Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

54. Foreløbig vedtagelse af tillæg til Herning Kommunes Spildevandsplan - Ny varmecentral ved Studsgård

Sagsnr.: 06.00.05-P16-3-20 Sagsbehandler: Sisse Redeker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg til Herning Kommunes Spildevandsplan - Ny varmecentral ved Studsgård

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 X

 X

  Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Tillæg 30 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes for at muliggøre etableringen af en ny varmecentral ved Studsgård.

 

Forvaltningen anbefaler at tillæg 30 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Studsgård forsynes i dag med varme fra et nærliggende biogasanlæg via en forsyningsledning til byen. Da biogassen skal bruges andre steder, er varmeforsyningen fra biogasanlægget opsagt til efteråret 2020. Der er derfor behov for etablering af en ny varmecentral med en varmepumpe samt et spidslastanlæg.

 

VERDO Varme Herning ønsker, at etablere anlægget på den sydligste del at matrikel 4ab, Studsgård By, Studsgård. Arealet vil bestå af to matrikler på i alt 5.000 m2. Matrikelnumrene kendes endnu ikke. Arealet er i dag ikke spildevandsplanlagt, og derfor udarbejdes dette tillæg. Det er kun den matrikel, hvorpå der placers bygninger, som medtages i spildevandsplanen (markeret som nummer 2 på nedenstående kortudsnit). Den anden matrikel (markeret som nummer 3 på nedenstående kortudsnit) forventes benyttet til vejanlæg og nedsivning af overfladevand.

 

Område afgrænsning, efter udmatrikulering af den oprindelige matrikel 4ab:

1) Resten af den oprindelige matrikel

2) Den nye matrikel som spildevandsplanlægges

3) Den nye matrikel som ikke spildevandsplanlægges

 

Det nye opland (K05) udlægges i spildevandsplanen til at være spildevandskloakeret med nedsivning af alt regnvand. Alt spildevand ledes til Herning Vand A/S's renseanlæg (se udsnit herunder).

 

          

Nuværende spildevandsplan           Kommende spildevandsplan

 

Overfladevand og kondensvand fra varmepumpen skal nedsives på grunden. Der skal nedsives overfladevand fra et samlet befæstet areal på 770 m2.

Kondenseringen sker på ydersiden af luftkølerne og kommer derfor ikke i berøring med glykol, eller andre kølemidler, da de findes i et lukket kredsløb. Kondensvandet er derfor rent vand.

 

Da overfladevand og kondensvand fra varmepumpen skal nedsives på grunden, er der ingen recipienter, der vil blive påvirket af afledningen af vandet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 30 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1 Tillæg 30 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 for nyt område ved Studsgård
  • Bilag 1.1 Oplandskort for Studsgård
  • Bilag 1.2 Udløbsskema for Studsgård
  • Bilag 1.3 Oplandsskema for Studsgård