Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

64. Overførsel af uforbrugte budgetmidler fra 2019 til 2020

Sagsnr.: 00.30.00-P19-1-20 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Overførsel af uforbrugte budgetmidler fra 2019 til 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

I forbindelse med afslutning af årsregnskab 2019 udarbejdes oversigter over budgetoverførsler fra 2019 til 2020 for drift og anlæg.

 

Forvaltningen anbefaler, at overførslerne for drift og anlæg på Teknik og Miljø området godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 er der følgende forslag til overførsel af restbudgetbeløb fra 2019 til 2020 for Teknik og Miljø området.

 

Økonomi

Drift

Driftsområdet udviser samlet set en afvigelse på -3,878 mio. kr. Ekskl. 0,850 mio. kr. vedrørende det takstfinansierede område serviceområde 07 Renovation udgør afvigelsen -4,728 mio. kr. Vintertjenesten, som er udenfor rammestyring, udgør et mindreforbrug på 1,340 mio. kr., som reguleres via kassen. Afvigelsen er herefter et samlet merforbrug på 6,068 mio. kr. Overførslerne fordeler sig som nedenfor anført.

 

Anlægsområdet udviser samlet set en afvigelse på 29,402 mio. kr. Heraf søges 26,838 mio. kr. overført til det videre arbejde i 2020. 2,564 mio. kr. vedrører afsluttede anlægsprojekter og overføres derfor ikke.

 

Serviceområde 01 Byggemodning

Driftsområdet udviser et merforbrug på 2,062 mio. kr., som skyldes merudgifter til ejendomsskatter samt færre indtægter for udlejning af jord. Merforbruget søges delvist dækket af et mindreforbrug på serviceområde 04 Grønne områder, vedligeholdelse af vandløb med 0,5 mio kr. samt et mindreforbrug på serviceområde 09 Trafik, busdrift med 0,5 mio. kr.

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 28,476 mio. kr., som overføres til det videre arbejde i 2020.

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme

Driftsområdet udviser et mindreforbrug på 0,735 mio. kr., som ønskes overført til 2020 i henhold til nedenstående tabel.

 

Beløb til overførsel

Område

Formål for overførsel

0

Fælles formål

Mindreforbruget på 0,110 mio. kr. ønskes anvendt til delvist dækning af et merforbrug under 052514 Daginstitutioner.

0,603 mio. kr.

Beboelse

Mindreforbruget søges overført til beklædning og isolering af facaden på elevatortårnene på udlejningsejendommene H. C. Ørsteds Vej 24-26 og Nørregade 13.

0,600 mio. kr.

Andre faste ejendomme

Af mindreforbruget på 0,841 mio. kr. søges 0,600 mio. kr. overført til renovering af elevator i bygningen på Markedspladsen 2, der blandt andet anvendes til aktivitetscenter for førtidspensionister samt personer over 60 år. Det resterende mindreforbrug på 0,241 mio. kr. ønskes anvendt til delvist dækning af et merforbrug under 052514 Daginstitutioner.

-0,003 mio. kr.

Stadion og Idrætsanlæg

Overføres til 2020.

-0,724 mio. kr.

 

03 Undervisning og Kultur

Folkeskoler, Fælles udgifter for kommunens samlede skolevæsen, Skolefritidsordninger, Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandling samt Andre kulturelle opgaver.

0,023 mio. kr.

03 Undervisning og Kultur

Takstfinansieret område: Ungdomsudd. for unge med særlige behov.

-0,138 mio. kr.

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

Tværgående institutioner, Daginstitutioner samt forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Af merforbruget på 0,489 mio. kr. ønskes 0,351 mio. kr. dækket af et mindreforbrug under 002510 Fælles formål og 002513 Andre faste ejendomme.

0,378 mio. kr.

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

Takstfinansieret område: 052823 Døgninstitutioner for børn og unge, 052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber, 053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre,053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud, 053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap, 053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner, 053850 Botilbud til længerevarende ophold, 053851 Botilbudslignende tilbud, 053852 Botilbud til midlertidigt ophold, 053858 Beskyttet beskæftigelse, 053859 Aktivitets- og samværstilbud.

-0,004 mio. kr.

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 3,756 mio. kr. Heraf overføres 1,583 mio. kr. til 2020 til det videre arbejde. Det resterende beløb på 2,173 mio. kr. vedr. afsluttede projekter og overføres derfor ikke.

 

Serviceområde 04 Grønne områder

Driftsområdet udviser et mindreforbrug på 2,058 mio. kr., som blandt andet skyldes, at udarbejdelse af landskabsanalyse er udsat til 2020 samt at det ikke har været muligt af oprense 3 okkeranlæg grundet de store mængder nedbør sidst på året.

Mindreforbruget ønskes overført til 2020 med 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af landskabsanalyse, 0,650 mio. kr. til oprensning af okkeranlæg, 0,408 mio. kr. til klimatilpasning for Herningsholm Å samt 0,5 mio. kr. til dækning af et merforbrug under serviceområde 01 Byggemodning.

 

Anlæg udviser et merforbrug/mindreindtægt på 4,913 mio. kr.. 4,977 mio. kr. overføres til det videre arbejde i 2020. Forskellen på 0,064 mio. kr. vedr. afsluttede projekter og overføres derfor ikke.

 

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger

Området udviser et merforbrug på 0,015 mio. kr., som overføres til 2020.

 

Serviceområde 06 Klimatilpasning

Anlæg udviser en mindreindtægt på 3,130 mio. kr., som overføres til 2020. Finansiering Herning Vand.

 

Serviceområde 07 Renovation

Området udviser et mindreforbrug på 0,850 mio. kr. Mindreforbrugt skyldes blandt andet implementering af ny renovationsorden i 2021, begrænset indkøb af nye beholdere, ingen renovering eller etablering af nye glasstationer samt ingen afholdelse af større kampagner eller lignende. Beløbet tilskrives mellemregningskontoen mellem Renovation og Herning Kommune.

 

Anlæg udviser et merforbrug på 1,193 mio. kr.. 0,472 mio. kr. vedrørende rådighedsbeløb til diverse anlægsabejder ønskes ikke overført. Der overføres herefter et merforbrug på 1,665 mio. kr. til det videre arbejde i 2020.

 

Serviceområde 08 Drift

Området udviser et mindreforbrug på 0,174 mio. kr., som søges overført til 2020 til indkøb af el-bil.

 

Serviceområde 09 Trafik

Området udviser et netto merforbrug på 5,618 mio. kr., som primært skyldes større udgifter til trafikplanlægning, akkumulerede udgifter til vejafvandingsbidrag og vejbelysning samt koordinerede vej- og kloakprojekter.

Mindreforbruget på 1,340 mio. kr. vedrørende vintertjenesten overføres ikke. Beløbet reguleres via kassen. Det resterende merforbrug på 6,958 mio. kr. overføres til 2020 i henhold til nedenstående tabel.

 

Beløb til overførsel

Område

Formål for overførsel

0

Fælles formål

Merforbruget på 0,705 mio. kr. ønskes dækket af et mindreforbrug under 022205 Driftsbygninger og -pladser med 0,052 mio. kr. og med 0,653 mio. kr. under funktion 023231 Busdrift.

-0,606 mio. kr.

Arbejder for fremmed regning

Udgifter og indtægter til asfaltretableringer i forbindelse med ledningsopgravninger i vejarealer. Kontoen vil balancere over en årrække.

0

Driftsbygninger og -pladser

Mindreforbruger på 0,052 mio. kr. ønskes anvendt til dækning af et merforbrug under 022201 Fælles formål.

-7,257 mio. kr.

Vejvedligeholdelse mv.

Området udviser et merforbrug på 10,522 mio. kr. Heraf vedrører 3,078 mio. kr. vejbelysning. 2,1 mio. kr. af vejbelysningen vedrører en budgetreguleringsfejl i 2018 og forventes dækket af Fællesskabet. 0,978 mio. kr. overføres til 2020. 7,279 mio. kr. vedrører vejafvandingsbidrag. Jf. TMU beslutning reduceres det akkumulerede merforbrug hvert år med 1,0 mio. kr.. De 1,0 mio. kr. trækkes fra 022812 Belægninger mv. Der overføres herefter 6,279 mio. kr. til 2020. Herefter resterer et merforbrug på 0,165 mio. kr., som ønskes dækket af et mindreforbrug under 023231 Busdrift.

-0,603 mio kr.

Belægninger mv.

Området udviser et mindreforbrug på 0,397 mio. kr. 1,0 mio. kr. ønskes anvendt til reducering af det akkumulerede merforbrug under vejafvandingsbidraget jf. TMU beslutning af 6/11-17 pkt. 213 og 4/12-17 pkt. 228, hvorfor der overføres et merforbrug på 0,603 mio. kr. til 2020.

0

Vintertjeneste

Mindreforbruget på 1,340 mio. kr. reguleres via kassen.

3,108 mio. kr.

Busdrift

Af mindreforbruget på 4,426 mio. kr. ønskes 0,5 mio. kr. anvendt til dækning af et merforbrug under serviceområde 01 Byggemodning. 1,5 mio. kr. er øremærket til brintbusser og overføres til 2021. 0,165 mio. kr. ønskes anvendt til delvist dækning af et merforbrug under 022811 Vejvedligeholdelse mv. 0,653 mio. kr. ønskes anvendt til delvist dækning af et merforbrug under funktion 022201 Fælles formål. Den resterende del på 1,608 mio. kr. ønskes overført til forventede øgede udgifter i forbindelse med kommende udbud af bybusser og skolebusser, eventuel stigende brændstofpriser samt til forbedringstiltag ved stoppesteder, herunder udskiftning af gamle læskærme.

 

Anlæg udviser et merforbrug/mindreindtægt på 6,427 mio. kr.. 6,572 mio. kr. overføres til 2020. Forskellen på 0,145 mio. kr. vedr. afsluttede projekter og overføres derfor ikke.

 

Drift

  

 

Anlæg

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at overførslerne for drift og anlæg på Teknik og Miljø området godkendes jævnfør bilag

 

at der overføres 1,5 mio. kr. til 2021 under serviceområde 09 Trafik, drift, funktion 023231 Busdrift, stednr. 231004 Brintbusser.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med følgende rettelser:

  • Merforbrug på Serviceområde 01 Byggemodning på 2,062 mio. kr. overføres til 2020
  • Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Serviceområde 04 Grønne områder, Vedligeholdelse af vandløb overføres til 2020 til forventet øget indsats af vandløbsvedligeholdelse
  • Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, Busdrift overføres til 2020 til forventede øgede udgifter til renovering af grusveje, asfaltveje og stier efter vinterens oversvømmelser.

Bilag

  • Overførselssag , DRIFT
  • Overførselssag, ANLÆG