Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

43. Fordeling af borgersamarbejdspuljen 2020

Sagsnr.: 04.00.00-P20-5-19 Sagsbehandler: Thomas Brandt Ebbesen  

Fordeling af borgersamarbejdspuljen 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Hvert år bliver der i samarbejde med borgere, efter ansøgning, realiseret en række samarbejdsprojekter. Det er projekter, hvor kommunen bidrager med op til 50% af udgiften, og arbejdet udføres primært af ansøger/foreningen selv, som også påtager sig den efterfølgende drift af anlæg m.m.

 

Der er afsat 172.000 kr. til borgersamarbejdspuljen i 2020. Puljen tildeles projekter, realisering af Parkpolitikkens mål.

 

Der er indkommet 12 ansøgninger om tilskud fra borgersamarbejdspuljen for en samlet ønsket tilskuds sum på 1.025.000 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at 5 projekter støttes, via midler fra borgersamarbejdspuljen, til en samlet sum på 172.000 kr. Yderligere anbefaler forvaltningen, at 2 projekter overføres til anden kommunal finansiering, på samme vilkår som borgersamarbejdspuljen. Således vil 7 af de ansøgte projekter kunne blive gennemført.

Sagsfremstilling

Information om Borgersamarbejdspuljen har været sendt til Centerbykontaktudvalget og Landsbykontaktudvalget, ligesom den har været annonceret på Herning Kommunes hjemmeside samt på Facebook. Ansøgningsfristen var den 31. januar 2020. Forvaltningen har modtaget 12 ansøgninger om tilskud. Der er samlet søgt om tilskud på i alt 1.025.000 kr.

 

Ansøgerne skal selv bidrage med minimum 50% af projektsummen, her kan eksempelvis frivillige arbejdstimer indgå. Efter færdiggørelsen af projekterne, påhviler drift, som følge af nye anlæg m.m., ansøgerne selv. Dette bidrager til et stort lokalt ejerskab for projektet.

 

Der er igen i år fremsendt spændende lokale projekter, som opfylder kriterierne for at opnå tilskud. Forvaltningen anbefaler, at støtte 5+2 projekter. 5 projekter anbefales støttet via borgersamarbejspuljen, 1 projekt via naturpolitikmidler og et via serviceområde 04 Grønne Områder, Parker og Legepladser, Ekstraordinær drift.

 

Nedenstående projekter anbefales støttet med følgende beløb:

 

 1. Kølkær hundskov p-plads og skiltning, 10.800 kr.
 2. Bålhytte og bord- og bænkesæt ved Kongeåvej, 54.000 kr.
 3. 100-meter tårnet på Resdal Baune til forundersøgelse og projektbeskrivelse, 20.950 kr.
 4. Sinding-Ørre Midtpunkt opgradering af væresteds-, aktivitets og legeareal, 62.500 kr.
 5. Jens Jensens Anlæg, renovering af veje og stier, 23.750 kr.
 6. Færdiggørelse af Kirkesti og opsætning af bænke Vinding, 16.400 kr. (støttes med midler fra serviceområde 04 Grønne Områder, Naturpolitikmidler)
 7. Flytning af fitnessmaskiner til Vildbjerg Søpark, 46.525 kr. (støttes med midler fra serviceområde 04 Grønne Områder, Parker og Legepladser, Ekstraordinær drift).

 

Forvaltningen har vurderet, at de anbefalede projekter lever op til kriterierne og skaber større lokal værdi.

Forvaltningen anbefaler derfor, at nedenstående 5 projekter ikke opnår tilskud.

 

 1. Udvidelse af Feldborg Krolfklub, udvidelse af hus til krolfspillere, til når det bliver dårligt vejr. Da krolfspillerne allerede har et krolfskur.
 2. Renovering af legepladsen ved Arnborg Hallen. Forvaltningen er i gang med at renovere en anden legeplads meget tæt på hallen
 3. Oasen-Ørrevænget et nyt grønt rekreativt areal. Det anbefales, at Sinding-Ørre Borgerforening får 62.500 kr. til projektet opgradering af Sinding-Ørre Midtpunkt. Disse penge kan også bruges til Sinding-Ørrevænget, hvis borgerforeningen ønsker det
 4. Høgild Beboerhus etablering af lys omkring huset og på legepladsen
 5. Den lange Skovhave i Tjørring. Etablering af træer og buske med frugter, på offentlig areal ved Børglumvej. Arealet er fredet som en del af Gødstrup Sø Fredningen og ligger inden for åbeskyttelseslinjen, hvorfor det fremsendte projekt ikke kan lade sig gennemføre. Forvaltningen vil indgå dialog med ansøger om at få projektet rettet til. Efterfølgende skal projektet for Fredningsnævnet.

Økonomi

Borgersamarbejdspuljen udgør i 2020 ialt 172.000 kr. af de ordinære driftsmidler på Serviceområde 04 Grønne områder. Udgiften til realisering af de projekter, der søges støttet ud over den afsatte pulje, i alt ca. 62.925 kr. afholdes inden for den ordinære driftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne Områder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles tilsagn til 5+2 projekter i 2020.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Ansøgninger Borgersamarbejdspuljen 2020
 • Bilag 1 Borgersamarbejdspulejen 2020 ansøgninger og indstilling samlet