Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

60. Orientering om status på Rottehandleplan 2019 - 2021

Sagsnr.: 09.13.01-P19-35-18 Sagsbehandler: Lene Skovmose  

Orientering om status på Rottehandleplan 2019 - 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Rottehandleplanen for 2019 - 2021 blev vedtaget på Herning Byråds møde den 9. oktober 2018. Den blev fremlagt med afsæt i ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

 

Til orientering fremlægges en status på Rotteplanen for 2019 - 2021 pr. 31.dember 2019, udviklingen for de seneste 3 år og med et særligt fokus på de private sikringsordningers rolle.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering. 

Sagsfremstilling

Herning Kommune skal jf. bekendtgørelsen udfærdige en handleplan for 3 år, som beskriver, hvordan kommunen vil håndtere bekæmpelsen og forbyggelse af rotter.

Rottehandlingsplanen kan ses her: https://planer.herning.dk/alle-vores-planer/natur-og-klima/rottehandleplan

 

Status for Handleplan for Rottebekæmpelse i Herning kommune 2019 - 2021 sker med udgangspunkt i handleplanens opdeling og overskrifter samt de tilgængelige data og erfaringer, der foreligger pr. 31.december 2019.

Det kan oplyses, at handleplanens overordnede formål og indsatsområder overholdes og sker i den prioriterede rækkefølge, som blev besluttet.

 

Udviklingen i rotteanmeldelser fordelt på årene 2017, 2018 og 2019 ses nedenfor.

                                                                                                                                  

Måneder/år 

2017

2018

2019

Januar

213

285

206

Februar

158

194

163

Marts

198

156

169

April

148

202

179

Maj

204

200

168

Juni

152

130

172

Juli

159

180

134

August

156

208

147

September

226

204

199

Oktober

275

187

294

November

277

184

340

December

221

160

287

I alt pr. år

2387

2290

2458

 

 *1) Det lave tal 2018 skyldes primært den tørre sommer, hvor rotterne fik færre unger.

*2) De høje tal sidst på året 2019 skyldes et mildt efterår samt besøg på tilsynspligtige ejendommen med uanmeldte rottetilhold.

 

 Målelige succeskriterier

  • Antal anmeldelser (Afhænger af vejrforhold og borgers sikring af mod rotter)
  • Antal besøg pr. rotteanmeldelse (Afhænger af hvor voldsomt tilholdet er, før det anmeldes og borgerens sikring mod rotter)
  • Anvendt gift, mængde og type (afhænger af sagens natur. Der bruges ikke gift, hvor det er muligt af bekæmpe uden)
  • Færre genanmeldelser (Jo bedre sikring mod rotter, jo færre genanmeldelser).

 

Til orientering er giftforbruget halveret siden opgaven blev hjemtaget pr. september 2016. Desuden er besøgsfrekvensen pr. anmeldelse halveret ved at kombinere gift samt giftfri bekæmpelse.

Der er i øjeblikket ikke mulighed for at fremlægge mere præcise tal som dokumention for udviklingen, idet vi netop står over for en konvertering fra indberetningsystemerne Rotteweb til Driftweb ultimo marts 2020.

Dokumentationen er således baseret på indkøb og andre tilgængelige målemetoder.

  

Privat bekæmpelse

 

Det har gennem flere år været udbredt, at visse erhvervsgrupper har valgt at tegne kontrakt med private sikringsordninger med autorisation til at bekæmpe rotter.

Før den nye lovgivning omfattede en sikringsordning permanent giftudlægning og virkede dengang som en løbende bekæmpelse.

Efter den nye lovgivning blev permanent giftudlægning forbudt og dermed forsvandt bekæmpelseseffekten. Sikringstager skal herefter betale ekstra for selve bekæmpelsen. Sikringsordningen er med andre ord herefter en form for overvågning af, om der er rotter til stede.

Der er flere private aktører på markedet, og de har hver især særlige tilbud og tilvalg, der afspejles i de kontrakter, der tegnes med sikringstager. Forvaltningen er desuden bekendt med, at kontrakterne ikke i alle tilfælde er blevet opdateret i forhold til gældende ny praksis, og at ejeren dermed stadigvæk kan have den opfattelse at være dækket ind.

Desuden er forvaltningen bekendt med, at der til særlige brancher forudsættes og stilles krav til særskilt tegning af private sikringsordninger.

Uanset er det op til den enkelte ejer at være opdateret på de aftaler/kontrakter, der er indgået, og hvilke ydelser de omfatter.

 

Ejeren har herefter selv mulighed for at betale sikringsordningen for selve bekæmpelsen eller i stedet for anmelde rotter til Herning Kommune og dermed få bekæmpelsen udført inden for den ydelse, der uanset betales over ejendomsskatten til formålet.

 

Kommunen og de private sikringsordninger arbejder efter samme lovgivning og bekæmper på samme vis efter anmeldelse af rotter. Kommunen kommer til gengæld altid efter en anmeldelse og ordningen omfatter en bekæmpelse, indtil rotterne er bekæmpet på ejendommen. Betalingen i Herning Kommune og mange andre kommuner, sker over den kommunale ejendomsskat. Uanset om ejendommens ejer har en privat sikringsordning eller ej, opkræves rottebekæmpelse over ejendomsskatten. Dette er lovmæssigt fastlagt og kan ikke ændres.

 

Forvaltningen har ikke kendsskab til andre udførelsesmæssige løsninger eller alternativer i andre kommuner.

Forvaltningen henviser ejeren til at være særlig OBS på de kontraktmæssige forhold hos en privat sikringsordning og samtidig være opmærksom på, at den kommunale løsning uanset er en mulighed. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.