Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. oktober 2017
Mødested: Søby Brunkulsmuseum

Dagsordenpunkter

195. Praksis for oprensning af okkeranlæg

Sagsnr.: 06.02.35-Ø00-1-17 Sagsbehandler: Nichlas Bøge Øgendahl  

Praksis for oprensning af okkeranlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X  

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Annika Sundberg Lauridsen, Erik Skibsted

Sagsresume

Der redegøres i sagen for økonomi og praksis vedr. driften af kommunens 52 okkeranlæg, og de udfordringer kommunen oplever med at finde egnede arealer til deponi og udspredning af slam fra okkeranlæg.

 

Der er ved budgetforliget for 2018 bevilliget 200.000 kr. yderligere til vedligeholdelse af okkeranlæggene, hvilket betyder, at de enkelte anlæg kan oprenses hyppigere. Oprensningerne sker i en prioriteret rækkefølge på baggrund af en nyere okkerrapport, hvor effekten af de enkelte anlæg er vurderet.

 

Forvaltningen anbefaler, at problematikken, om hvordan der findes egnede arealer til udspredning af slam fra okkeranlæg, drøftes med Landbruget og SAGRO på et kommende møde i Landbrugsrådet.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har ansvaret for drift af 52 okkeranlæg fordelt ud over kommunen.

   

Okkeranlæggene er etableret løbende gennem de sidste 15-20 år af det tidligere Ringkøbing Amt og kommunerne.

 

Formålet med etablering af okkeranlæggene er at rense vandet fra de okkerbelastede vandløb. Okker og jernforbindelser udgør tilsammen en trussel for vandløbenes fauna og planteliv.

 

Okkeranlæggene er sammen med øvrige tiltag i vandløbene med til at sikre, at vandløbene nedstrøms okkeranlægget kan opnå miljømålet ”god økologisk tilstand” jf. Vandområdeplanerne 2015-2021. 

 

Opbygning og funktion

De fleste okkeranlæg i kommunen er opbygget med lavvandede grødefyldte sedimentationsbassiner og et dybere bundfældningsbassin.

 

Det er vigtigt, at okkeranlæggene vedligeholdes, herunder oprenses med års mellemrum for at kunne opnå optimal renseeffekt. De enkelte okkerrensningsanlæg bør oprenses med en frekvens på ca. 5-10 år, alt efter størrelse og udformning. Sker den nødvendige oprensning ikke, kan det medføre, at anlæggets funktion med tiden falder, eller helt ophører. Er bundfældningsbassinet helt fyldt op, vil det opløste okker flyde videre over i vandløbet.

 

Forvaltningen har i 2013-2014 fået lavet en undersøgelse af effektiviteten af 50 okkeranlæg i kommunen. Undersøgelsen viser okkeranlæggenes rensegrad mht. totaljern og opløst jern samt tilstanden af vandløbene målt på smådyrsfaunaen (DVFI - DanskVandløbsFaunaIndeks) umiddelbart opstrøms og nedstrøms okkeranlæggene.

 

På baggrund af undersøgelsen vil det ud fra bl.a. okkeranlæggenes nuværende rensegrad være muligt at lave en prioriteret rækkefølge af, hvilke anlæg, der bør oprenses først.

 

Praksis for oprensning af okkeranlæg

Herning Kommune har siden 2007 oprenset okker- og sandsediment fra 15 okkeranlæg i kommunen.

  

Der er på driftbudgettet afsat 550.000 kr. til vedligeholdelse af de eksisterende okkeranlæg. Dette budget svarer til, at der kan oprenses mellem 1-3 okkeranlæg om året alt efter mængden af okker- og sandsediment/slam, der skal oprenses. Fra 2018, er der bevilliget yderligere 200.000 kr. til opgaven, så der fremover kan oprenses lidt hyppigere. Oprensningen foretages i en prioriteret rækkefølge med baggrund i tallene og anbefalingerne fra okkerrapporten.

 

Udfordringer i forbindelse med vedligeholdelse af okkeranlæg

Forud for oprensning udtages en sedimentprøve til analysering for bl.a. tungmetaller m.m., idet okker og sandsediment fra okkeranlæggene skal udspredes på agerjord.

 

Det er en forudsætning for oprensning af okkeranlæggene, at der kan indgås frivillig aftale med lodsejerne i området med hensyn til udspredning af okker- og sandsediment.

 

Der har i forbindelse med oprensning af okkeranlæg vist sig visse udfordringer med at finde lodsejere, der vil modtage det oprensede materiale. Dette bunder i følgende forhold:

  • Mælkebønder, der leverer til Arla, må jævnfør kontrakt ikke modtage nogen former for slam på markerne. Det samme gør sig gældende på marker, der anvendes til produktion af kartofler til kartoffelmels-centralen.
  • Anvendes arealerne til udspredning af gylle fra svine- eller kvægproduktioner, kan der ligeledes opstå udfordring med at overholde gældende begrænsninger for udspredning af fosfor.
  • Det opgravede materiale har ikke nogen gødningsmæssig værdi, men kan i visse tilfælde medvirke til at forsure jorden, der er hermed ikke noget direkte incitament fra lodsejerne til at modtage materialet.

 

Forvaltningen har været i dialog med landbrugsrådgivere hos SAGRO, som tilkendegiver, at man fra erhvervets side er interesseret i at medvirke til at sikre det nødvendige vedligehold af okkeranlæggene.

 

Som det også er belyst ovenfor, er det nødvendigt at finde alternative løsninger på udfordringen med særligt at bortskaffe oprenset materiale fra okkeranlæggene.

 

Det kan betyde, at materialet skal flyttes over længere afstande, eller at der skal ydes lodsejeren kompensation. Samlet vil det betyde øgede omkostninger til vedligeholdelse af okkeranlæggene.

 

Endelig skal det nævnes, at forvaltningen på forsøgsbasis arbejder på, at det oprensede materiale kan anvendes til fældning af svovl i biogasanlæg. Mange biogasanlæg får i dag leveret jernsulfid fra Tyskland, og i takt med at der bliver etableret flere anlæg, bliver dette med tiden dyrere, og løsningen med anvendelse af okkerslam kan måske blive mere attraktiv.

 

Udfordringen er, at slammet indeholder mange urenheder, og derfor kan give problemer i biogasanlæggene. Om det kan, løses vil resultaterne fra praksisforsøg vise. 

Økonomi

Oprensningen finansieres inden for den ordinære driftsramme SO 04, Grønne områder til vandløb.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering, og problematikken om, hvordan der findes egnede arealer til udspredning af okkerslam, drøftes med Landbruget og SAGRO på et kommende møde i Landbrugsrådet.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Bilag. Oversigtskort, over okkeranlæg