

Den del, der mangler udskiftning, er markeret på tegningen nedenfor.  

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,584 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr. "Udskiftning af fjernvarmeledning i Nørregade-karreen, Herning",

 

at anlægsudgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 0,584 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 00 "Rådighedsbeløb til diverse anlægsarbejder", "Rådighedsbeløb til fordeling".
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.