Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

58. Ravnsborggade 11, Herning - opførelse af beboelse i skelbræmmen

Sagsnr.: 02.34.02-P19-1030-19 Sagsbehandler: Louise Sangild Nielsen  

Ravnsborggade 11, Herning - opførelse af beboelse i skelbræmmen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

På ejendommen Ravnsborggade 11, Herning søges om tilladelse til at opføre en tilbygning til bolig placeret i skelbræmmen samt til at overskride bebyggelsesprocenten.

 

Forvaltningen anbefaler, at der på baggrund af en helhedsvurdering gives tilladelse til det ansøgte projekt.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter opførelse af en tilbygning på 99 m2 i et plan med sadeltag, således det samlede boligareal herefter bliver 166 m2 Herudover er der på ejendommen en eksisterende carport på 46 m2.

Den samlede bebyggelsesprocent på ejendommen bliver herefter 32 %. Der er meddelt nedrivningstilladelse til den ældste del af boligen som var opført i halvanden plan og placeret i skel. Herudover et udhus således der i alt var 94 m2 og en samlet længde i skel på ca. 13 meter. Boligen ønskes opført med en bygningshøjde på 2,86 meter ca. 10 cm fra naboskel og en max. højde på 4 m ca. 3,4 meter fra skel. og med en ny i længde i skel på 9,2 meter.  

 

Ejendommen er beliggende i et område, der er opfattet af kommuneplanrammen 12.B6. Som beskriver områdes anvendelse med en karakter af tæt-lav boligbebyggelse med en max. højde på 8,5 meter i 2 etager og en bebyggelsesprocent på 40 %. Da kommuneplanrammen ikke har retsvirkning for borgere, er det bygningsreglementets BR18's bestemmelser, der er gældende.

Da tilbygningen ikke overholder byggeretten i BR18, er der foretaget en helhedsvurdering af projektet samt en partshøring af den berørte nabo.

 

Der er i forbindelse med partshøringen kommet bemærkninger i forhold til bygningens placering og højde.      

 

Bemærkningerne går primær på følgende:

  • Bebyggelsens udformning vil være toneangivende for hele området. Med sadeltag mod skel, og hvor de øvrige bebyggelser i området er udført med fladt tag for baghusbebyggelse.
  • Højden og længden på bygningen vil med den ønskede placering give skyggevirkninger i haven og på terrassen.
  • Tvivl omkring skelgrænsens placering, samt om tagudhæng og tagrende holdes på egen grund.

 

Forvaltningen

Det er forvaltningens vurdering, at hovedparten af baghusbebyggelse i området er opført i skelbræmmen og er udført med fladt tag. Der findes enkelte steder eksempler med sekundær bebyggelse udført med sadeltag i skelbræmmen. Den del af boligen der nu er nedrevet, var opført i halvanden plan, med sadeltag og med en mindre del af boligen placeret i skel. Tagudformingen var udført med ensidig taghældning langs skellet og med fald mod udhuset. Herudover var der også opført en carport. Bebyggelsen vurderes derfor ikke at skille sig væsentligt ud fra områdes karakter.

 

Ansøger har oplyst, at hvis ønsket om at etablere et fladt tag i stedet for, vil det medføre en øget facadehøjde på minimum 10 cm, pga. tagkonstruktions opbygning. Der ønskes mulighed for entotalhøjde på tilbygningen optil 4 meter og vil derved overholde det skrå højdegrænseplan. (se skråfoto i bilag). Den bygning der er nedrevet var placeret i skellinjen og havde en max. højde på 4,3 m i skel faldende til 2,3 m.

 

Det vurderes, at den nedrevne bygnings højde var væsentlig større og havde en større udstrækning end den ønskede tilbygning. Den nye tilbygning ønskes opført med et boligareal på 9,2 meter i skel. Den nedrevne bebyggelse blev vurderet til at have en længde på 13 meter i skel, hvoraf de 9,5 meter var udhus og bolig. Det medfører en reduktion på 3,8 meter i forhold til tidligere. Den primære del af den nye tilbygning placeres op mod naboejendommens udhus og 3 meter efter udhuset. Det vurderes, at skygge på terrassen ikke vil ændre sig væsentligt i forhold til, den skyggevirkning det eksisterende byggeri tidligere havde på ejendommen. Det vurderes ligeledes, at skyggegener primært forårsages af et eksisterende træ i haven.

 

Ansøger har indsendt en landinspektør opmåling hvor skellet er fastsat. Der udføres ikke tagudhæng på den del der vender mod naboen. Der opsættes en tagrende som holdes inden på egen grund. Jf. tegningerne   

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte byggeri ikke vil påføre naboejendommen en væsentlig forøgelse af skyggegener end det eksisterende byggeri har gjort tidligere. Da boligens totalhøjde er reduceret, og den primære bebyggelse ligger opad naboejendommens udhus, vurderes de resterende 3 meter ikke at give anledning til væsentlig øget skyggevirkning end tidligere. Det vurderes at indbliksgenerne bliver mindre, da der ikke længere er vinduer i tagetager der vender mod naboskel. Det vurderes, at området jf. kommuneplanrammen anses for et område med mulighed for tæt-lav boligbebyggelse. På det grundlag vil den nye tilbygning i skel forstærke tætheden i området og således være i overensstemmelse med tæt-lav begrebet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der ud fra helhedsvurderingen kan meddeles byggetilladelse til den ansøgte tilbygning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Billeder med kommentar og nogle er taget af ejendommen af ansøger
  • Tegninger til partshøring
  • Foreløbig helhedsvurdering 1.doc
  • Indsigelsesbrev.doc
  • skelplan 23012020
  • Indsendelse: 3, Modsvar til Høring.pdf