Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. oktober 2017
Mødested: Søby Brunkulsmuseum

Dagsordenpunkter

201. Budgetopfølgning pr. 31. august 2017, Teknik og Miljø

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-1-17 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetopfølgning pr. 31. august 2017, Teknik og Miljø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på det forventede regnskab for 2017.

Opfølgningen bygger på forbruget pr. 31. august 2017.

 

Opfølgningen viser, at Teknik og Miljø området samlet set forventer et merforbrug på driftsbudgettet ekskl. det takstfinansierede område på 8,840 mio. kr.

 

På det takstfinansierede område forventes et netto mindreforbrug på 14,996 mio. kr.

 

På anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 51,104 mio. kr. Heraf vedrører 33 mio. kr. serviceområde 01 Byggemodning.

 

Forvaltningen anbefaler, at budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 tages til efterretning.  

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: Drift, anlæg og budgetomplaceringer.

 

Drift

Det forventede driftsregnskab for 2017 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

 

Som det fremgår af ovenstående skema, forventes samlet set et merforbrug på 8,840 mio. kr. ekskl. det takstfinansierede område. På det takstfinansierede område forventes en netto mindreudgift på 14,996 mio. kr.

 

De væsentligste afvigelser skyldes følgende:

 

Serviceområde 01 Byggemodning

På området forventes et merforbrug på 0,530 mio. kr., som primært skyldes: Øgede ejendomsskatter pga. tilførsel af arealer fra andre serviceområder, færre indtægter på jordleje samt 0,1 mio. kr. mindre i lejeindtægt for H. P. Hansens Vej 100.

 

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger

På området forventes et merforbrug på 0,507 mio. kr. Den væsentligste afvigelse vedrører et forventet merforbrug under skadedyrsbekæmpelse på 0,535 mio. kr., som skyldes ekstra ansættelse af personale grundet ny lovgivning på området, som har medført, at der skal gennemføres flere tilsyn ved rotteanmeldelser end tidligere.

 

Serviceområde 07 Renovation

Under serviceområdet forventes et mindreforbrug/merindtægt på 14,996 mio. kr., som fordeler sig således: 4,5 mio. kr. tilbagebetaling fra affaldsselskabet AFDL. 3 mio. kr. i merindtægt fra renovationsgebyr fra private, merindtægt fra salg af materialer på genbrugspladserne samt merindtægt fra salg af papir fra husstandsindsamling. 1,6 mio. kr. mindre indtægt pga. fjernelse af adm. gebyr til erhverv samt 9 mio. kr. mindre i udgift for behandling af: Dagrenovation, fælles tiltag/forsøgsordninger, kommunikation samt afskrivninger/ikke igangsatte initiativer fra affaldsplanen.

 

Serviceområde 09 Trafik.

På området forventes et merforbrug på 7,904 mio. kr. Under funktion 022811 Vejvedligeholdelse m.v. forventes et merforbrug på vejafvandingsbidrag på 8,258 mio. kr. grundet generelt øget aktivitetsniveau fra Herning Vand i forbindelse med kloakeringer og byggemodning samt et merforbrug på 2,304 mio. kr. under vejbelysning. Under Belægninger m.v. forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

 

Korrigerende handlinger.

Serviceområde 01 Byggemodning.

Der vil blive fremsendt en ny sag med forslag til løsning af udfordringerne på området.

 

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger.

Forslag til løsning af udfordringen under skadedyrsbekæmpelse behandles i selvstændigt punkt på samme møde.

 

Serviceområde 07 Renovation.

På udvalgets møde i november vil der blive fremsendt ny sag vedr. forslag til håndtering af afvigelsen på området.

 

Serviceområde 09 Trafik.

Forslag til løsning af merforbruget under vejafvandingsbidrag vil blive forelagt på udvalgets møde i november 2017.

 

Anlæg

Det forventede anlægsregnskab for 2017 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema.

 

 

 

Som det fremgår af ovenstående skema, forventes samlet set et mindre forbrug på 51,104 mio. kr.

 

Serviceområde 01 Byggemodning

 

 

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter på 49,844 mio. kr. i 2017, svarende til en merindtægt på 1,497 mio. kr. i forhold til vedtaget budget.

 

Forventet regnskab 2017 for byggemodningsudgifter (ØKE + TMU) udgør i alt 50,401 mio. kr. svarende til vedtaget budget på 42,758 mio. kr. samt 7,643 mio. kr. af overførte mindreudgifter fra 2016 til 2017.

Byrådet har den 6. marts 2012, den 16. april 2013 samt den 26. august 2014 besluttet, at byggemodningsprojekter for 12 mio. kr. afventer igangsættelse og rådighedsbeløb til udgifter hertil er derfor ikke frigivet. Heraf er 6 mio. kr. afsat til erhvervsområdet Mørupvej, som forventes igangsat i 2018, og 6 mio. kr. er afsat til færdiggørelsesarbejder, som forventes igangsat i perioden 2018-20.

Herudover er der reserveret rådighedsbeløb til betingede byggemodningsprojekter, samt større anlægsprojekter, som afventer grundsalg. Der forventes således i alt overført mindreudgifter på 33 mio. kr. fra 2017 til 2018.

 

Budgetomplaceringer

Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold er der behov for følgende budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

 

Serviceområde 01 Byggemodning.

Boligvej 3 i udstykningen Udgaardsvej, Skibbild blev udbudt til salg som en betinget byggemodning i efteråret 2016. I foråret 2017 blev der solgt en grund, og de 6 grunde på boligvej 3 blev byggemodnet. Nu er der solgt yderligere en grund på Udgaardsvej i Skibbild. Denne er beliggende på boligvej 1, hvor 7 grunde blev udbudt til salg i 2011 - ligeledes som en betinget byggemodning. De forberedende anlægsarbejder på boligvej 1 planlægges udført i efteråret 2017 og hertil anmodes om frigivelse af restrådighedsbeløb på 0,579 mio. kr. til stednr. 002076 Udgaardsvej, Skibbild.

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme

Stednr. 513089 "Renovering af tage på daginstitutioner" - ændring af anvendelse.

Bevillingen på i alt 0,574 mio. kr. er frigivet til renovering af tage på tre daginstitutioner, herunder Solstrålen, afd. Engen, Frijsenborgvej 14, Tjørring. På denne ejendom var planlagt en udskiftning af taget, da det nuværende tag af diagonalt lagt skifereternit knækker i stort omfang med jævnlige reparationsudgifter til følge.

 

Eftersom bygningen foreslås solgt i programoplæg vedrørende kapacitetstilpasning i Lundgård-området (BFU den 23. august 2017), foreslås tagrenoveringen imidlertid annulleret for nuværende.

Det kan oplyses, at det eksisterende tag hverken er utæt eller på andre måder medfører gener indenfor i bygningen.

Restbevillingen på 0,131 mio. kr. ønskes i stedet anvendt til at påbegynde udskiftningen af en række udtjente vinduer på Markedspladsen 2, Herning (gl. BDO bygning). Det har i forbindelse med reparation af et udhæng udvendigt på bygningen vist sig, at en stor del af vinduerne er i så dårlig stand, at udskiftning er nødvendig.

 

Serviceområde 09 Trafik

Byrådet har den 26. april 2016 meddelt anlægsbevilling på 558.000 kr. til sted nr. 223054 Motorvej Herning - Holstebro, følgeudgifter til etablering af jordvold langs motorvejen ved Snejbjerg samt asfaltering af en grusvej på Ørnhovedvej mellem 2 asfaltstrækninger. I forbindelse med anlæg af motorvejen mellem Herning og Holstebro er der opstået følgeudgifter på ca. 150.000 kr. til ændring af nogle skilte på de kommunale veje, hvorfor formålet ønskes ændret til også at omfatte udgifter hertil. Følgeudgifterne til skiltene kan afholdes indenfor restbevillingen på 157.000 kr. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. oktober 2017 og i Byrådet den 31. oktober 2017,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,579 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002076 Udgaardsvej, Skibbild,
at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på samme stednr. i 2017,

 

at renovering af taget på Solstrålen, afd. Engen, Frijsenborgvej 14, Tjørring annulleres. Restbevillingen på 0,131 mio. kr. på serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 513089 "Renovering af tage på daginstitutioner" anvendes i stedet til påbegyndelse af udskiftning af vinduer på Markedspladsen 2, Herning,

 

at formålet under serviceområde 09 Trafik, stednr. 223054 Motorvej Herning - Holstebro, følgeudgifter ønskes ændret til også at omfatte ændring af skilte på kommunale veje, samme sted,

 

at forslag til korrigerende handlinger vil blive forelagt udvalget på mødet 6. november 2017. 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Økonomirapport, anlæg pr. 31/8-17
  • Økonomirapport, drift pr. 31/8-17