Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

55. Endelig vedtagelse af tillæg 28 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Svæveflyvecenter Arnborg

Sagsnr.: 06.00.00-P16-2-18 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Endelig vedtagelse af tillæg 28 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Svæveflyvecenter Arnborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Tillæg 28 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes for at ajourføre spildevandsplanlægningen for området ved Arnborg Svæveflyveplads. Desuden for at sikre, at spildevandsafledningen fra området fremover kan ske miljømæssigt forsvarligt.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 28 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 vedtages.

 

Tillægget har været i offentlig høring i 8 uger, fra den 20. december 2019 til den 14. februar 2020. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden. 

Sagsfremstilling

Herning Byråd vedtog i januar 2015 en ny lokalplan for Svæveflyvecenter Arnborg (lokalplan 79.T7.4). I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen blev Herning Vand og Herning Kommune opmærksomme på, at området ved Svæveflyvecenter Arnborg ikke er medtaget i kommunens spildevandsplan, selvom spildevand fra området ledes til kloak i Arnborg. Det blev derfor aftalt, at området skulle optages i spildevandsplanen. Herning Kommune har været i dialog med både Herning Vand og Svæveflyvecenter Arnborg om kloakforhold og tilslutninger i området, ligesom der har været afholdt møde mellem parterne i sagen. Herning Kommune skrev den 2. juli 2019 til svæveflyvecenteret for at informere om, at tillægget til spildevandsplanen ville blive udarbejdet efter sommerferien.

 

Baggrund
Der har i mange år været en afledning af spildevand fra svæveflyvecenterets område til den offentlige kloak i Arnborg. Svæveflyvecenteret etablerede i midten af 1970’erne en lang trykledning på matr. 3z og 1f, Gl. Arnborg By, Arnborg. Ledningen er tilsluttet Herning Vand A/S kloak i Sportsvej.

 

Oprindeligt blev der kun afledt spildevand fra én fælles toiletbygning på flyvepladsen. Dette var i overensstemmelse med intentionerne i den oprindelige lokalplan for området (fra 1992), hvor der var lagt op til, at toilet og bad var samlet i én fælles bygning, og at området ikke skulle kloakeres i stort omfang.

 

På nuværende tidspunkt er adskillige hytter i området tilsluttet den private ledning. Tilslutningen er sket løbende. Tankningspladsen i tilknytning til flyvepladsen er også tilsluttet kloakken. Den private ledning modtager desuden spildevand fra hytter med samletanke. Tankene tømmes af en entreprenør, som afleverer spildevandet i pumpestation i tilknytning til ledningen.

 

Hytter og øvrige bygninger, hvorfra der afledes spildevand, ligger på matr. 1 ak og matr. 3 z, Gl. Arnborg By, Arnborg. Se kortudsnit herunder, hvor trykledningen ses som en rød stiplet linje.

 

 

Svæveflyvecenteret sendte den 1. april 2015 en tegning over området, hvor samtlige bygninger og kloakforhold på de to matrikler er angivet.

 

Tegningen viser

  • at der ligger 33 hytter på matr. 1 ak, som er på ca. 24 ha. Af disse er 12 tilsluttet kloakken og 19 er tilsluttet samletanke. To hytter er uden afløb. På den nordlige del af matriklen er der plads til telte/camping.
  • at selve svæveflyvecenteret, flere servicebygninger og et antal hytter ligger på matr. 3 z, en matrikel på ca. 430 ha. I alt er der 49 bygninger. Af disse er 23 tilsluttet kloakken og 21 tilsluttet samletanke. Fem er uden afløb. Mod syd er der plads til telte/camping.

 

Forvaltningen vurderer, at det miljømæssigt er hensigtsmæssigt, at spildevand fra hytterne ledes direkte til kloak, når der er etablereret en kloak i området. På sigt bør alle hytter med afløb (fra toiletter og/eller køkken) derfor tilsluttes kloakken. Alle nye hytter, der etableres i området, skal ligeledes tilsluttes kloaksystemet. Hytter, som på nuværende tidspunkt leder spildevand til samletanke, kan fortsætte med at aflede spildevand til de etablerede tanke, så længe tankene er egnede til opsamling og opbevaring af spildevand. Hvis tankene bliver utætte eller af andre grunde ikke længere fungerer efter hensigten, skal afløb fra hytterne tilsluttes kloaksystemet. I løbet af en årrække vil alle spildevandsafledninger i området dermed blive tilsluttet det offentlige kloaksystem.

 

Der er ingen regnvandskloak i området. Regnvand fra tage på hytter og øvrige bygninger skal derfor som hidtil nedsives på egen grund.

  

Nyt opland i spildevandsplanen

Med dette tillæg indføres en del af området ved Svæveflyvecenter Arnborg som kloakeret opland i Herning Kommunes Spildevandsplan. Oplandet navngives N13. Oplandet består af hele matr. 1 ak og en del af matr. 3 z Gl. Arnborg by. Oplandet er på 12,64 ha. Hytter og bygninger udgør dog reelt kun en lille del af oplandsarealet.

 

Øvrige forhold
Al kloak på svæveflyvecentrets egne matrikler er intern, privat kloak, og det er grundejer, der står for drift og vedligehold af kloakken. En del af trykledningen ligger uden for svæveflyvecenterets matrikler, men er i følge forvaltningens oplysninger anlagt og ejet af centeret. Svæveflyvecenter Arnborg bør afklare med Herning Vand, om hele trykledningen skal forblive privat frem til tilkoblingen til den offentlige ledning i Sportsvej i Arnborg, eller om Herning Vand skal overtage den del af ledningen, der ligger uden for svæveflyvecentrets matrikler.

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at svæveflyvecenteret selv skal afklare forhold vedrørende betaling for afledning af spildevand med Herning Vand. Svæveflyvecenteret skal ligeledes indgå aftale med Herning Vand vedrørende eventuelle opkrævninger af tilslutningsbidrag for eksisterende og kommende tilslutninger.    

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 28 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 vedtages.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstilling tiltrådt.