Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. oktober 2017
Mødested: Søby Brunkulsmuseum

Dagsordenpunkter

199. Godkendelse af nyt fælles regulativ for almene vandværker

Sagsnr.: 13.02.00-P19-412-08 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Godkendelse af nyt fælles regulativ for almene vandværker

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er behov for et nyt fælles regulativ for alle vandforsyninger i Herning Kommune, da det nuværende regulativ ikke beskriver regler i forbindelse med fjernaflæsningsmålere.

 

Alle vandforsyninger har haft mulighed for at kommentere forslaget. Ordlyden er således et resultat af samarbejdet mellem flere vandforsyninger.

 

Nuværende fælles regulativ for vandværkerne er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 21. maj 2017 pkt. 133.

 

Forvaltningen anbefaler, at nyt fælles regulativ for almene vandforsyninger i Herning Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

Herning Kommune skal ifølge vandforsyningslovens § 55 godkende et regulativ for et vandværk (vandforsyningsselskab). Der er i Herning Kommune tradition for at lave et fælles regulativ for alle vandværkerne.

 

Regulativet indeholder bestemmelser for forholdet mellem vandværk og forbruger samt rettigheder og forpligtelser for begge parter.

 

Herning Vand A/S har fremsendt et forslag til nyt fælles regulativ for almene vandværker i Herning Kommune. Forslaget er yderligere bearbejdet af forvaltningen på baggrund af kommentarer fra andre vandværker og lovændringer.

 

Regulativet er lavet på baggrund af nuværende regulativ, med tilføjelse af regler omkring fjernlæsning og tilpasning til ny lovgivning. Nyt regulativ er vedlagt som bilag. I bilaget er markeret med gult, hvor ordlyden i teksten er ændret, eller der er indsat nyt tekst. Rettede lovhenvisninger eller sproglige ændringer er ikke markeret.

  

Alle vandværkerne har haft mulighed for at komme med bemærkninger til et forslag til den nye tekst. Den endelige ordlyd er udarbejdet i samarbejde mellem flere vandværker.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at nyt fælles regulativ for almene vandforsyninger i Herning Kommune godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • fælles regulativ for vandværkerne