Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

42. Orientering om affaldssortering på skolerne

Sagsnr.: 07.18.06-P00-1-18 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Orientering om affaldssortering på skolerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Bertelsen

Sagsresume

Byrådet besluttede i budgetforliget, at skolerne allerede i 2020 skal affaldssortere i fire fraktioner.

 

Der er udarbejdet en projektbeskrivelse og tidsplan for implementeringen af affaldssorteringen.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at der skal ske affaldssortering på alle skoler fra 2020. Planen er, at skolerne lægger sig op ad den model, Byrådet har valgt for private husholdninger fra 2021. Det betyder affaldssortering i:

1.     Pap og papir

2.     Metal, glas og plast (MGP)

3.     Madaffald

4.     Restaffald

 

Der er nedsat en styregruppe for projektet samt tre arbejdsgrupper, som koordineres på tværs:

a.     Undervisningsmateriale til børnene

b.     Håndteringen af affaldssorteringen på skolerne

c.     Indsamling af det sorterede affald

 

Status på de tre arbejdsgrupper:

a. Undervisningsmaterialet udarbejdes i to step, hvor det første informationsmateriale forventes klar til skolerne ultimo april 2020. Selve undervisningsmaterialet forventes klar til 1. juni 2020, så det kan indgå i planlægningen af det kommende skoleår. Der laves en plan for løbende opfølgning og videreudvikling af undervisningsmaterialet, således at affaldssorteringen fastholdes som en integreret del af undervisningen.

 

b. Der er udvalgt indvendige affaldsbeholdere fra to firmaer, hvor skolerne kan vælge mellem væghængte beholdere og affaldsbeholdere placeret på en lille vogn. Beholderne er valgt udfra hensyn til fleksibel placering, funktionalitet og rengøring. Skolerne skal melde ind, hvilke modeller de ønsker til de enkelte klasselokaler, inden de endelige bestillinger sendes. Affaldsbeholderne forventes leveret på skolerne senest 1.  juni 2020, hvorefter skolerne selv skal fordele og montere affaldsbeholderne i klasserne. Beholderne forsynes med de samme piktogrammer, som der skal anvendes på affaldbeholderne ved husstandene fra 2021.

 

c. Da affaldscontainerne skal være udstyret med lås på låget, skal der bestilles nye affaldscontainere til skolerne (valgt ifht. forsikring). For at sikre, at de nyindkøbte containere kan anvendes, når den nye affaldsordning træder i kraft i 2021, afventer nyindkøbet det igangværende beholderudbud. De nye containere forventes leveret til skolerne i løbet af juni 2020. Der er lavet særskilt aftale med renovatøren, som kører rundt og tømmer henholdsvis madaffald og MGP på alle skoler. Madaffald tømmes hver 14. dag og køres til forbehandling hos AFLD i Fasterholt. MGP tømmes ca. hver 6. uge og køres til sortering hos AFLD i Tarm. Papir/pap samt restaffald tømmes som nu på de faste ruter.

 

Tidsplan:

 

Januar 2020

Igangsættelse af arbejdsgrupperne.

Februar 2020

Valg af indvendige affaldsbeholdere.

Marts 2020

Skolerne indmelder antal beholdere, og der sendes en samlet bestilling.

Ultimo april 2020

Informationsmateriale udsendes til skolerne.

Juni 2020

Undervisningsmateriale udsendes til skolerne.

Affaldsbeholdere afleveres på skolerne til opsætning.

Affaldscontainere til madaffald og MGP opstilles på skolerne.

August 2020

Affaldsbeholderne ibrugtages og affaldssorteringen igangsættes.

Affaldet tømmes i særskilt aftale.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Økonomi

Der er på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler afsat en million kroner til anlæg (sorteringskasser, containere, tilpasninger på de enkelte skoler) og 460.000 kroner til drift (ekstra kørsel/flere tømninger, udkørsel af beholdere mm) af den nye ordning.

 

Fra 2021 er der afsat årligt 300.000 kroner til driften af skolernes affaldssortering.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.