Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

59. Langvadbjergvej 23, Herning - lovliggørelse af partytelt

Sagsnr.: 02.34.02-P19-924-19 Sagsbehandler: Hanne Agerskov  

Langvadbjergvej 23, Herning - lovliggørelse af partytelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er søgt en lovliggørende tilladelse til permanent opstilling af et partytelt på 75 m² ved en fiskesø på ejendommen Langvadbjergvej 23, 7400 Herning. Partyteltet anvendes erhvervsmæssigt om sommeren af fiskesøens gæster og i vinterperioden til opbevaring for borde, bænke mv.

 

Med udgangspunkt i ejendommens placering i landzone skønner forvaltningen, at teltet skæmmer det landskabelige miljø og ikke bør have en permanent tilladelse til at stå på stedet.

 

Forvaltningen indstiller, at der med grundlag i Planlovens § 35, stk.1, gives afslag på permanent opstilling af teltet og at teltet skal nedtages og kun må opstilles lejlighedsvis i en periode af max. 6 ugers varighed.

Sagsfremstilling

Herning Kommune er, via en indberetning fra SKAT, blevet opmærksom på, at der på ejendommen er opført bebyggelse uden tilladelse. Det drejer sig om et partytelt på 75 m². Det kan konstateres, at teltet optræder på luftfoto’s helt tilbage til 1995. Forvaltningen modtog den 27. september 2019 en ansøgning om lovliggørelse af teltet, med henvisning til at teltet har stået på stedet i ca. 24 år. Af fremsendt foto fremgår, at der er tale om et ottekantet telt, udført i hvid presenningsdug med røde kanter.

 

Ejendommen er beliggende i landzone og er dermed omfattet af Planlovens bestemmelser. Ved begrebet “bebyggelse” forstås efter landzonebestemmelserne som udgangspunkt det samme som efter § 2 i Byggeloven. Det vil sige, at bebyggelse ikke alene omfatter bygninger og mure, men også andre faste konstruktioner og anlæg. Bebyggelsesbegrebet i Byggeloven omfatter endvidere transportable konstruktioner, som gøres til genstand for bygningsmæssig udnyttelse, når udnyttelsen ikke er af rent forbigående art. Af vejledningen fremgår, at hvis benyttelsen strækker sig over mere end 6 uger, kan benyttelsen ikke anses for at være af forbigående art.

 

Ejendommen er i Kommuneplanen udlagt som del af en grøn bystruktur og er en del af en grøn kile, der ligger i forlængelse af et rekreativt område til naturformål vest for Teglvænget.

Der er i marts 1992 meddelt tilladelse til "Put and take" i søerne på ejendommen og efterfølgende i januar 1994 meddelt tilladelse til at oprette en primitiv lejrplads på ejendommen. Tilladelsen til primitiv lejrplads blev baseret på et forventet behov for lejlighedsvis opstilling af 4-5 overnatningstelte i forbindelse med natfiskeri.

 

Det er forvaltningens vurdering, at et partytelt ikke kan indeholdes i tilladelsen til primitiv lejrplads. Forvaltningen vurderer, at teltet virker skæmmende i landskabet og at teltets farvesammensætning ikke er naturligt forekommende og kan indpasses i det landskabelige miljø.

 

Ansøger er blevet partshørt omkring et afslag på ansøgning om lovliggørelse. Ansøger har telefonisk gjort indsigelse og oplyser, at han ikke er indstillet på at pille teltet ned. Nedtagning af teltet er tidskrævende og har omkostninger, fordi der skal hjælp til. Ejer oplyser, at der er ført strøm frem til teltet, og at teltet i vinterperioden anvendes til opbevaring af borde, bænke og to køleskabe. Ejer oplyser endvidere, at der i sommerperioden kan være op til 120 spisende gæster i og udenfor teltet på en gang. Ingen har dog lov til at holde picnic på stedet uden at betale for fiskekort.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der med grundlag i Planlovens § 35, stk.1, gives afslag på permanent opstilling af teltet og at teltet skal nedtages og kun må opstilles lejlighedsvis i en periode af max. 6 ugers varighed.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Der gives afslag på permanent opstilling af telt.

 

Forvaltningen tager en dialog med ejer om mulighed for ansøgning om permanent løsning for ly og læ ved fiskesøen.

Bilag

  • Situationsplan
  • Indsendelse: 1, teltet.JPG
  • Partshøring om forventet afslag
  • Vedr. teltet ved Herning Fiskepark sags nr. 02.34.02-p19-924-19