Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. oktober 2017
Mødested: Søby Brunkulsmuseum

Dagsordenpunkter

185. Orientering om omkostningsmodeller for koordinerede vej- og kloakprojekter

Sagsnr.: 05.01.08-A26-1-17 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Orientering om omkostningsmodeller for koordinerede vej- og kloakprojekter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over omkostningsmodeller ved renovering af veje i forbindelse med koordinerede vej- og kloakprojekter, hvor store dele af vejkonstruktionen opgraves.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering. 

Sagsfremstilling

Herning Vands aktiviteter omkring renovering af kommunens kloaksystemer er generelt øget de seneste år, og der forventes fortsat et højt aktivitetsniveau de kommende år.

 

Kloakrenoveringerne medfører, at mange veje graves helt eller delvist op alt efter omfanget af kloakrenoveringen og øvrige ledningsrenoveringer (varme, vand, el, tele).

Billedet herunder viser et koordineret vej- og ledningsrenoveringsprojekt på Silkeborgvej.

 

 

De opgravede veje er ofte nedslidte og derfor vil det være økonomisk fordelagtig at udskifte dele af vejkonstruktionen i forbindelse med ledningsrenoveringerne, herunder udskiftning af rendestensbrønde, stikledninger, asfalt, kantsten og fortovsfliser.

 

Det kan også vise sig, at det af trafiksikkerhedsmæssige årsager kan være en fordel at ændre på vejkonstruktionen, eventuelt ved etablering af cykelstier, når vejen allerede er opgravet. Derudover kan der være et ønske om at få vejen forskønnet med nye belægningstyper, beplantning m.v., som for nylig er gennemført på Silkeborgvej og Tjørring Hovedgade.

 

Der kan anvises følgende omkostningsmodeller for Herning Kommune på renovering af veje i forbindelse med ledningsopgravninger:

 

Der arbejdes med en omkostningsmodel, hvor 100 % svarer til et projekt, hvor der bliver lagt nyt asfalt, skiftet fortovsfliser samt kantsten. Forskønnelse af vejen i form af ny beplantning, gadelys, byinventar osv. indgår ikke i de 100 %.

 

Omkostningsmodeller

Omkostningsniveau set ud fra model 3

1.

Absolut minimums omkostningsniveau for Herning Kommune. Såfremt slidlaget er nyt, er der som udgangspunkt ingen udgift til asfalt for Herning Kommune - men oftest er slidlaget af ældre dato, og derfor skal Herning Vand kun betale en andel i forhold til restlevetiden. Derudover er der typisk knækkede fortovsfliser samt punktvis udskiftning/justering af kantsten, hvor udgiften også skal afholdes af Herning Kommune. Økonomisk belastning er vurderet til 30-40 %.

30 - 40 %

2.

Omkostningsniveau, hvor der er fokus på funktionaliteten - dvs. også udskiftning af rendestensbrønde samt asfalt. Her er det samme udgangspunkt som under punkt 1 + udgifter til rendestensbrønde samt manglende asfalt. Økonomisk belastning er vurderet til 60-70 %

60 - 70 %

3.

Omkostningsniveau, hvor hele vejprofilen bliver "løftet", hvilket svarer til en 100 % belastning.

100 %

4.

Omkostningsniveau, hvor der også indgår forskønnelseselementer (beplantning, gadelys, byinventar, trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, evt. nyt vejprofil osv. Økonomisk belastning er vurderet til 150 - 200 %. Eksempler er Tjørring Hovedgade, Silkeborgvej, Park Alle i Vildbjerg.

150 - 200 %

 

Bemærkninger til de enkelte modeller:

 

  1. Modellen kan ikke anbefales, da der er stor risiko for, at der skal udføres dyre reparationer fremadrettet på rendestensbrønde/stikledninger. Anvendes derfor kun når det ikke er muligt at finde finansiering til model 2, hvilket afhænger meget af Herning Vand´s aktivitetsniveau det pågældende år.

 

  1. Den mest anvendte model. Udfordringen med modellen er at det ofte vil være økonomisk fordelagtigt at udskifte hele belægningen som anført i model 3. Modellen møder ofte kritik fra borgerne som forventer et nyt fortov når dele af fortovet i forvejen er opgravet.

 

  1. Modellen der som oftest vil være økonomisk fordelagtig for Herning Kommune ud fra en samlet levetidsbetragtning. Hvor de enkelte ledningsejere bidrager økonomisk til en samlet løsning.

 

  1. Modellen kan anbefales særlige steder eksempelvis indfaldsveje til byer. 

Økonomi

Det er ikke muligt indenfor vejdriftsbudgettet at håndtere de økonomiske følgeomkostninger i forbindelse med kloakprojekterne. Der er derfor på investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 5 mio. kr. i 2020 og 2021 til koordinerede vej- og kloakprojekter.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.