Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

39. Takstblad for aflevering af ren jord til fritidslandskaber

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-20 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Takstblad for aflevering af ren jord til fritidslandskaber

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 X

 X 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jannie K. Pedersen, Henrik Steffensen Bach

Sagsresume

Der er udarbejdet takstblad for aflevering af ren jord til nyttiggørelsesprojekter som fx fritidslandskaber, støjvolde mv. i kommunale byggemodningsområder.

 

Forvaltningen anbefaler, at takstbladet godkendes.

Sagsfremstilling

I kommunale byggemodningsområder søges det så vidt muligt at skabe jordbalance. Overskudsjord fra byggemodning indbygges i støjvolde, fritidslandskaber mv. så bortkørsel af jord minimeres.

 

Der er pt. mange igangværende bygge- og anlægsprojekter i kommunen såvel kommunale som private, hvor der genereres meget overskudsjord. Der har været to private jordmodtagere i Herning Kommune, hvoraf det ene er lukket for nylig. Der er således kun en jordmodtager i Herning Kommune, og her kan tilkørselsforholdene være vanskelige i regnfulde perioder. Den private jordmodtager kan derfor vælge at lukke for modtagelse. Derfor er der et øget behov for og ønske om at kunne aflevere overskudsjord fra private bygge- og anlægsprojekter til kommunale nyttiggørelsesprojekter som fx fritidslandskaber, støjvolde m.v.

 

Herning Kommune har tidligere modtaget jord i fritidslandskabet nord for Koustrupparken og Knudmoseparken i Lind samt nord for Sahlholdtvej i Gullestrup til en leveringspris på 24,50 kr./m3 excl. moms for de første 500 m3 og 16,25 kr./m3 excl. moms fra 500 m3 og opefter. Områderne lukkede for modtagelse af jord fra private omkring hhv. i 2016 og 2002.

 

Der er pt. mulighed for at kunne modtage jord fra private i de kommunale byggemodningsområder Åvænget i Herning samt nord for Fejerskovparken i Lind. Fejerskovparken er pt. under myndighedsbehandling.

 

Taksten for aflevering af jord foreslås fastlagt til 31 kr/m3 excl. moms, hvilket dækker over udgift til adgangsveje, i nødvendigt omfang bomanlæg, indbygning, slutbearbejdning og evt. beplantning. Hvis der leveres ikke-indbygningsegnet jord, dvs. våd jord, foreslås 62 kr/m3 excl. moms, da dette giver ekstra udgifter til håndtering af jorden, vedligeholdelse af veje mv.

Ved større samlede projekter kan der indgås aftale om levering/indbygning på særlige vilkår.

 

Markedsprisen for aflevering af jord hos private aktører i kommunen er hhv. 16/19 kr./m3 (sommer/vinterpris) samt 22 kr./m3 med tilæg på 8 kr./m3 ved våd jord.

I andre kommuner er der fundet priser varierende fra 27-45 kr./m3 for indbygningsegnet jord og 300 kr./m3 ved våd jord.

Økonomi

Økonomien vedrørende aflevering af ren jord håndteres indenfor afsat budget på de relevante byggemodningsområder, pt. stednr. 002019 Fejerskovparken og stednr. 003044 Åvænget, Serviceområde 01 Byggemodning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at takster for aflevering af ren jord i 2020 godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • 01 Byggemodning takstoversigt 2020