Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

35. Behandling af bæredygtighed i fagudvalg

36. Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

37. Orientering om køreplanskift juni 2020 - Bybusser og lokalruter

38. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af broer 2020

39. Takstblad for aflevering af ren jord til fritidslandskaber

40. Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning 2020

41. Godkendelse af anlægsregnskab for diverse udstykningsområder

42. Orientering om affaldssortering på skolerne

43. Fordeling af borgersamarbejdspuljen 2020

44. Frigivelse af anlægsbevilling til vandområdeplansprojekt i Halebæk ved Vejvad

45. Godkendelse af anlægsregnskab for restaurering af Lundbæk ved Sørvad

46. Brugsaftale Knudmosesøerne

47. Udarbejdelse af Grønt Danmarkskort

48. Orientering om Miljø- og Fødevareklagenævnets stadfæstelse af afslag på dispensation til jordvold

49. Orientering om Miljø- og Fødevareklagenævnets stadfæstelse af status på beskyttet naturareal og afslag på dispensation til opdyrkning

50. Orientering om Miljø- og Fødevareklagenævnets stadfæstelse af afslag om nedlæggelse af markvej og påbud om reetablering af vejen

51. Orientering om Miljø- og Fødevareklagenævnets stadfæstelse af afslag på lovliggørende dispensation til beplantning

52. Orientering om forundersøgelse ved Skjern Å Nørrekanal

53. Orientering om Naturindsatsen 2019

54. Foreløbig vedtagelse af tillæg til Herning Kommunes Spildevandsplan - Ny varmecentral ved Studsgård

55. Endelig vedtagelse af tillæg 28 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Svæveflyvecenter Arnborg

56. Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

57. Orientering om EU-projekt Topsoil om højstående grundvand

58. Ravnsborggade 11, Herning - opførelse af beboelse i skelbræmmen

59. Langvadbjergvej 23, Herning - lovliggørelse af partytelt

60. Orientering om status på Rottehandleplan 2019 - 2021

61. Godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af fjernvarmeledning i udlejningsboliger

62. Godkendelse af anlægsregnskab for nedrivning af ejendommen Agerskovvej 39B, Hammerum

63. Orientering om opfølgning på politiske budgetmål for 2019

64. Overførsel af uforbrugte budgetmidler fra 2019 til 2020

65. Perspektivnotat for Teknik- og Miljøudvalgets område til budget 2021-2024

66. Budgetmål 2021 - Teknik og Miljø

67. Orientering om politianmeldelse - lovliggørelse af beskyttet eng

68. Orientering om dom for ulovlig omlægning af beskyttet natur

69. Meddelelser