Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. oktober 2017
Mødested: Søby Brunkulsmuseum

Dagsordenpunkter

198. Orientering om afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet - Egelundvej 6

Sagsnr.: 09.17.00-K02-1-15 Sagsbehandler: Peter Lindhard Birch  

Orientering om afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet - Egelundvej 6

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Herning Kommune har den 28. september 2015 meddelt § 19 tilladelse til etablering af udbringningstank for kartoffelvaskevand på Egelundvej 6, 7470 Karup J.

 

Naboen på Egelundvej 8 har klaget over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, med begrundelse i lugt, fare for forurening af ejendommens drikkevandsboring, fare for forurening af en dam på grunden og værdiforringelse af ejendommen. Klagen er nu afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet, som ophæver Herning Kommunes afgørelse og hjemviser sagen til fornyet behandling. Klagenævnet forholder sig i afgørelsen ikke til klagepunkterne fra naboen.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har den 28. september 2015 meddelt § 19 tilladelse til etablering af udbringningstank for kartoffelvaskevand på Egelundvej 6, 7470 Karup J.

 

Naboen på Egelundvej 8 har klaget over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, med begrundelse i lugt, fare for forurening af ejendommens drikkevandsboring, fare for forurening af en dam på grunden og værdiforringelse af ejendommen.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Herning Kommunes afgørelse og hjemviser sagen til fornyet behandling efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Klagenævnet forholder sig i afgørelsen ikke til klagepunkterne fra klager, men afgør kun at sagen skal genbehandles af kommunen efter § 33 og ikke § 19 i miljøbeskyttelsesloven. Forvaltningen vurderede umiddelbart, at sagen skulle behandles efter det - lidt lempeligere regelgrundlag - i medfør af MBL § 19 fremfor § 33, men må konstatere at klagenævnet vurderer at sagen i stedet bør behandles efter § 33.

 

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a., Engholmsvej 19, leder kartoffelvaskevand via en trykledning til Egelundsvej 6. Afstanden mellem kartoffelmelsfabrikken og udbringningstanken er mindst 6.5 km. På den baggrund præciserer Miljø- og Fødevareklagenævnet i afgørelsen, at Miljøstyrelsen ikke er godkendelsesmyndighed for udbringningstanken på Egelundvej 6, idet virksomheden på Egelundsvej 6 ikke i miljøbeskyttelseslovens og godkendelsesbekendtgørelsens forstand er samme virksomhed som virksomheden på Engholmvej 19, uanset at begge virksomheder har Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. som ejer.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Herning Kommunes afgørelse af 28. september 2015 om tilladelse til etablering af udbringningstank til kartoffelvand på Egelundvej 6, 7470 Karup J med virkning fra det tidspunkt, hvor Herning Kommune træffer afgørelse om miljøgodkendelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven, dog senest den 1. juli 2018. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

  • Miljø- og Fødeklagenævnets afgørelse