Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

62. Godkendelse af anlægsregnskab for nedrivning af ejendommen Agerskovvej 39B, Hammerum

Sagsnr.: 01.02.36-G01-1-17 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Godkendelse af anlægsregnskab for nedrivning af ejendommen Agerskovvej 39B, Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for nedrivning af ejendommen Agerskovvej 39B, Hammerum.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 005088 Nedrivning af Agerskovvej 39B, Hammerum på serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

 

Byrådet bevilgede den 29. august 2017, pkt. 208 400.000 kr. til Serviceområde 03 Kommunale ejendomme til nedrivning af ejendommen Agerskovvej 39B, Hammerum.

 

Ejendommen er nedrevet, og mindreforbruget skyldes, at nedrivningen har været billigere end først antaget grundet færre miljøfarlige materialer end skønnet. Endvidere var der i det oprindelige budget afsat et større beløb til reetablering ved siden af banelegemet (hvor ejendommen var beliggende), hvilket også viste sig at være markant billigere end først antaget.

Økonomi

Stednr.

Anlæg kr.

Bevilling

Forbrug kr.

Forskel kr.

005088

Nedrivning af Agerskovvej 39B, Hammerum

400.000

143.775

256.225

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.