Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

57. Orientering om EU-projekt Topsoil om højstående grundvand

Sagsnr.: 04.18.06-P20-1-18 Sagsbehandler: Sisse Redeker  

Orientering om EU-projekt Topsoil om højstående grundvand

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Søren Brandt og Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Herning Kommune har siden 2016 deltaget i EU-projektet Topsoil sammen med Herning Vand A/S, Region Midt, GEUS og Aarhus Universitet. Projektes formål var at undersøge forskellige klimatilpasningsscenarier, som kan afhjælpe problemet med stigende grundvand. Projektet afsluttes til april 2020, og der er blevet udarbejdet en endelig rapport. Resultaterne af projektet vil bl.a. bliver præsenteret på et informationsmøde i Sunds.

 

Projektet blev første gang præsenteret på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. februar 2016, pkt. 37.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering

Sagsfremstilling

Formålet med projektet var at undersøge og forstå de udfordringer, der er forbundet med en generel stigning af grundvandsspejlet, som sammen med Herning Vands tætning af kloakker, kan give oversvømmelser af kældre og lavtliggende områder. Samtidigt var formålet at undersøge forskellige klimatilpasningsscenarier for at finde en eller flere løsninger til gavn for den enkelte borger.

 

For at identificere den mest optimale løsning, og få en bedre forståelse af sammenspillet mellem høj grundvandsstand, øget nedbør og tætning af kloakker, er der gennem Topsoil projektet udarbejdet en hydrogeologisk model af området ved Sunds. Modellen er baseret på en undersøgelse af den terrænnære geologi i og omkring byen og søen. Målet er at finde de mest optimale og økonomiske måder at klima- og grundvandssikre Sunds by på.

 

I Topsoil projektet er flere forskellige scenarier til klimasikring af grundvandsstigningen blevet undersøgt. F.eks. er det undersøgt, hvilken betydning det har for grundvandet, hvis man planter skov, eller hvis man sænker vandstanden i Sunds Sø om vinteren. Ligeledes er det undersøgt, hvad der vil ske, hvis man lægger dræn (den 3. ledning) i byen til at lede grundvandet væk, hvis man grundvandssænker centralt i byen om vinteren, eller hvis man begrænser LAR (lokal afledning af regnvand) i byen.

 

Resultater fra modellen viser, at den mest effektive måde at sænke grundvandsstanden i Sunds, er ved at etablere en 3. ledning - et drænrør sammen med den eksisterende kloak.

 

Som situationen er i dag, så kan vi med stor sikkerhed sige, hvilken løsning der sandsynligvis vil være mest effektiv mod problemet med stigende grundvand i Sunds. Men der er en række juridiske udfordringer ved denne løsning, hvorfor en del af projektets formål var at undersøge, hvilke juridiske muligheder kommunerne/vandselskaberne har for at hjælpe den enkelte borger samt hvordan man løser problemet i andre lande. Ligeledes var formålet, at udnytte resultaterne fra projektet til at forsøge at ændre lovgivningen herhjemme.

 

Resultaterne fra Sunds er derfor med i en rapport udarbejdet af DANVA og KL: "National indsats imod stigende overfladenært grundvand". Denne rapport anbefaler bl.a., at der er behov for en sammenhængende lovgivning, der placerer og fordeler ansvaret for planlægning og den fysiske udførelse. Rapporten peger endvidere på et behov for et tæt samarbejde mellem kommuner og vandselskaber om en strategisk vandplanlægning, hvilket er i god tråd med konklusionerne i Topsoilprojektet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Topsoil Sunds - endelig rapport fra GEUS