Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

48. Orientering om Miljø- og Fødevareklagenævnets stadfæstelse af afslag på dispensation til jordvold

Sagsnr.: 02.00.00-P19-281-18 Sagsbehandler: Camilla Nielsen  

Orientering om Miljø- og Fødevareklagenævnets stadfæstelse af afslag på dispensation til jordvold

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jesper Ledding, Dan Overgaard

Sagsresume

Miljø- og Fødevareklagenævnet har stadfæstet forvaltningens afgørelse om afslag på dispensation til etablering af jordvold delvist indenfor å-beskyttelseslinje.

 

Forvaltning anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen meddelte den 11. april 2019 afslag på ansøgning om dispensation og tilladelse til etablering af en 6-8 m høj jordvold, som skulle fungere som støjvold for ejendommen på Slumstrupvej 8. Afgørelsen blev meddelt som et afslag på dispensation fra å-beskyttelseslinjen i Naturbeskyttelsesloven samt et afslag på landzonetilladelse efter Planloven.  

 

Ejerne af ejendommen påklagede forvaltningens afgørelse, da de bl.a. finder, at jordvolden ikke strider imod de landskabelig og biologiske hensyn i området, at den er nødvendig for at reducere trafikstøj fra den nærtliggende motorvej, og at afslaget er i strid med lighedsgrundsætningen.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder ud fra en samlet vurdering af sagen, at der ikke foreligger forhold, der kan begrunde en dispensation fra forbuddet mod tilstandsændringer indenfor å-beskyttelseslinjen til etablering af den ansøgte jordvold. Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster derfor forvaltningens afslag på dispensation fra å-beskyttelseslinjen.

  

Da Miljø- og Fødevareklagenævnet har stadfæstet forvaltningens afgørelse om afslag på dispensation til etablering af jordvolden inden for å-beskyttelseslinjen, finder Planklagenævnet det ikke aktuelt at tage stilling til klagen, og nævnet afviser derfor at behandle klagen over afslaget på landzonetilladelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Klagenævns afgørelse vedr. å-beskyttelseslinje
  • Klagenævns afgørelse vedr. landzonetilladelse